Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1752-115-79-37r

Op heden dato deses, soo bekennen wij ondergeteeckende te weeten, Helena Jan Deckers meerderjarige dogter, Geraert Jan Donders als in houwelijk hebbende Piternel Jan Deckers, en Jacobus Joris Simons in houwelijck hebbende Willemijn Jan Deckers, met malcanderen aangegaan en gemaakt te hebben, eene verdeeling vande nabeschreve erffgoederen ons condividenten aangecomen mits het overlijden van Jan Peter Deckers, en Maria Willem Hamers ons condividenten ouders zaligers waaren

Overmits d'welcke soo is Helena Jan Deckers bij onderhantse lootinge ten deelen bevallen, en sal alsoo voor haare portie hebben, en erffelijck lijven possideeren, een parceel soo weijde als lant groot samen twee loopensaaten ofte daar ontrent gelegen onder Tilborg, ter plaatse den Oosten Heijcant aldaar oost Lodowicus Daams, zuijt Jan Huijbert van Beurden west Adriaen Jan de With, en noort Cornelis Beens, los, vrij, en allodiaal sonder eenig leen subject te zijn,

Overmits d'welcke soo is Geraert Jan Donders no. uxoris, bij onderhantse lootinge ten deelen bevallen, en sal alsoo voor sijne portie hebben, en erffelijck blijven possideeren een huijs en agterhuijs met de hoff en aangelege erve groot samen drie loopensaaten ofte daar ontrent gestaan en gelegen onder Tilborg ter plaatse den Oosten Heijcant, aldaer aant Molenent oost Corstiaan Peter Driessen zuijt Cornelis Beens, west den H: Geest armen alhier, en noort de weduwe Laureijs Donders, los vrij en allodiaal sonder eenig leen subject te zijn, uijtgenoomen wegen, stegen, schouwen, waterlaten, en alle andere nabuerelijcke regten te onderhouden als van outs, Ende sal dit loth in vergelijck van kaveling moeten uijtkeeren aan Jacobus Joris Simons derden condivident in desen eene somme van hondert gulden die bij't passeeren deses sijn voldaan,

Overmits d'welcke soo is Jacobus Joris Simons no. ux. bij onderhantse lootinge ten deelen bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben behouden en erffelijck blijven possideeren eenen heijbodem groot 4 a 5 loopensaaten ofte daar ontrent, gelegen onder Venloon, ter plaatse tende de Commer oost en zuijt de gemeente, west de Baan en noort Peter Peter Hamers los vrij en allodiaal, sonder eenig leen subject te zijn, en sal dit lot in vergelijck van kaveling genieten van Geraert Jan Donders tweede condivident in desen eene somme van hondert gulden die bij't passeeren deses sijn voldaan,

Verders bekennen en beleijden wij ondergeteeckende condividenten bij onderhantse kavelinge aldus gescheijden en gedeijlt te hebben de voors. erffgoederen naargelaten bij onse voorn. ouders zaligers in voegen en manieren als voors, derhalve cedeeren en geven wij condividenten den een den anderen tot elck aanbedeelde bij desen over alsulck regt ofte actie, als ons uit gemeen daar aan was competeerende, en dat met alle de respectieve brieven en bescheeden tot ieders aanbedeelde gehoorende, met de lasten van den jaare 1753 beloovende oversulcx malcanderen om geen andere schifting scheijding off deijlinge moeijelijck te vallen nog ook gedoogen dat sulcx bij jmant anders wie het ook soude mogen weesen gedaan sal worden, direct ofte indirect, nog ook in eeniger manieren, renuntierende tot dien eijnde van alle exceptien relivementen, beneffitien ofte verweeren, die d'een off d'ander naarmaals soude konnen ofte mogen te stade komen, en wel jnsonderheijt dat hier van geen ander off verder publieck jnstrument ofte schriftuere sal werden gemaakt dan dese, 't sij voor secretaris off eenige geregten wie ofte waar het ook soude mogen weesen, maar malcanderen daar van over en weder over dechargeerende mitsdsen,
Geloovende dese deijlinge altijt te sullen houden, ende doen houden voor goet vast bondig ende van waarden sonder eenig wederseggen allen verhoolen commer calangie ofte aantaal hier jnne weesende ofte naarmaals koomende malcanderen te sullen helpen afdoen 'teenemaal sonder arg ofte list,
En is verder tussen ons condividenten geconditioneert en ondersprooken dat dese onse eijgenhandige, onderteijkende acte van deijlinge onder den notaris Johan Adriaan van Meurs resideerende alhier in Tilborg sal blijven berusten om bij hem daar van uijtgemaakt en gedepecheert te worden soo veel copien als na vereijsch en volgens d'ordonantie van't zegel mogte worden gerequireert,
Tot preeciese naarcoominge van allen't geene voors. staat verbinden wij ondergeteeckende condividenten onse persoonen ende goederen hebbende en vercrijgende geen uijtgesondert, stellende de selve ten bedwang en executie als na regten en wel speciaal ons onderwerpende de jndicatuere vande Ed: Mog: Rade en sauveraine Leenhove van Brabant, ende Lande van Overmaze jn s'Gravenhage, te vreeden zijnde ons inden jnhoude deser vrijwillig te doen en laten condemneeren daar toe onwederoepelijck constitueerende Bastiaan Nederburg, en Pieter Hoijer beijde procureurs voor welgem: Ed: Mog: Rade off haare successeurs in in officio, den eenen om de condemnatie te versaeken en den anderee om daar jnne te consenteeren en de selve ter executie te stellen alles sonder argh ofte list,
Aldus gedaan en verleden binnen Tilborg ter presentie van Fransoos van Meurs, en Jan Adriaan Smittens beijde woonende alhier als getuijgen hier toe versogt die dese eijgenhandig neffens ons condividenten hebben, onderteijkent heden den sesden junij seventien hondert twee en vijftig.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832