Menu

Documenten

Document R-1743-14-8193-16r

Laurens de Cocq als momboir en Christiaan Verbunt als toesiender over de vier onmondige kinderen wijlen Adriaan Jan de Cocq daar moeder van is Elisabeth Gerits de Cocq hier mede present, den voorn Laurens de Cocq nog als borger en schuldenaar principaal onder renuntiatie van de benefitien ordinis et excussionis bekennen soo in henne qualiteijt en als borger, wel en deugdelijck schuldig te sijn, op verbant als naar regten, aan Jan Jansen de Jong eene somme van hondert gulden capitaal spruijtende ter saake van goede geleende en aangetelde penningen, te betalen ten simpele vermane met vier gulden sjaars intrest waar van het eerste jaar verschijnen sal van heden over een jaar, ende soo voorts continuerende ende sij geweeten dat hier meede is afgelost en ... gelijcke somme van hondert gulden als den vader der kinderen op den 25e maart 1722 hadde opgenomen van Cornelis Jansen van Amelsvoort, actum den sesden maart seventien hondert drie en veertig.

In de marge: De ondergetekende Piternel Jansen de Jong wed testamentaire boedelhoudster van wijlen Adriaan Jan de Rooij, erfgenaam van den crediteur in deesen, bekent van de neven staande gelofte cum intrest voldaan en betaalt te zijn, dus deese gecasseert actum den dertigsten maart 1700 negen en vijftig.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832