Menu

Documenten

Document R-1746-14-8194-40r

Compareerde voor etc. Jan van Oolen laast weduwenaar van wijlen Maria Jan van Doremalen, den welcken verclaarde te cedeeren, transporteeren op te dragen, ende over te geven aan, Gerart, en Jacobus Jan van Doremalen,  soodanig regt van togt als hem comparant is competerende, eerstelijck op een parceel ackerlant groot drie quartier L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg aan de Hasselt en op de helf van een parceel ackerlant groot in 't geheel twee en een half L ofte etc. gelegen als voor aande Hasselt, mitsgaders op de helft van de erfhaeffelijcke goederen met voorn. zijne overledene huijsvrouwe gemeen beseten, ende sulcx voor eene somme van vijftig gulden, ende sijn meede gecompareert den voorn. Gerart, en Jacobus Jan van Doremalen, dewelcke in voldoeninge van voors. somme van vijftig gulden, verclaren aan hem eerste comparant in vollen vrijen eijgendom te transporteren en over te geven de helft van voors. erfhaeffelijcke goederen die sij als naaste vrinden van voorn. Maria Jan van Doremalen soude konnen pretendeeren 't geene hij eerste comparant alsoo is accepterende en neemt hij eerste comparant dan aan te betalen alle de lastige schulden, die bij tijde van sijn voorn. overledene huijsvrouwe sijn gemaakt, tot preciese naarcominge van 't geene voors. staat verbinden de werdersijtse comparanten henne respective persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende geen uijtgesondert, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc., actum den achsten meert seventien hondert seven en veertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832