Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1744-115-76-185r

Inden naame des heeren amen compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris bij de ed. Rade en Leenhove van Brabant ende Lande van Overmaze in sGravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg resideerende ende ter presentie van de naargenoemde getuijgen, Johannes, Maria en Anneken, broeder en susters meerderjarige kinderen van wijlen Laurens van Dooremaal, daar moeder af was Adriaantje Jan Kennekens, bij malcanders woonende alhier aan de groote Hasselt, mij notaris bekent, den voorn. Johannes sieckelijck, en gen. Maria en Anneken gesont, egter alle wel hebbende hun verstant, memorie en sinnen, soo ons notaris en getuijge bijt passeeren deses genoegsaam was blijckende, de welcke verclaarde overdagt te hebben, de broosheijt des menschen leeven, de seeckerheijt des doots, en de onseeckere uren van dien, ende niet gaerne van dese werelt willende schijden, sonder alvoorens van haare tijdelijcke goederen nu hebbende en nog vercrijgende te weten, soo van haaff, erfhaaff, meuble als andere tilbare goederen mitsgaders schaar te velde staande geene uijtgesondert welcke de testateurs sal komen naar te laten, gedisponeert te hebben bij deesen tegenwoordige testamente, 't geene sij sijn doende uijt haar vrijen eijgen wille sonder persuatie van iemand soo sij sijde verclaarde, Eerstelijck recommandeeren sij testateurs haare onsterffelijcke ziele soo wanneer die uijt haare sterffelijcke lighamen geschijden sal weesen, inde grondeloose barmhartigheijt van godt almagtig, en haare lighame tot eene eerlijcke begraaffenisse, koomende dispositie van haare voors. goederen dag alvoorens daartoe komende verclaaren sij testateurs te ... casseeren, doot ende te niet te doen, alle voorgaande testamente, codicille of enige andere wraaking die sij te same ofte een jeder van haar int besonder, voor data deses soude moge hebben gemaakt, dese eenigsints ter ... sijnde ende op nieuwe disponeerende soo verclaaren sij testateurs uijt besondere lieffde en genegentheijt die sij tot malcander sijn hebbende over en weder te weten de eerst stervende aan de twee, en de tweede mede stervende aan de langstlevende van haar drieen, bij desen te laat ende maaken volcome meester ofte meesteresse, en sulx van alle de haaff erfhaaff meuble en andere tilbare goederen mitsgaders schaar te velde, uijtstaande gelden en capitale, gout silver gemunt ende ongemunt egeene uijtgesondert, de eerste en tweede stervende tellekens komen naar te laten, ... bij de langstlevende daar mede gedaan te worden als jmant met hun vrij en eijge goederen soude kunnen ofte mogen doen, de selve te mogen vercopen, verteere en daar mede te doen, soo de selve tellekens ... ende gelegen sal komen, sonder tegenzegge van jmand en ook sonder dat jmant eenige staat ofte inventaris te leevere ... min te doen eenige reekening ofte bewijs, daar van de eerste en tweede stervende de langstleevende is dechargeerde mits desen, met seclusie van alle andere bloet en naarbestaande van haar testateurs, uijtgenoome dat de testateurs willen en begeere dat de erffelijcke goederen welcke de testateurs tellekens ... haar overlijden sullen komen naar te laten, gepart ende gedeelt sal worden, volgens de costhuijme locaal, nomineerende en justitueerende sij testateurs te weten déen den andere de langstleevende int geene des en also voors staat tot erffgenaam of erffgenaame met volcome regt en titel van jnstitutie bij desen, Allent geene voors staat, de testateurs door mij notaris duijdelijck voorgeleesen sijnde, verclaare te weesen haar testament laatste en uijtterste wille, t geene sij begeere dat naar haare doot soo als voors. staat sal worden agtervolgt, stant grijpen, sijn volcome effect sorteere sij bij forme van testament, codicille, gifte uijt saacke des doots ende de leevende ofte andersints soo als het selve aldaar sal kunnen bestaan goet ende van waarden weesen, schoon alle solemniteijten die naar regten gerequireert in desen niet en waaren geobserveert, ook niet tegenstaande eenige costhuijme, placcate, ordonantien localle of municipaale regte, desen ter contrarie, als alle de selve voor so veel in haar is derogeerende, en te niet doen mits desen,
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijckheijt Tilborg, ten woonhuijse van testateurs voorn ter presentie van Jacobus Willem de Beer en Cornelis Peter Hosemans beijde woonende alhier als getuijgen hiertoe versogt, die de origineele ... deses, benevens de testateurs en mij notaris, behoorelijck hebben onderteeckent, heden den eenentwintigsten meij seventien hondert vierenveertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832