Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1747-115-73-83

Compareerde voor mij Andries van der Burght openbaer notaris bij den Ed: Mog: Rade en Leenhove van Brabant in 's Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt van Tilburgh residerende ende ter presentie van de getuigen naergenoemt, Jan, Anna Catharina, Adriana Maria, Cornelia, en Hendricus meerderjarige kinderen van wijlen Cornelis Cornelis Verbunt, woonende alhier tot Corvel mij notaris bekent, dewelcke verclaerde, te cederen, transporteren en in vollen vrijen eijgendom op te dragen en over te geven aan de juffrouwen Helena, Maria, Anthonette, Barbara, en Jan Anthonij, meerderjarige kinderen van wijlen Cornelis Verbunt den ouden, het geregte vijfde part der roerende goederen, in den boedel van wijlen Cornelis Verbunt den ouden en Catharina de Bont, soo als deselve die metter doot hebben ontruijmt en agtergelaten, bestaende in wollen laeckenen, cammen, rieten, lijsten, en verdere gereetschappen tot de lakene negotie behoorende, met alle de voordeelige boeck en andere schulden obligatien, hoe genaemt souden mogen weezen, en van wat natuur, die bevonden mogten werden te zijn, tzij op corpara off andere persoonen, die eenighsints den voorschreve boedel zijn conserverende?, als mede het vijffde gedeelte in de haeff erffhaeffelijcke meubilaire goederen, gout, silver, gemunt en ongemunt, coper, tin, linnen, wolle, beddens en zijn toebehooren en generalijck alle verdere roerende goederen de comparanten eenighsints in den voornoemde boedel comparerende, waer en op wat plaetsen gestaen en gelegen, geen uijtgesondert, om daer uijt door de getransporteerde betaelt te worden de lastige schulden des boedels, verclarende sij comparanten aen de voorgemelten goederen geen het minste regt actie off pretentien meer te hebben off te behouden maer daer van in manieren voorschreve renunthierende in gerequireerde forma ten behoeve van de getransporteerde gelovende sij transportanten, deese haere transporten altijt te sullen houden, en doen houden voor goet vast bondigh en van waerden, onder verbant als naer reghten.
Aldus gedaen en gepasseert, binnen Tilburgh ter presentie en ten overstaen van sr. Barent Mutsaerts en Jan van Vught als gelooffwaerdige getuijgen hier toe versogt, die d'orgineele minute deeses benevens de comparanten en mij notaris voornt: mede hebben onderteekent, heden den vierden januarij seventhien hondert seven en veertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832