Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1747-115-77-168r

Inden naame des Heeren amen.
Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris bij de Ed: Mog: Rade en Leenhove van Brabant, ende Lande van Overmaze in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborgh resideerende ende ter presentie vande naargenoemde getuijgen Cristiaan Cornelis Janssen, en Maria Laurens van Dooremaal, egte houwelijxe luijde woonende alhier aant Goirke mij notaris bekent de voorn: Janssen gesont en gem: Maria sieckelijck te bedde leggende, egter beijde wel hebbende hun verstant memorie en sinne soo het selve bijtt passeeren deses genoegsaam was blijckende, de welcke verclaaren overdagt te hebben, de broosheijt des leeven de seeckerheijt des doots en de onseeckere ure den selven, ende niet gaerne van dese werelt willende schijden sonder alvoorens van hunne tijdelijke goederen nu hebbende en nog vercrijgende te hebben gedisponeert soo als sijn doende bij desen tegenwoordigh testamente, en sulcx uijt hunnen vrijen eijgen wille sonder persuatie van imand soo sij verclaarde, eerstelijck beveelende sij testateure hunne onsterfelijcke zielen, soo wanneer die uijt hunne sterffelijcke lighame sal komen te schijden inde grondeloose barmhertigheijt Godt almagtigh en hunne sterffelijcke lighame, tot eene eerelijcke begraaffenisse, koomende vervolgens ter dispositie van hunne tijdelijcke goederen dog alvoorens daar toe komende verclaaren sij testateure te revoceere, casseere, doot ende te niet te doen alle voorgaande testamente codicillen of eenig andere maakinge die sij te samen, ofte een ider van haar int besonder voor dato soude mogen hebben gemaakt dese eenigsints ter contrarie sijnde, en specialijck te revoceere casseere doot ende te niet te doen verclaarde testatrice soodanig testament als sij met haare overleden broeder Johannes van Dooremaal en haare suster Anneken, nu getrouwt met Cornelis Cornelis Janssen, heeft opgesegt ende gepasseert voor mij ondergeteekende notaris en getuijgen alhier in dato 21 meij 1744, niet willende dat het selve in eenig form gevolgt of naar gecome sal worden, maar gehouden wordt als of het selve niet was gepasseert ende op nieuws disponeerende bij desen soo verclaare sij testateure uijt besondere liefde en genegentheijt die sij malcanders als egte luijden toedragende sijn, over en weder over te weeten de eerststervende aande langstleevende van hun beijde te laten en bij desen te maeken volcoome heer ende meester ofte meesteresse, van allent geene de eerststervende der testateurs sal komen naar te laten, soo wel roerende als onroerende goederen, obligatien, gout, silver, gemunt en ongemunt, actien, schulden, ende crediten, hoedanig die genoemt, waar en op wat plaatse de selve gelege ofte bevonden soude mogen worden, egeen soort van goederen off effecten uijtgesondert, omme met allen de selve naar doode van de eerststerffende, bij de langstleevende gedaan te worden, als imant met hun vrij en eijgen goederen soude kunne ofte moogen doen, de selve te moogen vercoopen veralineeren? verteere belasten ofte beswaaren soo als het de langstleevende gelieve ende gelegen sal komen, sonder tegenseggen van imande, ook sonder aan imant eenigh staat ofte inventaris te leeveren veel min te doen eenige reeckening ofte bewijs, egter onder dese restrictie ingeval de langstleevende hem oft haar weer ten anderen houwelijck quam te begeven, in dat geval is de wille en expresse begeerte van hun testateure dat de langstleevende gehouden en verpligt is, aan 't voorkint of kinderen uijt te keere en te voldoen voor vaderlijck off moederlijck goet eene somme van twee hondert gulden eens, en daar en bovens de selve ordentelijck en naarbehoore op te brengen ende te alimenteere in kost ende dranck cleeding ende zeeding van linnen ende wolle sieck ende gesont eerelijck ende tamelijck naar den selver staat qualiteijt ende vermoogen, deselve oock ter schoolen te laten gaan omme te leere leesen ende schrijven, als mede aan ieder een ambagt ofte hantwerck te laten leeren waartoe de selve bestemt? ende bequaam gevonden sal ofte sullen worden, om hunne cost te konne gecome, tot dat ieder vande selve, sal of sullen gecome sijn, tot mondige dage, houwelijck of anderen goeden staat ende gelegentheijt, verders verclaare sij testateurs de langstleevende van hun beide te nomineeren en bij desen te stellen tot voogt ofte voogdesse over henne naar te latene nog minderjarige kint of kinderen ingeval de selve opt overlijden vande eerststervende nog minderjarig waare, met magt aande langstleevende om bij tijde en wijlen een of meer voogt of voogden, neevens hem of haar te mogen verkiezen en aan stellen die de langstleevende sal vinde daar toe de naaste en bequaamste te weesen, niet willende noch begeerende dat sig imant anders met de testateurs naarlatenschap ofte voogdije henne minderjarige kint of kinderen sal hebben te bemoeijen ten dien eijnde secludeerende alle weeskamers en oppervoogden daar hun lieden sterffhuijs sal komen te vervallen, als mede heeren drossaart ende schepenen deser Heerlijckheijt, behoudens hun Ed: ... ende eerwaardigheijt, nomineerende en institueerende sij testateurs te weeten de eerststervende de langstleevende van hun beijde soo als voors. staat tot eenige en universeele erffgenaam, met volkome regt en titule van institutie bij desen,

Allen't geene voors. staat de testateurs duijdelijck voorgeleesen zijnde, verclaaren te weesen hun testament laaste, en uijterste wille 't geene sij begeere dat naar hun overlijde in alle puncten en deelen sal worden agtervolgt en naargecomen 't sij als testament codicille donatie ofte andersints, soo het selve alderbest sal konne bestaan goet ende van waarden weesen, alwaart dat alle soolemnitijten die naar regten gerequireert in desen niet naar behoore waare geobserveert, oock niet tegenstaande eenige costhuijmen placcaten ordonatie of eenig andere regten desen ter contrarie als alle de selve voor soo veel in haar is, derageerende is, te niet doende bij dese,

Aldus gedaan ende gepasseert, binnen de Heerlijckheijt Tilborg, ten woonhuijse van de testateurs voornoemt ende ter presentie van Adriaan Cornelis Teurlincx en Willem Cleijbergh beijde woonende alhier, als getuijgen hier toe versogt die de originaele minute deser beneevens de testateurs en mij notaris hebben onderteeckent, heden de dartigsten aug: seventien hondert sevenen veertig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832