Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1752-115-86-55

Schifting, scheijdingh ende deijlinge tussen Cornelis Peter de Jongh, Elisabet Peter de Jongh weduwe Adriaan Jan Peters, Maria Peter Maas, Anneken Peter Maas, en de vier meerderjarige kinderen wijlen Adriaan vande Loo, daar moeder aff was Margrita Peter Maas, met den anderen aangegaan ende gemaackt van de nabeschreve erffgoederen haar condividenten aangekomen bij testamente van wijlen Michiel Peter Gerits en Adriana Jan Aalberts, egte luijden gewoont hebbende alhier binnen Tilborgh, en aldaar op den 17e jan 1733 voor den notaris Cornelis Cloostermans verleden mitsgaders ingevolge seeckere acte van compromis bij de voors: condividenten gepasseert voor den notaris Johan Adriaan van Meurs en seeckere getuijgens alhier in dato 1e julij 1752 en de daarop gevolgede arbitrale uijtspraack van vier onpartijdige arbiters als met name den heer en meester Stanislaus Antonij van Bodinckhuijzen, Hendrik van Vugt, Cornelis Bles, en Piter Henssen, binnen Loon op Zant (met de daar onderstaande approbatie van de voors: condividenten) in dato 17e julij twee en vijfftigh,

Overmits de welcke soo is Cornelis Peter de Jongh ten delen bevallen ende sal alsoo voor zijne portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck een parceel weijde groot twee lopens: ofte daar omtrent gelegen binnen dese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Stock Hasselt aldaar aande Postelstraat, oost en zuijt de straat, west de waterlaat, en noort de weduwe Adriaan Peters, belast met negen duijten chijns s'jaars aan den Ed: Heer alhier, voorts los en vrij.
Item een parceel weijde groot twee en een halff L ofte daaromtrent gelegen als voor agter 't Crijven, aldaar oost Thomas Verbunt, zuijt juffr. Soffaers, west Peter Pessers en noort Gerart de Beer, los en vrij,
Item een huijs en hoff groot een en een quartier lopens: ofte daar omtrent, gestaan en gelegen als voor oost juffr. Soffaers, zuijt en west de weduwe Adam van Riel en noort de straat, belast met negen duijten chijns jaars aan den Ed: Heer alhier, voorts los en vrij,
En sal dit loth in vergelijck van caveling moeten uijtkeren en betalen eene somme van seventig guldens ter voldoeninge vande schulden deses boedels, alsmede eene somme van vijff en twintig guldens aan de tweede condividente in desen

Overmits de welcke soo is Elisabet Peter de Jongh weduwe Adriaan Jan Peters, ten delen bevallen, ende sal alsoo voor hare portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, eerstelijck een parceel ackerlant groot een en een halff L ofte daar omtrent gelegen binnen dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaatse de Stockhasselt aldaar aan de Postelstraat, oost Thomas Verbunt, zuijt de gemeente, west de kinderen Peter Henssen en noort Matthias Reijnen, los en vrij,
Item een parceel weijde groot twee L ofte daar ontrent gelegen als voor, aldaar oost en noort de straat, zuijt Cornelis de Jong, en west de waterlaat, los en vrij,
Item eene huijsinge met den hoff en de helft ten westen in de aanstede ter grote van 6 1/2 L ofte etc. gestaan en gelegen als voor, aldaar oost de weduwe Adam van Riel, zuijt Maria Mutsaers, west, en noort de Baan, zijnde de schuur en schop die welcke op dese erve staan ten delen bevallen aan de vierde condividente in desen als mede elff bomen ommen allent selve te ruijmen aanstaande half april binnen een jaar,
Item een parceel weij en bosch groot een lopensaat ofte daar omtrent gelegen als voor, aldaar oost Adriaan Peters, zuijt de Baan, west de waterlaet en noort den ackerwegt los en vrij,
Item een parceel beemde ter grote van drie L gelegen als voor aan Jacobshoeck aldaar oost de Leij, zuijt Maria Mutsaers, west de Lantscheijding en noort de weduwe Laurens Hoecken, los en vrij,
Item een parceel beemde gelegen als voor groot een lopensaat aldaar oost de Leij, zuijt de Lantscheijding, west Cornelia Zegers, en noort de kinderen Adriaan vande Loo, los en vrij,
En sal dit loth in vergelijck van caveling trecken van den eersten condivident eene somme van vijff en twintigh guldens,

Overmits de welcke soo is Maria Maas weduwe Adam van Riel ten delen bevallen ende sal alsoo voor hare portie behouden ende erffelijck blijven possideren, een parceel acker en weijlant groot drie en drie quartier L ofte daar omtrent gelegen binnen dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaatse de Stockhasselt aldaar aan de Postelstraat, oost Cornelis de Jong, zuijt Maria Mutsaers, west de weduwe Adriaan Peters, en noort de straet, los en vrij,
En sal dit lot in vergelijck van caveling trecken vande vijffde condivident eene somme van 28 gulden.

Overmits de welcke soo is Anneken Peter Maas ten delen bevallen ende sal alsoo voor hare portie behouden ende erffelijck blijven possideren, een parceel ackerlant groot twee en drie quartier L ofte daar ontrent gelegen binnen dese Heerlijckheijt Tilborgh ter plaatse de Stockhasselt, aldaar oost juffr. Soffaers, zuijt Maria Mutsaers, west de weduwe Adam van Riel en noort juffr. Soffaers, los en vrij,
Item den opkant? van de schuur en schop staande bij de huising en op de erve van de twede condividente in desen met elff bomen, omme allent selve te ruijmen aanstaande halff april binnen een jaar,
En sal dit loth in vergelijck van caveling trecken van de vijffde condividente een somme van twee en twintig gulden

Overmits de welcke soo sijn de vier meerderjarige kinderen wijlen Adriaan vande Loo daar moeder van was Margrita Peter Maas, ten delen bevallen ende sullen alsoo voor hare portie hebben behouden ende erffelijck blijven possideren, een parceel ackerlant groot vier lopensaten ofte daar omtrent ... de Grote Bogt gelegen binnen dese Heerlijckheijt Tilborg ter plaatse de Stockhasselt aldaar oost de weduwe Jan Hoffmans, zuijt de Kerkwegt, west de gemeente, en noort de wegt, los en vrij,
Item een parceel beemde groot een lopensaat ofte daar omtrent gelegen als voor aan Jacobshoeck aldaar oost de Leij, zuijt de weduwe Adriaan Peters, west de Lantscheijding en noort Maria Mutsaers, los en vrij,
En sal dit lot in vergelijck van caveling moeten uijtkeren aan de derde condividente eene somme van acht en twintig guldens, item aan de vierde condividente de somme van twee en twintig guldens,

Wij Cornelis Peter de Jong, Elisabeth Peter de Jong weduwe Adriaan Jan Peters, Maria Peter Maas weduwe Adam van Riel, Anneken Peter Maas, als mede Norbart Adriaan vande Loo, item Bastiaan Jan Jansen als in huwelijk hebbende Marianna Adriaan vande Loo, item Bartel Peter van Rijssel in huwelijk hebbende Maria Adriaan vande Loo, en Anneke Adriaan vande Loo meerderjarige dogter bekennen ende belijde aldus ingevolge d'arbitrale acte van uijtsprake in't hooft deses gemelt gescheijden ende gedijlt te hebben de successie ende naalatenschap wijlen Michiel Peter Gerits en Adriana Jan Aalberts, voorn: in voegen ende manieren voors: cederende ende overgevende wij condividenten den een den anderen tot elcx aanbedeelde alle sulcx regt en actie als ons condividenten int gemeen daar aan was competerende en dat met alle de respectieve brieven en beschede tot iders aanbedeelde gehorende, gelovende wijders malkanderen over en weder hier ontrent te doen en handelen alles wat pro ut moris et suli (zoals gewoon en gebruikelijk is) soude mogen werden gerequireert,
En is wijders tussen ons condividenten geconditioneert ende ondersproken dat dese onse onderlinge deijlinge onder den notaris Cornelis Bles residerende te Tilborg sal blijven berusten, om bij hem daar van uijtgemaackt ende gedepescheert te werden behoorlijke copijen als in gevolge d'ordonnantie van't zegel wert gerequireert.
Tot presiese naarkominge van allent gene voors: verbinden wij onse personen ende goederen present en toekomende geen uijtgesondert stellende de zelve ten bedwangen als na regten, en wel speciaal ons onderwerpende de indicatie van den Ed: Mog: Rade en Sauvrijnen Leenhove van Brabant in 's Hage te vreden zijnde ons in den inhoude deser vrijwillig te doen en laten condemneren daartoe onwederroepelijck constitueerende de twee eerste procureurs postulerende voor wel gemelten Ed: Mog: Raden, den eenen ommede condemnatie te versoecken, ende den anderen omme daar inne te consenteren en deselve ter executie te leggen, aan ende ten lasten van die gene welcke sig hier jegens mogte willen partij maken,
Aldus gedaan binnen Tilborg, ter presentie van de heer Piter Hensen, en Piter Robbertsen als getuijgens ten desen neffens ons gesamentlijcke condividenten ondertekent, heden in Tilborg desen een en twintigsten september seventien hondert twee en vijfftigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832