Menu

Documenten

Document R-1744-14-8098-290r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Adriaan Adriaan de Jong, ende Adriaan Bergmans als in huwelijck hebbende Adriana Maria Adriaan de Jong dewelcke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen haar aangecomen mits het overlijden van Adriaan de Jong ende Seijken Antonij van Gils henne ouders,

Overmits d'welcke soo is Adriaan Adriaan de Jong bij etc. een huijs en erve groot twee L ofte etc. gestaan en gelegen onder deese Heerlijckheijt Tilborg, ter plaatse aan 't Craijven, aldaar oost een voetpat, zuijt de weduwe Willem van Asten, west de gemeene straat, en noort de kinderen Peter van Ierssel, los en vrij,
Item, een parceel ackerlant genaamt de Groote Weijde, groot een en een halff L ofte etc. gelegen als voor, aan 't Craijven, aldaar oost Jan Maas, zuijt Laurens de Cocq, west juffr. Soffaers, en noort Jan Maas, los en vrij,
Item een parceel lant en weijde groot een en een quartier L ofte etc. gelegen als voor aan't Craijven, aldaar oost de voetpat zuijt de kinderen Peter van Rijssel, west de straat, en noort Adriaan Bergmans, belast met eenen gulden vijfftien stuijvers s'jaars aan den H: Geest Armen alhier, voorts los en vrij,
Item, een parceeltie ackerlant genaamt het Heijvelt, groot veertig roeden ofte etc. gelegen als voor, aan 't Craijven, oost Annemie de Beer, zuijt d'Heer secretaris de Jong, west Jasper van Wijtvliet en noort Anneken Maas, los en vrij,
Ende sal dit lot in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan den tweeden condivident eene somme van veertig gulden, die bij t passeeren deses sijn voldaan,
Ende moet ook betalen d'eene helft van twee hondert gulden capitaal cum intresse zijnde eene Schepen gelofte ten behoeven van Anneken van Wamel tot s'Bosch,

Overmits d'welcke soo is Adriaan Bergmans no: ux: bij etc. een schuer met vier en een halff L erve, gestaan en gelegen onder deese Heerlijckheijt van Tilborg ter plaatse aan't Craijven aldaar oost de straat, zuijt Geertruijd Jacobus van Helvoort, en Anneken Maas, west Jan Maas, en noort de weduwe Adam van Riel, belast met vijff duijten chijns s'jaars aanden Ed: Heer alhier voorts los en vrij,
Item een parceel weijde groot een L ofte etc. gelegen als voor aan 't Craijven aldaar oost een voetpat, zuijt de Heer secretaris de Jong, en de kinderen van Adriaan Geboers, west de straat, en de kinderen van Adriaan Geboers, en noort de Heer secretaris J. de Jong, los en vrij,
Item een parceeltie ackerlant groot dartig roeden ofte etc. gelegen als voor aan 't Craijven aldaar oost, zuijt, en west d'heer secretaris de Jong, en noort een voetpat, los en vrij,
Item nog een parceeltie ackerlant groot dartig roeden ofte etc. gelegen als voor aan 't Craijven aldaar oost, zuijt, en west de Heer secretaris de Jong, en noort een voetpat, los en vrij,
Ende sal dit lot in vergelijck van caveling moeten trekken van den eersten condivident eene somme van veertig gulden, die bij 't passeeren deses sijn voldaan,
Ende moet dit lot meede betalen d'eene helft van twee hondert gulden capitaal cum intresse zijnde een Schepen gelofte ten behoeve van Anneken van Wamel tot s'Bosch.

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaren de condividenten hier onder geen leenen te zijn aanden Ed: Rade van Brabant en Lande van Overmaze in s'Hage, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den achtienden meij seventien hondert vier en veertig.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832