Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1748-115-77-265r

Inden naame des heeren amen,
Kennelijck sij eenen jegelijcken die het behoort dat ik Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris bij den Ed: Mo: Rade ende Leenhove van Brabant, in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg resideerende ende ter presentie van de naargenoemde getuijgen mij vervoegt hebbe ten woonhuijse van Cornelis Adriaan Mutsaars, en Maria Adriaan Broeckmans egte houwelijcxe luijden woonende alhier aande Stockhasselt mij notaris en de naargenoemde getuijgen bekent, den voorn: Mutsaerts gesont en gem: Maria sieckelijck te bedde leggende, egter nog wel hebbende hun verstant memorie en sinnen soo het selve bij't passeeren deses genoegsaam was blijckende de welcke verclaaren overdagt te hebben, de broosheijt des menschen leeven de seeckerheijt des doots en de onseeckere ure der selver ende niet gairne van dese werelt willende schijden sonder alvoorens van hunne tijdelijcke goederen nu hebbende en nog vercrijgende te hebben gedisponeert soo als sijn doende bij desen tegenwoordigen testamente, ende sulcx uijt hunnen vrijen eijgen wille sonder persuatie van jmanden soo sij verclaaren,
Eerstelijck recommandeerende sij testateuren hunne onsterffelijcke zielen, soo wanneer die uijt hunne sterffelijcke lighamen sal komen te schijden inde grondeloose barmhertigheijt van godt almagtig, ende hunne sterffelijcke lighamen tot eene eerelijcke begraeffenisse, koomende vervolgens ter dispositie van hunne tijdelijcke goederen, dog alvoorens daar toe koomende verclaaren sij testateuren te revoceeren casseeren doot ende te niet te doen alle voorgaande testamenten codicillen donnatien of eenige andere maakinge die sij te samen ofte een jder van haar in't besonder voor dato deses soude mogen hebben gemaakt dese eenigsints ter contrarie sijnde, en specialijck seeckere houwelijcxe voorwaarden die sij testateuren op de 25e october 1731 voor den notaris Cornelis Cloostermans en getuijgen alhier hebben verleden ende gepasseert niet willende dat deselve in eenig poinct gevolgt of naargecomen, maar in tegendeel gehouden worden, als of niet was gepasseert, ende op nieuws diponeerende bij desen, soo verclaaren sij testateuren uijt besondere lieffde en genegentheijt die sij malcanderen als egte luijden toedragende sijn over en weder over te weeten de eerst stervende aande langstleevende van hun beijde te laten en bij desen te maaken volcome heer ende meester ofte meestersse van allen't geene de eerststervende der testateuren sal komen naar te laten soo roerende als onroerende goederen obligatien gout silver gemunt ende ongemunt actien schulden ende crediten hoedanig die genaemt waar en op wat plaatse de selve gelegen ofte bevonden soude mogen worden egeene uijtgesondert waar over de testateuren of wel de eerststervende eenige meesterschap is hebbende omme met alle de selve naar doode vande eerststervende bij de langstleevende gedaan te worden sijnen of haaren vrijen eijgen wille, en even soodanig als jmant met hun vrij en eijgen goederen soude konnen ofte mogen doen, de selve te mogen vercoopen, verteeren belasten ofte beswaaren soo de langstleevende gelieve ende gelegen komen sal, sonder tegenseggen van jmanden, ook sonder gehouden te sijn aan jmant eenigh staat ofte jnventaris te leeveren veel min te doen eenige reeckeningh ofte bewijs, daarvan de eerststervende de langstleevende is dechargeerende bij desen, onder stipulatie en expresse begeerte van hun testateuren dat naar doode vande langstleevende in vollen vrijen eijgendom sal komen en overgaan aan Daniel Cornelis Mutsaarts sijn testateurs voorsoon een kamer aande suijdenkant schijdende op de graat vande schouw tussen dese en de wooninge ten noorden, met het schop en ontrent agt roeden hoff daar aan gestaan en gelegen onder Tilborg ter plaatse de Stockhasselt 't geene sij testateuren verclaaren te legateeren en bij desen te maaken aan Daniel Cornelis Mutsaarts voornt. om reedenen haar daar toe moveerende,
Nomineerede ende institueerende sij testateuren malcanderen over en wederover te weeten de eerststervende aande langstleevende van hun beijde soo als voors: staat tot eenige ende universeele erffgenaam, met volcome regt ende titule van institutie bij desen,
Allentgeene voors: staat de testateuren duijdelijck voorgeleesen zijnde verclaaren te weesen hun testament laaste ende uijtterste wille, 't geene sij begeeren dat naar haar overlijden alsoo sal worden agtervolgt ende naargecomen 't sij bij forme van testament codicille donatie ofte andersints soo het selve alderbest sal konnen bestaan goet ende van waarden weesen, alwaart dat alle soolemnitijten die naar regten gerequireert in desen niet naar behooren waaren geobserveert, oock niet tegenstaande eenige costuijmen placaten ordonnantien of eenige andere regten desen ter contrarie als alle de selve, voor soo veel in hun is derogeerende en te niet doende bij desen,
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijckheijt Tilborg ten woonhuijse vande testateuren voornt., en ter presentie van Francis de Cort ende Jan Janssen de Ouden beijde woonende alhier als getuijgen hier toe versogt, die de orrigineele menute deses beneevens de testateuren en mij notaris hebben onderteekent, heden den elffden meert seventien hondert agtenveertigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832