Menu

Documenten

Document R-1744-14-8098-346v

Kennelijck sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Johannes, Peter, Norbartus, Franciscus, en Augustinus gebroederen meerderjarige kinderen wijlen Jacobus van den Berg, en Johanna van Berckel, dewelcke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreven erffgoederen en capitalen, haar aangekomen mits het overlijden van henne voorn. ouders zaligers mitsgaders van Cornelia Francken,

Overmits d'welcke soo is Johannes van den Berg bij etc. een parceel ackerlant groot twee en een halff L ofte etc. met eenige santbergen daar bij oostwaarts, gelegen tot Dongen ter plaatse genaamd Agter de Kerck, aldaar oost de straat, zuijt Constantinus Vermeulen, west Willem Huijbert Jansen, en noort de Baan belast met twee stuijvers en tien penningen chijns s'jaars aan ...,
Item een schepene gelofte groot in capitaal twee hondert gulden staande ten lasten van Adriaan Peter Mutsaars of wel na des selfs kinderen volgens de gelofte daar van zijnde gepasseert voor heeren schepenen alhier in dato 25e julij 1701,

Overmits d'welcke soo is Peter van den Berg bij etc. een parceel soo bos als weijde sijnde nieuw erve genaamt den Polder, groot een en een halff L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamt de Velthoven, aldaar oost de weduwe Adriaan Teurlincx, zuijt den Ed: heer alhier, west de weduwe Gerart van Gorkum, en noord de straat, los en vrij,
Item een obligatie groot in capitaal twee hondert gulden, staande ten lasten van Maria Adriaans van den Broeck of wel nu Peter van Beurden in huwelijck hebbende Johanna Maria de Roij, volgens de obligatie onder de ... daar van zijnde gepasseert in dato 13e december 1701,

Overmits d'welcke soo is Norbartus van den Berg bij etc. een parceel ackerland groot ses L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan den Heuvel. aldaar oost den gemeenen weg off voetpat, zuijt ende west Cristiaan Momboirs, en noort Adriaan Bruers, los en vrij,
Item een schepen gelofte groot in capitaal twee hondert gulden staande ten lasten van Cornelia Beris, ende de kinderen van Jan van Hest volgens de gelofte daar van sijnde gepasseert voor heeren schepenen alhier den 29e junij 1731,

Overmits d'welcke soo is Francis van den Berg bij etc. eene huijsinge bestaande in twee woninge met het schop en hoff daar aan groot een L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Cleijn Hasselt aldaar oost en zuijt den Ed: Heer alhier, west de straat, en noort de waterlaat, zijnde nieuw erve los en vrij,

Overmits d'welcke soo is Augustinus van den Berg bij etc. een huijs en hoff daar aan zijnde nieuw erve, groot dartig roeden, ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Velthoven, aldaar oost de kinderen Nicolaas van den Houd, zuijt de straat, west de kinderen van Wouter Beris, en noort de waterlaat, los en vrij,

Voorts is tussen de voors. parthijen, condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersproken, dat jder op sijn aangecavelde deel ende lot sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen, stegen, schouwen etc. ende hebben etc. gelovende etc. ende allen verholen commer, calangie, ofte aantaal hier inne wesende ofte naarmaals komende sal jder op sijn aangecavelde deel en loth van sijnen 't wegen moeten afdoen geheelijck sonder daar van jets tot d'een of d'anders lasten te mogen brengen, ende verclaren de condividenten hier onder geen leenen te sijn aan den Ed: Rade van Brabant in s'Hage, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc., actum den een en dartigsten december seventien hondert vier en veertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832