Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1748-115-77-261r

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris bij de Ed: Mog: Rade en Leenhove van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborg resideerende, ende ter presentie van de naargenoemde getuijgen, Cornelia Geraert Henssen weduwe en testamentaire boedelhouster van wijlen Matthijs Nicolaas Maas volgens de testamente daarvan sijnde gepasseert voorden notaris Cornelis Cloostermans, en getuijgen alhier in dato 27e maart 1731 bijt passeeren deses vertoont ende geleesen woonende alhier de welcke verclaarde te constitueeren volle last en procuratie te geven soo doet bij desen, aan Hermanus Hutten mede woonende alhier specialijck omme uijt haar constituante naam en van haarent wegen te compareeren ter secretarije deser Heerlijkheijt Tilborg, ende aldaar ten overstaan van heren schepenen te cedeeren transporteeren en in vollen vrijen eijgendom over te geven aan Sr. Peter Geraert Henssen, Eerstelijck een parceel ackerlant groot vier loopensaten ofte daar ontrent gelegen onder Tilborgh voors: ter plaatse de Hasselt aldaar aant Crijven oost Mattheus Rijnen, zuijt Geraert van Berckel, west eenen waterlaat, en noort Johannes Janssens,
Item een parceel weijde groot twee L ofte daar ontrent gelegen als voor aant Crijven, oost en zuijt de waterlaat, west Norbart Smolders, en noort Jan de Rooij beijde los ende vrij, en sulcx om ende voor eene somme van hondert vijfftig gulden vrij gelt, daar van de comparante bekent, bijt passeeren deses voldaan en betaalt te sijn, wijders met magt om gem: Henssen daar inne te goeden vesten en erven, en haar comparante daar van te ontgoeden en onterven, ende generalijck alles anders te doen handelen en verrigten 't geen vereijst sal worden, en de comparante alom selfs present sijnde, soude konnen ofte mogen doen, alwaart dat tot voors: saake naarder off speciaalder magt vereijst wiert dan voors: staat 't geene de comparante egter ten dese is houdende voor geinsereert,
Geloovende allen't geene uijt kragte deses sal worden gedaan ende verrigt, altijt te sullen houden, ende doen houden voor vast bondig ende van waarden, alles onder verbant ende submissie als naar regten,
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijckheijt Tilborg, ter presentie ende overstaan van Francis van Hest, en Antonij Jan Schoffaars beijde woonende alhier als getuijgen hier toe versogt, die etc. heden den twaalfden februarij seventien hondert agtenveertigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832