Menu

Documenten

Document R-1744-14-8098-344r

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert, Willem, Maria en Adriana Maria cum tutore, broeder en susters meerderjarige kinderen wijlen Jan Adriaan Mutsaars verweckt bij wijlen Anneken Willem van Heijst, Philippus Adriaan Backers als in huwelijck hebbende Johanna Jan Adriaan Mutsaars, Francis Brocken als in huwelijck hebbende Anna Maria Jan Adriaan Mutsaars, Johanna Barbara meerderjarige dogter van Denijs Jan Adriaan Mutsaars cum tutore, den voorn, Philippus Adriaan Backers nog als momboir en Willem Jan Mutsaars als toesiender over het nog een onmondig kint wijlen Jennemaria vande Loo, daar vader van is den voorn. Denijs Jan Adriaan Mutsaars den welcken uijtlandig is, Bastiaan de Beer als momboir en Cornelis Adriaan Mutsaars als toesiender over de twee onmondige kinderen van Francina Jan Adriaan Mutsaars hier mede present, daar vader is Francis Claessen den welcken meede uijtlandig is, de momboirs cum suis met consent en authorisatie van Heeren wethouderen alhier in dato 14 december 1744, op heden vertoont, de welcke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabes. erffgoederen haar aangecomen mits het overlijden van voorn: Jan Adriaan Mutsaars, en Anneken Willem van Heijst haare ouders en voorouders respective,

Overmits d'welcke soo is Willem Jan Mutsaars bij blinde etc. een huijsinge bestaande in twee woninge met het agterhuijs, stal en twee schoppen met den hoff en aangelege weijde groot samen drie L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt, aldaar oost Cornelis Colen, zuijt en west de straat, en noort Leendert van Tulder, belast met de helft in acht vaten rogge sjaars aan den rentmeester der Episcopale goederen tot s'Bosch, Item met seven duijten chijns s'jaars aan den Ed: heer alhier,
Item een perceel soo moer als uijtgesteecken putten groot twee L ofte etc.gelegen onder Tilborg aande Corte Dalems bij't Santdijcken, aldaar oost het Santdijcxken, zuijt Peter Hoirevoorts, west de putten, en noort de weduwe Norb: de Beer,
Item een parceel uijtgesteecken moer en blekelingvelt groot twee L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse in de Blootbeemde, aldaer oost de Leij, zuijt de kinderen Cornelis van Besouw, west de heijde, en noort Willem Pulskens,
Item eenen hooijbeemt groot twee L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse in de Oude Nieuwe velden, aldaar oost Norbartus Hoirvoorts, zuijt den Langendijck, west Martinus Seger Brock, en noort de gemeente,
En sal dit lot in vergelijck van caveling trecken van Maria en Adriana Maria Jan Mutsaars de somme van twintig gulden, die bij't passeeren deses sijn voldaan,

Overmits d'welcke soo sijn Maria, en Adriana Maria Jan Mutsaars bij blinde etc. een huijs, schuer, schop, en aangelag groot vijff L aan de Hoeven, aldaar oost de straat, zuijt den H: Geest, west Maria van Gorp, en noort Jan Smolders,
Item een parceel ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor aan de Hoeven, aldaar oost de weduwe Adriaan Smulders, zuijt het volgende parceel, west de weduwe Jan Smulders, en noort de kinderen Cornelis Leenhouwers,
Item een parceel ackerlant groot vijff en drie quartier L ofte etc. gelegen als voor aan de Hoeven aldaar oost Jan Backers, zuijt de weduwe Jan Smulders, west Cristina van den Enden, en noort het voorgaande parceel, belast met vijff duijten chijns s'jaars aan den Ed: heer alhier,
Item een parceel ackerlant groot twee L ofte etc. gelegen als voor aan de Hoeven, aldaar oost de straat, zuijt en west Maria van Gorp, en noort den H: Geest Armen, belast met achtien stuijvers en drie duijten s'jaars aan 't comptoir van den rentmeester C: de Back tot s'Bosch,
Item een parceel ackerlant groot twee L ofte etc. gelegen als voor aan de Hoeven, aldaar oost en west zijn Hoogheijt, zuijt Catarina van den Enden, en noort Jan Backers,
Item een parceel ackerlant groot een L ofte etc. gelegen als voor aan de Reijt, aldaar oost de straat, zuijt en west Jan van den Hout, en noort Cornelis van Beurden,
Item een parceel uijtgesteecken putten groot twee L ofte etc. gelegen als voor ter plaatse in de Elf Buender aldaar oost de heere Velde, zuijt d'hr J: de Jong, west Francis de Meij, en noort Willem van Ierlant,
Item een parceel uijtgesteecken putten groot een L ofte etc. gelegen als voor, in de Honties aldaar oost de Leij, zuijt Willem van Ierlant, west Daniel Mutsaars, en noort Adriaan van de Silver,
Ende sal dit lot in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan Francis Brocken de somme van sestig gulden,
Item aan Willem Jan Mutsaars de somme van twintig gulden,
Item de vrouw en kinderen van Francis Claessen de somme van twee en dartig gulden die alle bij 't passeeren deses sijn voldaan,

Overmits d'welcke soo is Philippus Adriaan Backers no: ux: bij blinde etc. een parceel ackerlant groot vier L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hoeven, aldaar oost Maria van den Dries, zuijt Dominicus van Hest, west Jan van Gorp, en noort de straat,
Item een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen als voor aande Hoeven, oost Peter Corsten, zuijt Jan de Jong, west Denijs Mutsaars, en noort Jacobus de Beer,

Overmits d'welcke soo is Francis Brocken no: ux: bij blinde etc. een huijs en aangelag groot vier en een half L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hoeven, aldaar oost Francis van den Dries, zuijt de straat, west den Armen van Hilvarenbeek en noort de erffgenamen van Peter Wijtens, los en vrij,
Item een parceeltie weijde groot drie quartier L ofte etc. gelegen als voor, ter plaatse aan de Stokhasselt aldaar oost Gerart Monen, zuijt Cornelis Mutsaars, west d'erf.. Walterus Mutsaars, en noort Cornelis Mutsaars, belast met drie duijten chijns s'jaars in twee roepen aan den Ed: heer alhier,
Ende sal dit lot in vergelijk van caveling trecken van Maria en Adriana Maria Jan Mutsaars de somme van sestig gulden die bij 't passeeren deses sijn voldaan,

Overmits d'welcke soo sijn de twee kinderen van Denijs Jan Mutsaars bij blinde etc. een capitale somme van drie hondert twee en sestig gulden ten laste deser Heerlijcheijt Tilborg genegotieert den ... en ten comptoire der beede geregisteert no. ..., met den intrest van dien, die in den jaare 1746 verschijnen sal,

Overmits d'welcke soo is de vrouw en kinderen van Francis Claessen, bij blinde etc. een parceel ackerlant en weijde, daar een huijs op heeft gestaan, groot vier en een halff L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hoeven, aldaar oost Jan van Retij, zuijt de straat, west Jan Francis Michielse, en noort sijn Hoogheijt, belast met vijff duijten chijns s'jaars aan den Ed: heer alhier,
Item een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen als voor aan de Hoeven, aldaar oost zijn Hoogheijt, zuijt Denijs Mutsaars, west de erffgenamen Peter Wijtens, en noort Cornelis Momboirs, los en vrij,
Ende sal dit lot in vergelijk van caveling trecken van Maria en Adriana Maria Jan Mutsaars de somme van twee en dartig gulden, die bij 't passeeren deses sijn voldaan,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen etc. ende hebben etc. gelovende etc, en allen verholen commer etc. pro ut in forma, ende verclaren de condividenten hier onder geen goederen te zijn die leenroerig bennen aan den Ed: Rade van Brabant in s'Hage, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den dartigsten december seventien hondert vier en veertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832