Menu

Documenten

Document R-1749-14-8102-207v

Kennelijck zij dat voor etc. sijn gekomen ende gecompareert, Jan, Hermanus, en Maria cum tutore broeders en suster meerderjarige kinderen wijlen Denijs van Gorp, en Cornelia Hermanus van Hest dewelcke verclaerden met den anderen aangegaan ende gemaakt te hebben, eene erffscheijdinge ende deijlinge van de nabeschreve erffgoederen haer aangekomen mits het overlijden van henne voorn. ouders zaligers,

Overmits d'welcke soo is Jan Denijs van Gorp bij etc. eerstelijck een parceel lant en weijde groot drie L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost de weduwe Gerart Couwenberg, zuijt en west Martinus Zeger Brocken en noort de weduwe Adriaan van Hest, los en vrij,
Item een parceel bos groot twee L ofte etc. gelegen als voor aande Hasselt aldaar oost en west de straat, zuijt Jan van Oolen, en noort de gemeente, los en vrij,
Item een parceel heijbodem groot vijf L ofte etc. gelegen als voor, aldaer aan de Vossenberg, oost en west de gemeente, zuijt Peter van Woensel, en noort Johanna Bogers, los en vrij,
En sal dit loth in vergelijck van caveling trecken eene somme van vijf en twintig gulden van den tweeden condivident in deesen die bij 't passeeren deeses sijn voldaan

Overmits d'welcke soo is Hermanus Denijs van Gorp bij etc. een huijs hof en aangelege erve groot een en een vierde L ofte etc. gestaan en gelegen alhier binnen Tilborg ter plaatse den Westenheijkant aldaar oost en zuijt de straat, west en noort de derde condividente in deesen, los en vrij,
Ende sal dit loth in vergelijck van caveling moeten uijtkeeren aan den eersten condivident in deesen eene somme van vijf en twintig gulden, die bij t passeeren deses sijn voldaan.

Overmits d'welcke soo is Maria Denijs van Gorp bij etc. een parceel ackerlant en weijde groot vijf en een half L ofte etc. gelegen alhier binnen Tilborg, ter plaatse den Westenheijkant aldaar oost en zuijt den tweeden condivident in deesen, west Nicolaas Jan Cleijsen en noort Norbart van Spaandonck, belast met twee stuijvers vier penn: chijns alle twee jaaren aan de geswoorens alhier, voorts los en vrij,

Voorts is tussen de voors: parthijen condividenten wel expresselijck geconditioneert ende ondersprooken dat jder op sijn aangecavelde deel ende loth sal moeten gedogen ende onderhouden alle wegen etc. ende hebben etc. gelovende etc. en allen verholen commer etc. pro ut in forma ende verclaren de condividenten hier onder geen leenen te sijn aan den Ed: Rade en Leenhove van Brabant in s'Hage, aldus gedaan ende gepasseert voor ende ten overstaan van etc. actum den sesde meij seventien hondert negen en veertigh.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832