Menu

Documenten

Document R-1750-14-8159-161r

D'heer Leendert Willem van Beusekom notaris alhier, gemagtigt tot s'geene naervolgende, van den H: W: geb: Heer Heribert van Westervelt tot Essenburg, en vrouwe Alijda Schortes echte luijden en jonkvrouwe Francina Margareta Schortes, volgens acte van procuratie gepasseert, voor Borgemeesteren, Scheepenen, en Raad der Stadt Harderwijk, dato dartigsten april 1700 vijftigh en uit cragte der magt hem daer bij gegeven ende verleent, Eene schoone en wel gelege hoeve lands met sijn regte en toebehooren van dien, gelegen onder de Heerlijkheijdt van Tilborg ter plaetse genaamt de Hoeve van ouds genaemt de Bisschopshoeff, bestaende in de huijsinge, stallinge, schuer, schaepskoij, met den hof plaets bogaerd en dries, daer aen en bij gelegen, mitsgaders opgaende bomen soo eijke als andere en considerable houtgewassen, item een parceel teulland daer aen gelegen, genaamt de Corte Vooren, groot ses lopense, oost de gemeene straat, west en noortwaerts de volgende parceelen, Item drie weijde samen groot ontrent vier en twintig lop: agter de huijsinge oost en noordwaerts de straat, suijt de transportante west Jan Kleijsen, Item een parceel acker of teulland, groot vier en twintig lop: genaamt de Lange Vooren oost de transportante suijd Adriaen de Roij west de gemeene weg, en noordwaerts de transportante en Lambert Heerkens cum suis, Item een parceel teulland groot ses lop: rontsom beplant met schaerhout gelegen ter plaetse genaamt de Leemstraet, oost den gemeene weg, suijd de weduwe N: Smolders, west eene waterlaet, en noordwaerts de weduwe Peter Backers, Item een parceel teulland groot 3 lop: gelegen als voor in de Houtse Straet oost de weduwe Jan de Coq, suijt de gemeenen weg, west de weduwe Hendrik Leijten en noordwaerts eenen waterlaet, en laestelijk nog een parceeltje land, groot circa een halff lop: meede gelegen bij voors: hoeve, gekomen vande kinderen Gerit Hoorvoort, oost en noordw: eenen weg, edog soo groot en klijn voors: hoeve en landerijen gelegen sijn, de constituanten aengekomen van haere ouders, gelijk men verklaerde, heeft hij mits deesen wettelijk ende erffelijk opgedragen, en overgegeven Sr. Lodewijk Marggraeff, borger en coopman alhier, te samen, met de voors: ende een ijgelijke schepene brieven daar van mentioneerende met den alingen regten hem opgedragen q.q. daer inne competeerende, en heeft helmelingen daer op vertheegen inne maniere in dien gewoonlijk sijnde, gelovende op verbant van de voorn. constituanten haere persoonen ende goederen, hebbende ende verkrijgende het voors: opdragen overgeven en verthijden, altijt voor goet, vast steedig, ende van waerde te sullen houden en alle commer calangie en aentael daer inne weesende off, komende, aff te sullen doen geheelijk uijtgenomen eene gewin chijns van vier stuijvers en vier penn: aen het convent van Tongerloo off soo groot en clijn daer uijt soude mogen gaen, geheven wordende op St. Thomas dag binnen Oosterwijk, welke chijns den verkrijger ten sijnen costen sal moeten op en aff winnen, item een jaerlijxe pagt off rente van vijftien stuijvers aen de arme taeffel off H: Geest tot Tilborg, en verders s'lands en dorps lasten regten commeren en servituten soo als van ouds regt als gewoon te weegen, daer toe staende ende gehorende,
Getuijgen waren hier over Hendrik Jan van Breugel en Abraham Bastide scheepenen inne s'Hertogenbosche, gegeven den vier en twintigsten julij seventien hondert vijftigh onder stont in lib: Chatvelt Fol 40 vso, en was geteekent N:D: Blankendael junior, onder aan hingen twee segels in groenen wasche,

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").


Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832