Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1750-115-85-96

In den name Godes Amen.
Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaer bij den Ed: Mog: Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg residerende ter presentie van de getuijgen naergenoemt in eijgener persoon den eersamen Huijbert Anthonij van Groenendael, en Jenneken Jan de Roij egte luijden alhier aande Hasselt woonende mij notaris bekent, gesont naer den lichame gaande en staande, haar verstant memorie en sinnen wel magtig en gebruijkende soo mij notaris ende getuijgen uijtterlijk bleeck, de welcke overdenkende de seeckerheijt des doots, en d'onseeckere tijt en uure derselver daer omme niet gairne uijt dese werelt willende scheijden sonder alvoorens van henne tijdelijke goederen haar bij Godt almagtig te deser aarde verleent en nog te verleenen te hebben gedisponeert soo als zijn doende bij desen haren jegenwoordigen testamente en sulcx met voorbedagten raat en mutueel consent uijt vrijen eijgen wille, sonder persuatie offte mislijdinge van jmanden alvoorens te recomanderende hunne onsterffelijcke ziele soo en wanneer die uijt hunne sterffelijcke lichame sullen komen te scheijden in de grondelose barmhertigheijt van Gods almagtig ende hunne doode lighame aan de aarde ter christelijcke begraeffenisse komende nu vervolgens ter dispositie van het tijdelijcke soo verclaarden zij testateuren voor eerst te revoceeren casseren doot ende te niet te doen alle voorgaande testamente offte eenige andre makinge bij haar te samen offte int bisonder voor dato deses gepasseert, en speciaal allen sulcken testamente als zij testateuren mutuelijck hebben gemaeckt en doen passeren op den dartigsten augustij seventien hondert vier en twintig voor den notaris Andries vander Burgt en seeckere getuijgen alhier niet willende dat het selven in eenigen delen sal werden agtervolgt offte eenig effeckt sorteren maar sal sijn en blijven nu cragteloos en van onwaerde even en aleens off het selve niet en ware gepasseert geweest, en alsoo op nieus disponerende van hare goederen soo verclaarden zij testateuren d'een den anderen den langts levende van hun beijden, wedersijts te laten en te maken vrij heer en meester offte meesterse van allen ende eenen ijgelijcken henne gesamentlijcke goederen soo haeff meuble als erffgoederen schulden actien en crediten hoe genaamt offte op wat plaatse gelegen geen uijtgesondert die de eerststervende met zijn off hare doot sal komen te ontruijmen offte agter te laten, omme alle deselve bij den langtslevende naer doode vanden eerst afflijvigen in vollen eijgendom aanveert en beseten te worden, die te vercoopen veralieeneren transporteeren verheffen belasten off beswaren soo als den langtslevende goet duncken believen en gelegen komen sal even soodanig als jmant met zijn vrij eijgen goet soude konnen offte mogen doen, sonder ... offte tegen seggen van ijmanden, onder dien mits nogtans dat den langtslevende haarder testateuren sal gehouden zijn aan haarder nog ongehuwde kinderen als wanneer deselve tot huwelijck of anderen geapprobeerden staet sullen komen aen de selve als dan uijt te keeren een uijtsetsel na vermogen tot voldoeninge van hare legitime portie de kinderen na regten competerende, wijders soo is den wille van haar testateuren, dat naar doode van den langtslevende haarder beijde de goederen die als dan bij de selve langtslevende sullen werden agter gelaten en metter doot ontruijmt, onder de vier kinderen haarder testateuren egalijck sullen werden gepart ende verdeelt, te weten tussen Peter, Jacobus, Anthonetta en Johanna van Groenendael jder een gelijck vierde part makende ende legaterende sij testateuren mede naar doode van de langtslevende aan de vijff kinderen van wijlen haar testateuren overledene dogter Maria daer vader van is Gerart Gijsbert Verschueren eens ende alleen, een parceel ackerlant groot twee lopensaten offte etc. gelegen alhier aan de Hasselt tussen erffenisse oost de kinderen Joost de Beer zuijt Cornelia de Roij, west de kinderen Norbart Hoirvoorts, en noort Jan Vermeer, Item een parceel weijde gelegen als voor groot ontrent twee lopensaten tussen erffenisse oost Jan Adriaen de Roij, zuijt Peter Hensen, west Cornelis Jan Beris, en noort Cornelis Jan Beris, beijde los en vrij en laastelijck daar en boven nog een somme van vijfftig guldens, de selve daer mede secluderende en uijtsluijtende uijt haarder testateuren geheele naarlatentheijt niet willende ofte begerende dat zij daar uijt jetwest verders soude konnen ofte komen te pretenderen tsij uijt hooffte van hare moeders legitime offte filiale portie de kintskinderen in haare voorouders goederen eenigsints na regten competerende, het selve haer daer voor assignerende en bewijsende ten desen uijt sonderlinge redenen de testateuren daer toe bewegende, institueerende en nominerende sij testateuren malcanderen d'een den anderen den langts levende van hun beijden wedersijts, mitsgaders henne beijde wettige kinderen substituerende naar doode van de langts levende in 't gene des en alsoo voors: is, tot henne eenige ende universele erffgenamen met vollen regten ende titulen van institutie mits desen voorts verclaarde zij testateuren te stellen ende te nomineren tot voogden over voors: kinderen van wijlen haar testateuren overledene dogter Maria daer vader aff is Gerart Gijsbert Verschueren haer testateuren zoon Peter van Groenendael, en Jan Gijben reets bij de heeren wethouderen deser Heerlijckheijt aangestelt en beedigt omme het legaet aan de selve kinderen hier voorens gemaackt naer sig te nemen, het selve te beleggen regeren ende bestieren gedurende deselve kinderen hare minderjarigheijt tot meeste nutte en voordeel der selve omme aan jder der selve kinderen soo dra die tot hare mondige jaren sullen komen der selver portie uijt te rijken en te laten volgen d'een stervende sal des anders portie daermede vermeerderen en aggresseren, sonder dat de selve voogden daervan aan jmande anders dan aan de voors: kinderen, sullen gehouden zijn te doen eenige reeckening offte bewijs, niet willende ofte begerende dat sig jmande met der testateuren naarlatenschap sal hebben te bemoeijen ten dien eijnde excuserende en excluderende alle heeren hooven weeskameren offte heeren wethouderen daer hun lieder sterffhuijs soude komen te vallen behoudens derselver respeckt en eerwaerdigheijt, allent gene voors: staet verclaarden sij testateuren te wesen der selve testament laasten ende uijttersten willen, die sij begeren dat naer hare doot presieselijck sal werden agtervolgt stadt grijpen en zijn volcomen effeckt sorteren t'sij als testament solemneel codicille gift ter saacke des doots onder de levende offte andersints soo 't selve alderbest sal konnen bestaen goet en van waerden wesen, niet tegenstaande allen en een ijgelijcken solemnitijten naer regten gerequireert in desen niet en waren, geobserveert ook niet tegenstaande eenige costuijme placaten ordonnantien locale of municipale regten ter contrarie, als alle deselve voor soo veel in haar testateuren is, derogerende ende te niet doende bij desen,
Dit passeerde aldus binnen de Heerlijckheijt Tilborg ter presentie en ten overstaen van Cristiaan van de Grinte en Johannes van Eijck beijde inwoonders deser Heerlijckheijt lieden van eere als getuijgen hier toe versogt, die originele minuete deses neffens de testateuren en mij notaris voorn: hebben ondertekent heden den een en twintigsten october seventien hondert vijfftig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832