Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1748-115-77-263

Compareerde voor mij Johan Adriaen van Meurs openbaar notaris bij de Ed: Mo: Rade en Leenhove van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg resideerende, ende ter presentie van de naargenoemde getuijgen Cornelia Geraert Henssen weduwe en testamentaire boedelhouster van wijlen Matthijs Nicolaas Maas volgens den testamente daar van sijnde gepasseert voor den notaris Cornelis Cloostermans en getuijgen alhier in dato 27e maert 1731 bijt passeeren deeses verthoont woonende ten huijse van Peter Geraert Henssen alhier aan de Stockhasselt, dewelcke verclaert te cedeeren transporteeren en in vollen vrijen eijgendom over te geven soo doet bij desen aan Peter Geraert Henssen voornoemt alle haar comparante meubilaire goederen en huijsraat bestaande in een kast tin en kooper linnen en wolle als mede een bedt met sijn toebehoorte t'geene haar eenigsints is competeerende, egeene uijtgesondert mitsgaders nog vier hondert en vijfftigh guldens contant gelt, voor welcke meuble en contante penningen gemelte Henssen verclaart aan te neeme, soo als hij aanneemt bij desen, om voorn: weduwe haar leeven lanck gedurende, ordentelijk te laten oppassen, en onderhouden, in cost ende dranck, cleeding ende reeding, van linnen ende wolle, soo wel bij sieckte, als gesontheijt, als mede aan de selve vrije huijsvesting, vuer en ligt te sullen geven off besorgen, mitsgaders de selve op haar overlijden een ordentelijcke en eerelijcke begraeffenisse te sullen aan doen en daar en boven alle haare loopende en lastige schulden des boedels te sullen voldoen, wijders belooft meergemelte Henssen daar en bovens ten sijnen costen en lasten te sullen onderhouden en allimenteren ingevalle tot decadentie quaamen de drie nog minderjarige kinderen van wijlen Thomas Geraert Henssen, tot dat ieder vande selve sullen gecomen en bereijkt hebben, den ouderdom van agtien jaaren, houwelijck, of anderen geapprobeerde staat,
Tot preciese naarcoominge prestatie en voldoening van't geene voors: staat verbinden wederseijtse comparanten haare respectieve persoonen ende goederen hebbende ende vercrijgende geen uijtgesondert, de selve ten dien eijnde stellende ten bedwangh van alle heeren hoven, geregten en regteren, consenteerende mij notaris hier van uijt te leeveren afschriften in forma, om te dienen daar het behoort.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijckheijt Tilborgh, ten woonhuijse vande comparanten voorn: en ter presentie van Francis van Hest, en Antonij Jan Schoffaers beijde woonende alhier, als getuijgen hier toe versogt, die de orrigineele menute deses, beneevens de wedersijtse comparanten en mij notaris hebben onderteeckent heden den dartienden februarij seventien hondert agtenveertigh.



Zoeken in website: De Hasselt voor 1832