Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1748-115-77-321r

Inden naame des heeren amen.
Kennelijck sij eenen jegelijcken die het behoort, dat ik Johan Adriaan van Meurs openbaar notaris bij de Ed: Mog: Rade en Leenhove van Brabant, ende Lande van Overmaze, in s'Gravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborg resideerende, ende ter presentie van de naargenoemde getuijgen, mij vervoegt hebbe ten woonhuijse van Jan Peter Broeckmans, en Maria Cornelis Borgers egte houwelijcxe luijden woonende alhier onder de Stockhasselt aande Postelstraat, mij notaris, en de nagenoemde getuijgen bekent, den voorn: Broeckmans sieckelijck te bedde leggende, en gem: Maria gesont, en beijde wel hebbende hun verstant memorie en sinnen, soo het selve bij't passeeren deses genoegsaam was blijckende, de welcke verclaeren overdagt te hebben de broosheijt des menschen leeven, de seeckerheijt des doots, en de onseeckere ure van dien, ende niet gairne van dese werelt willende schijden, sonder alvoorens van hunne tijdelijcke goederen nu hebbende, en nog vercrijgende, te hebben gedisponeert, soo als sijn doende bij desen tegenwoordigh testamente, en sulcx uijt hunnen vrijen eijgen wille, sonder persuatie van jmanden, soo sij sijde,
Eerstelijck recommandeerende sij testateuren hunne onsterffelijcke zielen, soo wanneer die uijt hunne sterffekijcke lichamen sal komen te schijden, inde grondeloose barmhertigheijt van Godt almagtig, en haare sterffelijcke lichamen tot een eerelijcke begraeffenisse, koomende nu vervolgens ter dispositie van hunne tijdelijcke goederen: dog alvoorens daar toe koomende, verclaaren sij testateuren te revoceeren casseeren, doot, ende te niet te doen, alle voorgaande testamenten, codicille, donnatien off eenige andere maakinge die sij te samen, ofte een jeder van haar in't bijsonder voor dato deses soude mogen hebben gemaakt, dese eenigsints ter contrarie sijnde, ende op nieuws disponeerende, bij desen, soo verclaaren sij testateuren uijt besondere lieffde en genegentheijt die sij malcanderen als egte luijden toe dragende sijn, d'een den anderen, de langstlevende van hun beijde, over en weder over, te weeten de eerststervende aande langstleevende van hun beijde te laten, en bij desen te maaken, volcome heer ende meester ofte meestersse, van allen't geene de eerststervende der testateuren sal komen naar te laten, soo roerende als onroerende goederen, obligatien gout, silver, gemunt, ende ongemunt, actien, schulden ende crediten, hoedanig die genaamt, waar en op wat plaatse deselve gelegen ofte bevonden soude mogen worden egeen soort van goederen, of effecten uijtgesondert, omme met alle de selve naar doode van de eerststervende bij de langstleevende gedaan te worden, als jmant met hun vrij, en eijgen goederen soude konnen ofte mogen doen, de selve te mogen vercoopen, verteeren belasten ofte beswaaren soo als het de langstleevende gelieven ende gelegen komen sal, sonder tegenseggen van jmanden, oock sonder aan jmant eenigen staat ofte inventaris te leeveren veel min te doen eenige reeckening ofte bewijs, daar van de eerst stervende, de langst leevende is dechargeerende bij desen dog ingeval de langst leevende sonder kint of kinderen in't leeven naar te laten quam te overlijden; soo is den wille en expresse begeerte van hun testateuren dat allen't geene naar doode van de langst leevende nog overig en onverteert sal bevonden worden, als dan gepart ende gedeelt sal worden in twee egale portien of deelen, te weeten d'eene helfte aande naaste vrinden van hem testateur, en de andere helfte bij en aande naaste vrinden van haar testatrice, nomineerende en institueerende sij testateuren te weeten de eerst stervende de langst leevende van hun beijde tot eenige en universeele erffgenaam, ende naar hun beijder doot inde overschietende goederen hun beijder naaste erffgenaamen soo als voors: staat, met volcome regt en titule van institutie bij desen,
Allen't geene voors: staat de testateuren duijdelijck voorgeleesen zijnde, verclaaren te weesen hun testament, laaste en uijtterste wille 't geene sij begeeren dat naar hun overlijden in alles sal worden agtervolgt en naargecomen, het sij bij forme van testament, codicille, donnatie ofte andersints soo het selve alderbest sal konnen bestaan, goet ende van waarden wesen, alwaert dat alle soolemnitijten die naar behooren waaren geobserveert, oock niet tegenstaande eenige costuijme placaten ordonnantien of eenige andere regten desen ter contrarie, als alle deselve voor soo veel in hun is derogeerende en te niet doende bij desen
Aldus gedaan ende gepasseert, binnen de Heerlijckheijt Tilborg ten woonhuise van de testateuren voornoemt, en ter presentie en overstaan van Jan Francis de Cort, en Geraerdus Gijsbert van Ierssel beijde woonende alhier als getuijgen hier toe versogt, die de orrigineele menute deses beneevens de testateuren en mij notaris hebben onderteeckent, heden den negenden october seventien hondert agtenveertigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832