Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1752-115-86-45

In den name Godes amen.
Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaer bij den Ed. Mog: Rade van Brabant in s Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckhijt Tilborg residerende ter presentie van de getuijgens na genoemt in eijgener persoon Jenneken Maria Hendrik van de Loo meerderjarige jonge dogter woonagtig binnen dese Heerlijckhijt Tilborgh mij notaris bekent die welcke uijt aanmerckinge van de seeckerheijt des doods en d'onseeckere uuren van dien niet gaerne uijt dese werelt scheijden willende sonder alvorens van hare tijdelijcke goederen haar bij Godt Almagtigh ter deser aarde genadelijck verleent en nog te verlenen te hebben gedisponeert soo is doende bij desen haren tegenwoordigen testamente, laeste, en uijtersten wille sonder persuatie ofte mislijdinge van imande ter werelt soo zij opentlijck verclaarde,
Eerstelijck recomanderende hare onsterffelijcke ziele in de genade van Godt Almagtigh en der selve dode lighaam de aarde ter Christelijcke begrafenisse, comende nu vervolgens ter dispositie van het tijdelijcke, soo verclaarde zij testatrice te prelegateren aan Bartholomeus van Rijssel getrouwt met Maria Adriaan van de Loo des testatrices nigte seecker derde part of woninge in eene huijsinge ten noorden met den hoff daaraan soo en in dier voegen als het selve de testatrice tegenwoordig is bewonende, enne het selve na der testatrices doot in vollen vrijen eijgendom te aanvaarden en daar mede te doen als vrij eijgen goet, egter onder de volgende restrictien en conditien nogtans dat den voorn. Bartolomeus van Rijssel aanstaande halff april 1753 bij der testatrice in voors. huijsje sal comen wonen en bij haar blijven gedurende der selve leven, Item sal hij van Rijssel de voors. huijs of woninge gedurende zijn bijwonen ordentelijck moeten onderhouden in reparatien als mede de jaarlijcxe lasten en chijnsen daar van betalen, en daar en boven van tijde voors. gedurende het leven der testatrice aan haar testatrice versorgen en ten zijnen costen leveren t'nodige ligt bij avont als andersints, als mede dartig guldens eens,
En laastelijck alle jaren aan de testatrice betalen seven guldens, allent welcke hij van Rijssel na dode van de testatrice sal gehouden wesen te tonen met quitantie bij haar testatrice ondertekent van daar aan te hebben voldaan, wijders verclaarde zij testatrice tot de selve eenige en universele erfgenamen te nomineren ende institueren met volkomen regte ende titule bij ende mits desen, den voorn. Bartholomeus van Rijssel voor een vijfde, Maria Jan Benaars voor een vijfde, Marianna Adriaan van de Loo voor een vijfde Norbart Adriaan van de Loo voor een vijfde en Anneken Adriaen van de Loo voort resterende vijfde part, En in cas van overlijden als dan der selve kinderen bij representatie omme alle der testatrices goederen van wat natuur, waar ofte op wat plaatse gelegen die welcke zij buijten het hier vooren gelegateerde woninge en hoff, metterdaat eenigsints ontruijmen en naarlaten sal onder haar vijff genomineerde personen als universele erfgenamen jder voor een gelijck vijfde part, gepart ende gedeelt te worden en daar mede te doen als met vrij en eijgen goet.
Allent welcke de testatrice wel en ... voorgelesen zijnde verclaarde dit te wesen haar testament laasten en uijtersten wille begevende der halven dat dit instrument naar doode haarder testatrice volkomen cragt en effekt sorteren sal t zij als testament, codicil, gifte ter saacke des doots ofte andersints versaackende in alles d'uijterste benefitie te mogen genieten, niet tegenstaande eenige costuijme ofte lantregten dese ter ... die welcke de testatrice voor soo veel in de selve magt is derogerende en te niet doende bij desen.
Passeerden aldus ten comptoire mijns notaris tot ... en overstaan van Piter Robbertsen en Jacobus Molengraef lieden van etc. als getuijgens hier toe versogt die etc. heden in Tilborgh den vierden julij seventien hondert twij en vijfftig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832