Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1751-115-85-153

Schiffting, scheijding, ende erffdijling tussen Adriaan Peeter Broeckmans en Bartholomeus Peter Haans weduwenaer en testamentaire boedelhouder wijlen Adriana Peter Broeckmans volgens den testamente daar van zijnde gepasseert voor den notaris Cloostermans en getuijgens alhier in dato 24 junij 1732 met den anderen aan gegaan ende gemaackt van de na beschreeve erffgoederen haar condividenten aangekomen van wijlen henne ouders zalligers respective,

Overmits de welcke soo is Adriaan Peeter Broeckmans bij onderhantse lotinge ten delen bevallen ende sal alsoo voor zijne portie behouden ende erffelijck blijven possideren, eene huijsinge met den hoff en aangelag soo lant als weijde groot te samen vijf lopensaten ofte etc. gestaan en geleegen binne dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaatse genaemt de Stockhasselt aldaar oost de straat, zuijt Bartholomeus Peeter Haans, west Cristiaan Swagemakers, en noort de weduwe Cornelis de Jong,
Item een parceel weijde groot een lopensaet ofte daar ontrent geleegen als voor, aldaar oost, zuijt, en noort Laurens Hensen, en west eenen ackerwegt,
Item een parceel moerbeemde groot vijf lopensaten ofte daar ontrent, geleegen onder Gilse ter plaatse genaemt de Flaessen, aldaar oost en noort de Leij, zuijt Antonij Rubbens, en west Nicolaas Cornelis Gielen, alle los, vrij en alodiaal, sonder eenig leen subjeckt te zijn, uijtgenomen weegen, steegen, schouwen, waterlaten, ende alle andre nabuurlijcke regten, te onderhouden als van outs,

Overmits de welcke soo is Bartholomeus Peter Haans bij onderhantse lotinge ten delen bevallen ende sal alsoo voor zijne portie behouden, ende erffelijck blijven possideren,
Een parceel ackerlant groot vijf lopensaten ofte daar ontrent, geleegen binnen dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaatse de Stockhasselt aldaar oost de straat, zuijt de hr doctor Mutsaerts, west Cristiaan Swagemakers, en noort Adriaan Peter Broeckmans,
Item een parceel moerbeemde groot ses lopensaten ofte daar ontrent, geleegen onder Gilse ter plaatse genaemt de Vugt, aldaer oost de vorster van Terheijde, zuijt en noort den gemijnen wegt, west ..., belast met tien duijten chijns s'jaars aan zijn Hoogheijt den Heer en Baron van Breda, voorts alle los, vrij, en alodiaal, sonder eenig leen subjeckt te zijn, uijtgenomen wegen, stegen, schouwen, waterlaten, ende alle verdre nabuurlijcke regten te onderhouden als van outs,

Wij Adriaan Peter Broeckmans ende Bartholomeus Peter Haans bekennen ende belijden aldus bij onderhantse cavelinge geschijden ende gedeijlt te hebben, de successie, ende naarlatenschap van wijlen onse ouders voorn: in voegen ende manieren voors: en voorts de meublaire en verdere haefflijcke goederen tot egalisering en vergelijck van caveling mede tot ons wedersijts genoegen en vollen contentemente onder den anderen genoten ende geproffiteert cederende ende overgevende wij condividenten den een den anderen tot elcx aanbedeelde al sulcx regt, ofte actie als ons condividenten in't gemeen daar aan was competerende, en dat met alle de respective brieven ende bescheden tot jders aanbedeelde gehoorende met de lasten en pagten van dit lopende jaar belovende over sulcx malkanderen om geen ander schifting, schijding, nog deijlinge, moijelijck te vallen, nog ook gedogen dat sulcx bij jmant anders, wie't ock soude mogen wesen gedaan sal worden direckt ofte indireckt nog ook in eeniger manieren, renuntieerende tot dien eijnde van alle exceptien, relievementen, benefitien, ofte verweren die d'een of d'ander naamaals soude konnen, ofte mogen te stade komen, en wel in sonderheijt dat hier van geen ander ofte verder publiecq instrument ofte schrifture sal werden gemaakt 't zij voor secretaris, ofte eenigen geregte, wie, ofte waert oock soude mogen wesen,
Gelovende dese deijling altijt te sullen houden, ende doen houden, voor goet, vast, bondig, ende van waerde, sonder eenig wederseggen, en allen verholen commer, calangie, ofte aantaal hier inne wesende, ofte naarmaals komende malkanderen te helpen aff doen 't eenemaal sonder arg ofte list,
En is wijders tussen ons condividenten geconditioneert, ende ondersproken dat dese eijgenhandige ondertijkende acte van deijlingh onder den notaris Cornelis Bles alhier in Tilborgh sal blijven berusten om bij hem daar uijt gemaackt, ende gedepescheert te worden, twee, ofte meer copijen, als naar vereijsch, en volgens d'ordinantie van't zegel mogte werden gerequireert,
Tot preciese naarkominge van allen 't gene voors: verbinden wij onse persoonen, ende goederen, present en toekomende geen uijt gesondert, stellende de selve ten bedwangen, ende executie van allen s'heeren hoven, regten, ende regteren, en speciaal ons onderwerpende ter judicature van den Ed: Mog: Rade en Souverijnen Leenhove van Brabant ende Lande van Overmase te s'Gravenhage, te vrede zijnde ons in den inhoude deser vrijwillig te doen, en laten condemneeren, daar toe onwederroepelijck constitueerende de twee eerste procureurs postuleerende voor wel gemelten Rade, den eenen omme de condemnatie te versoecken, en den anderen omme daar inne te consenteren, alles sonder arch ofte list,
Aldus gedaan binnen Tilborgh, ter presentie van Adrianus de Vet en Jacobus Molegraaf als getuijgens hier toe versogt, die neffens ons dese behoorlijck ondertijkent hebben, den vierentwintigsten meij seventien hondert een en vijftig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832