Menu

Documenten

Document R-1743-14-8098-243r

Alsoo Goijaart van Helvoort in huwelijcken staat versaamt ende gealieert is geweest met Geertruijd Joost de Beer bij de welcke hij egtelijck geprocreert heeft twee kinderen met name Jan out twee jaren negen maanden, en Justinus out een jaar en drie maanden ofte etc. het is nu sulcx dat den selven sig wederom in anderen huwelijck begeven met Berbel Wouter Bertens die getrouwd is geweest met Jan de Cocq bij den welcken sij egtelijck geprocreert heeft vier kinderen met name Geertruijd out tien, Piternel out negen, Annamaria out vijff en Jan out drie jaren ofte etc. soo soude deselve wedersijts verobligeert weesen tegens haare kinderen afte deelen maar gemerckt den bruijdegom sijne meuble bij estimatie maar waardig sijn bevonden eene somme van twee en veertig gulden, en sijne erffgoederen bestaan in een half huijs en een halff lopensaat hof gestaan en gelegen alhier aande Hasselt waartegens aan lastige loopende schulden veertig gulden en de bruijt haare haeff en meuble bestaande in een koeij, en eenige geringe meuble te samen waardig seven en vijfftig gulden en de erffgoederen bestaande in een huijs en vier en een halff lopensaten erve gelegen alhier aande Hasselt, waartegens aan loopende lastige schulden dertig gulden sulcx dat de afdeeling hier niet plaats kan grijpen, om 't welcke soo sijn op heden dato deses voor etc. gecomen ende gecompareert den voorn bruijdegom en bruijt ter eenre Gerart Joost de Beer als momboir en ... van Helvoort toesiender over de kinderen van de bruijdegom, Laurens Jan de Cocq als momboir en Engelbert Wouter Bertens toesiender over de kinderen van de bruijt ter andere zijde, dewelcke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben een minnelijck ende vrindelijck accoort contract ende transactie in manieren als volgt, te weten dat sij eerste van de tweede condividenten hebben aangenomen de voorn wedersijtse kinderen op te brengen ende te alimenteren in kost ende dranck kleding etc. tot dat sij sullen gekomen weesen tot haare mondige dagen huwelijck etc. waar voor sij eerste condividenten in vollen eijgendom sullen blijven behouden de wedersijtse ... met de volle togt der erffgoederen, haar leeven lang gedienen mits betalen de lasten schulden des boedels, voorts is geconditioneert dat naar doode van haar beijder eeste comparanten alle henne .. dan naar te latene goederen egalijck sullen gepart ende gedeelt worden, in capitatum en uijtgenomen dat aan jder der voorkinderen sal volgen de voorn erffgoederen, jder van haar kant gekomen, alle welcke ..etc, renuntierende etc. verbinden etc. pro ut in forma, aldus gedaan en gepasseert voor en ten overstaan van etc. actum den achtienden october seventien hondert drie en veertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832