Menu

Documenten

Document R-1747-14-8102-113v

Kennelijk sij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert Anneken Peter Maas, Maria Peter Maas wed. wijlen Adam Lambert van Riel cum totoribus, Adriaan Hendrik van der Loo wed. van wijlen Magriet Peter Maas, mitsgaders Norbartus, Maria en Anneken cum tutoribus sijne meerderjarige kinderen, en Bastiaan Jansen als in huwelijk hebbende Marianna Adriaan van der Loo, ende Jan Jan Maas als eenige erffgenaam van wijlen Maria Gijsbert Maas kleijn dogter van wijlen Embregt Peter Maas, dewelke verclaarde met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben eene erffscheijding ende deijling van de nabeschreve erfgoederen haar aangekomen, mits het overlijden van Peter Embregt Maas en Maria Peter Gerits haare ouders en voorouders respectieve,

Overmits d' welcke soo is Anneken Peter Maas bij etc.een huijs en aangelege erve groot drie L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aande Hasselt aldaar aan 't Craijven, oost Jacobus de Beer, zuijt de wed. Adam van Riel, west de straat, en noort de wed. Adriaan Hendrick van Heijst, los en vrij,

Overmits d' welcke soo is Maria Peter Maas wed. wijlen Adam Lambert van Riel, bij etc. een parceel ackerlant groot drie l ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt aldaar aan 't Craijven, oost Jacobus de Beer, zuijt Wouter van de Ven, west de straat en noort Anneken Peter Maas, los en vrij, Item een parceel weijde groot twee L ofte etc. gelegen als voor aan 't Craijven, oost Maria van Riel, zuijt en west Jan Nicolaas Maas en noort de kinderen Peter van Rijssel, los en vrij,

Overmits d' welcke soo is Adriaan Hendrick van de Loo, weduwnaar van wijlen Magriet Peter Maas, mitsgaders Norbartus, Maria en Anneken cum totoribus sijne meerderjarige kinderen en Bastiaan Jansen nomine uxoris bij etc. een huijs en aangelege erve groot vijff en een half L ofte etc. gestaan en gelegen alhier onder Tilborg, ter plaatse aande Hasselt, aldaar aan 't Craijven, oost de gemeene straat, zuijt d'heer Johan de Jong, west den ackerwegt en noort Gerard van Berkel, los en vrij, ende sal dit loth in vergelijk van caveling moeten uijtkeeren aan Jan Jan Maas, vierde condivident in deese, eene somme vanhondert en dartig gulden, die bij 't passeeren deeses sijn voldaan,

Overmits d' welcke soo is Jan Jan Maas in gemelte sijne qualiteijt bij etc.een parceel ackerlant groot drie L ofte etc. gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt aldaar aan het Craijven, oost en noort d'heer Johan de Jong, zuijt Johanna Bogers, en west de straat, los en vrij, Item een parceel ackerlant groot een en een quartier L ofte etc. gelegen als voor, aande Postelstraat, oost de Catharina Wijtmans, zuijt en noort de straat, en west Goijaart ven Helvoort, los en vrij, ende sal dit loth in vergelijk van caveling trecken van Adriaan Hendrick van de Loo cum suis derde condivident in deesen, eene somme van hondert en dartig gulden, die bij 't passeeren deeses sijn voldaan,

Voorts is tussen de voors. parthijen condividenten wel expresselijk geconditioneert ende ondersproken dat jder op zijjn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen, ende onderhouden alle wegen, stegen, commer etc. pro ut in forma, ende verclaren de condividenten hier onder geene leengoederen te zijn , aan den ed. Rade en Leenhove van Brabant in sHage, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den acht en twintigsten junij seventien hondert seven en veertig.



Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832