Menu

Documenten

Document R-1743-14-8193-47v

Compareerde voor mij Adriaan Waalwijck, openbaer notaris bij den Ed: Moog: Raade van Brabant in s'Hage geadmitteert tot Breda resideerende ende de getuijgen naargenoemt, Juffr. Mechelina de Loo weduwe en testamentaire erffgenaam van wijlen haaren overledene man Sr. Pieter van Gent, woonende de comparante alhier, geassisteert voor soo veel des noods zij met mij notaris, Item Sr Goverinus Verhest schoolmeester en voorsanger tot Geertruijdenberg, mitsgaders Hendrina Verhest meerderjarige dogter woonachtig tot Papendregt dogh beijde tegenwoordig alhier present, geassisteert voor soo veel des noods sij met den voorn: haaren broeder Goverinus Verhest, zijnde de twee laaste comparanten met ende benefens haaren broeder Sr. Pieter Verhest geconstitueerde in desen testamentaire erffgenaamen van wijlen haare overledene muije Juffr. Pitronella Verheijden in haar leven huijsvrouwe van gem: Sr. Pieter van Gent, ende verklaren de comparanten hier meede volcomen last magt en procuratie te geven, gelijck sij doen bij ende mits deesen, aen den voorn: Sr. Pieter Verhest meerderjarige jongeman woonende tot Hilverenbeeck specialijck omme in den naamen ende wegens de comparanten publiquelijck ende voor alle man ten overstaan van Heeren Regenten der vrije Heerlijckheijt Tilborg en Goirle, te verkoopen, eene steede met de huijsinge, schuere off aghterhuijs, groot in saeij, weijlanden te samen vierentwintig loopensaet, gestaan ende gelegen tot Tilborg op het Krijven, ofte soo groot ende cleijn als deselve aldaar ter plaatse voors. gestaan en gelegen is, ende soo ende gelijck den voorn. Sr. Pieter van Gent, daar inne op den een en dartigsten maart seventien hondert negen en twintig gevest ende geerft is, welke stede en landerijen tegenwoordig in huere gebruijckt wort bij Adriaan Maas, ende dat op soodanige conditien, paijen ende termijnen van betaalinge, en aan soodanige persoon ofte persoonen, als den geconstitueerden voor het intrest van de comparanten zal oordelen te behooren den cooper ofte coopers daer inne te goeden vesten en erven, en haar comparanten voor soo veel haar aangaat daar van te ontgoeden ontvesten en te onterven, behoorlijcke acte van veste opdragte of transport daar van te doen en laten passeeren soo zulcx behooren zal de koop en andere penningen voor soo veel de comparanten daar inne bevonden sal worden te competeren te ontvangen, cassatien off quitantien daar van te geven, doen afflaaten passeeren, ende voorders generalijck alles dien aangaande te doen handelen en verrighten als de comparanten aldaar present zijnde soude cunnen en mogen doen, belovende de comparanten te sullen houden ende doen houden voor goet vast bondig ende van waarden, allen't geene bij den geconstitueerden hier inne ende uijt craghte deses zal werden gedaan en verright, onder verbant en bedwang als naar regten, mits den geconstitueerden gehouden blijft hier van te doen behoorlijcke reeckening bewijs en reliqua, aldus gepasseert binnen Breda voorn. op heden den derden julij xvii drie en veertig, ter presentie van Stephanus Waalwijck en Ananias van Son beijde woonende alhier als getuijgen hier toe versogt, die de minute deses beneffens de comparanten en mij notaris voorn. mede hebben onderteekent, onderstont quod attestor en was geteeckent A: Waalwijck notaris.

Piter Verhest soo voor sijn selven, ende nog als last ende procuratie hebbende van juffr. Mechelina de Loo wed. en testamentaire erffgenaam van wijlen haren overleden man Sr. Piter van Gent volgens copie authentiecq uijt den testamente bij haar gepasseert voor den notaris Cornelis Bollaerts en getuijgen binnen Breda in dato 28e ... 1736 sijnde geextraheert door ... secretaris der stadt Breda den 24e junij 1743 op heden vertoont, mitsgaders van Sr. Goverinus Verhest schoolmeester en voorsanger tot Geertruijdenberg, als meede van Hendrina Verhest meerderjarige dogter woonachtig tot Papendregt, sijnde de twee laaste met ende benevens haren broeder Piter Verhest testamentaire erffgenaamen van wijlen haare overledene muije juffr. Piternella Verheijden in haar leven huijsvrouw van gemelde Sr. Piter van Gent volgens ende breeder vermeld in de procuratie daar van sijnde gepasseert voor den notaris Adriaan Waalwijck en getuijgen binnen Breda in dato derden julij 1743 op heden vertoont, en alhier geregistreert, sijnde den voors. testamente gepasseert voor den notaris Cornelis van Bommel tot Breda den 27e ... 1729, op heden vertoont, cedit aan d'heer Johan de Jong secretaris deser Heerlijckheijt een huijs hoff en aansteede groot in 't geheel vier loopensaten ofte etc. gestaan ende gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaetse aan 't Craijven, aldaar oost eenen gemeenen voetpat, zuijt de gemeene straat, west de erffgenamen Anneken Bogers, en noort Jan van Heijst belast met eene rente van eenen gulden tien stuijvers s'jaars aan 't Comptoir van de heer Rentmeester de Back tot s' Bosch,
Item een parceel ackerlant genaamt de Groote Vooren groot vier L offte etc. gelegen als voor, aldaar oost Peter Bertens, zuijt de gemeene voetpat, west de wed. Michiel Borgers, en noort den Grooten Acker,
Item een parceel ackerlant genaamt de Lange Vooren groot drie L offte etc. gelegen als voor oost Zoetie weduwe Peter van Rijssel, zuijt en west de selve, en noort Peter Maas,
Item een parceel ackerlant groot een en een halff L offte etc. gelegen als voor, aldaar oost en west de weduwe Cornelis Maas, zuijt en noort de kinderen Anneken Bogaers,
Item een parceel ackerlant groot twee L offte etc. gelegen als voor, aldaar oost de gemeene straat, zuijt en noort Cornelis Peter Beris en west Jan de Cocq,
Item een parceel soo weijde als lant groot ses loopensaten offte etc. gelegen als voor, oost de gemeene straat, zuijt Huijbert Denis Maas, west Nobartus Hoirvoorts, en noort Jan Mutsaers,
Item een parceel weijde groot drie loop offte etc. gelegen als voor, aldaar oost Jan van Hest, zuijt de weduwe Peter van Rijswijck, west de gemeene straat, en noort Daniel van Heijst,
Item nog een parceel lant groot een halff L offte etc. gelegen als voor onder de steede aldaar oost ..., zuijt Cornelis Beris, west Jasper van Wijtvliet, en noort de weduwe Bartel van Rijssel, ende sij geweeten dat de voors. goederen sijn belast met eene rente van vijff gulden tien stuijvers s'jaers aan den H: Geest Armen alhier, Item met eenen chijns van twee stuijvers s'jaars aan 't Convent van Tongerloo te betalen tot Oisterwijck en dan nog met eenen Ekelschot chijns van twee stuijvers s'jaars, voorts alle los ende vrij, uijtgenomen wegen etc., ende heeft etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, actum den negentienden september seventien hondert drie en veertig.

Cooppenn en slagen 775 gulden.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832