Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1751-115-85-206

Kennelijck sij eenen ijgelijcken die behoort dat ik Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: Mog: Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende ter presentie van de getuigen nagenoemt in eijgene persoon mij vervoegd hebbe bij en aan den eersamen Nicolaas Peter van der Wegen bejaart jongeman woonende binnen dese Heerlijckheijt ter plaatse aan de Hasselt mij notaris bekent, sieck te bedde leggende, egter zijn verstant, memorie en uijtsprake ten vollen magtig en gebruijkende soo als bij 't verleijden deser was blijkende, die welcke verclaarde om redenen hen daartoe moverende te maken ende ordoneren des selfs testamente laaste ende uijterste wille uijt eijgenen beweginge sonder persuatie ofte misleijdinge van jmanden in voegen ende manieren hier na in desen volgende, Alsoo komende ter dispositie van zijne tijdelijcke goederen hem bij Godt Almagtig ter dese aarde verleent, en nog te verleenen, hoe die genaamt ofte waar gelegen zijn, t zij vaste ofte roerende goederen gene ter werelt uijtgesondert die hij testateur eenigsints metter doot ontruijmen ende naarlaten sal die heeft den testateur alle t'samen gegunt ende gegeven soo als hij is doende bij desen aan Peter sone wijlen Laureijs de Cocq, ten erffregte en aan desselfs moeder Maria Peter van der Wegen zijns testateurs suster, nu hertrouwt met Lambert Smulders ter togten, gedurende haar leven, en langer niet, omme allent selve alsoo bij den voorn: Peter zoone wijlen Laureijs de Cocq naar doode van gesegde zijne moeder in vollen vrijen eijgendom aanveert en besloten te worden, nominerende, ende institueerende de voors. Maria Peter van der Wegen ter togte en na de selver overleijden, Peter haren zoone voorn: ten erfregte bij forme van substitutie, een jder in voegen voors: tot zijns testateurs eenig ende universele erfgename met volkomen regte, ende titulen mits desen,
T'gene voors: staet den testateur van woorden tot woorden voorgelesen zijnde, verclaarde te wesen sijn testament laasten en uijttersten wille, begerende dat dit instrument naar zijn doot volkomen cragt en effect sal sorteren, en werden agtervolgt, t'zij als testament, codicil, donnatie, off andersints, in der beste forme van regte, niet tegenstaande eenige costuijmen, lantregten, ofte andere actens dese ter contrarie, die heeft den testateur ten effecte deser gederogeert ende te niet gedaan bij desen, houdende mede voor gereserveert, alle andere gerequireerde solemnitijten die in desen mogte wesen geomitteert, versoeckende in alles ten effecte deser het uijterste benefitie te mogen genieten. Dit passeerden aldus ten woonhuisen van hem testateur voor desselfs sieck bedde alhier binnen Tilborg voors: ter presentie en overstaan van Adrianus de Vet clercq mijns notaris en Jacobus Daams lieden van eere als getuijgens hier toe versogt die etc. heden den achtsten october seventien hondert een en vijfftigh naar middags ten vier uuren.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832