Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1753-115-86-202

Schifftingh, scheijding, ende deijlinge tusschen Marianna, Annamaria, Cornelia, en Adriana meerderjarige kinderen wijlen Sebastiaan Verhoeven en Maria Sebregts te samen woonachtigh binnen deze Heerlijckheijdt Tilborgh van de nabeschreve erffgoederen hen condividenten aangecomen mits het overleijden van deselver voornoemde respectieve ouder zaligers.

Overmits dewelcke so is Marianna Verhoeven bij onderhantsche lotinge ten deelen bevallen ende zal alzoo voor haare portie hebben, behouden, ende erfflijck blijven possideeren,
Eerstelijck een huijsinge, schuur met den hoff en aangelegen acker en weijlanden groot te samen seven lopenzaten offte daat ontrent, gestaan en gelegen binnen deze Heerlijckheijdt Tilborgh ter plaatse aan de Hoeven aldaar oost Jacobus Vromans suijdt Jan Vermeer, west de gemeijne straat en noort Jan Klijsen, belast met seven duijten cijns s'jaars aan den Ed: Heer alhier, voorts los, en vrij,
Item een parceel ackerlant groot 1 3/4 L sijnde de helft van 3 1/2 L ofte daar ontrent waar van Jan Vermeer de wederhelft competeert gelegen binnen deze Heerlijckheijt Tilborgh ter plaatse als voor, aldaar oost Jan Vermeer, zuijdt de voet padt, west de weduwe Norbert de Beer, en noort de weduwe Peter Beckers, los, en vrij;
Item een parceel ackerlandt groot 2 1/2 L offte daar ontrendt, gelegen als voor agter Corvel, genaamt de Poel acker, aldaar oost de gemeijne straat, zuijdt Jan Backers, west ..., en noordt Peter Wijtens, los, en vrij;
Item een parceel moer en uijtgestooke putte groot ... L gelegen als voor ter plaatse in Jacobs Hoeck, aldaar oost de Leij, zuijdt Hendrick Brouwers, west de Landt Scheijding, en noordt ..., los, en vrij;
Item een sesde in een parceel moer, en uijtgesteeke putte groot in de twintig lopenzaten, gelegen onder Tilborgh in den Dalem, los, en vrij;
Item een parceel ackerlandt groot 1 3/4 L sijnde de helffte van drie en een halff L offte daar ontrent, waarvan Jan Vermeer de wederhelft competeert, gelegen binnen deze Heerlijckheijt Tilborgh ter plaatse den Herstal, genaamt den Bockhamer, aldaar oost Nicolaas van Erven, zuijdt Jan Vermeer, west de Voetpadt, en noordt de weduwe Norbert de Beer,
Belast met een sevende part in twee mudden en een halff vat rog s'jaars betaalt worden in s'Bosch, zijnde dit parceel leen, ende leenroerig aan den Ed: Heer alhier, voorts los, ende vrij
Item een parceel heij off bleckling velt groot ... L offte etc., gelegen onde Gilse ontrent het Langbos, de reengenoote onbekent
Belast met vijff duijten cijns s'jaars aan den Hr en Baron van Breda, voorts los, en vrij uijtgenomen wegen, stegen, schouwen, waterlaten, ende alle andre nabeurlijcke regte te onderhouden als van oudts;

Overmits dewelcke zoo is Annemaria Verhoeven bij onderhantsche lotinge ten deelen bevallen ende zal alzoo voor haare portie hebben, behouden, ende erfflijck blijven possideren
Eerstelijck een huijsinge, schuur, schop, hoff en verdere aangelegen acker en weijlande groot te samen twaalff lopenzate offte daar ontrent gestaan en gelegen binnen deze Heerlijckheijdt Tilborgh ter plaatse den Berkdijk, aldaar oost de kinderen Jan Matthijs Philipse, zuijdt de straet, west Jan Baptist van Oeckel, en noordt den ackerwegt, Belast met tien ... s'jaars aan den H: Geest Arme alhier voorts los, en vrij;
Item een parceel ackerlant genaamt het Nieuwvelt groot vier L offte daar ontrent, gelegen als voor ter plaatse aan den Schaapsdijk, aldaar oost de straet, zuijdt Engelina weduwe Adriaan de Beer, west Jan van den Hout, en noordt Adriaan Snellen, los, en vrij.
Item eenen heijbodem groot vijff a ses L offte daar ontrent gelegen als voor ontrent Maasdijck, aldaar oost Dingeman Janssen, zuijdt ..., west Jan Gijben, en noordt ...., los, en vrij;
Item een parceel moer en bleckling velt groot ontrent een L gelegen als voor in de Oude Nieuwe Velde aldaar oost de uijtgestocke putte, zuijdt west den dijck, en noordt Jan Mutsaerts, los, en vrij,
Item een sesde gemeen en onbedeelt in een parceel schaarbosch groot in 't geheel een en een halff lopenzaat offte daar ontrent, gelegen onder Goirle, de reengenoote onbekent, los en vrij,
Item een parceel bleckling veldt genaamt de Spie gelegen in de Oude Nieuwe Velde de groote, en reengenoote onbekent, los en vrij, uijtgenomen wegen, steegen, schouwen, waterlaten, ende alle andre nabeurlijcke regten, te onderhouden als van outs;

Overmits dewelcke zoo is Cornelia Verhoeven bij onderhantsche lotinge te deelen bevallen ende zal alzoo voor haare portie hebben, behouden, ende erfflijck blijven possideeren
Eerstelijck een parceel weijde groot tien L offte daar ontrent, gelegen binnen deze Heerlijckheijdt Tilborgh, ter plaatse in den Berckdijk, aldaar oost de kinderen Jan Mattijs Philipse, suijdt Wouter van Groenendaal, west de weduwe Adriaan de Beer, en noordt de straat, los, en vrij;
Item een parceel ackerlandt genaamt den Geer acker, groot 2 1/2 L offte daar ontrendt, gelegen als voor aldaar oost de kinderen Willem Segers, zuijdt Jan van Hest, west en noordt juffr. Anthonetta Verbunt, los, en vrij,
Item een parceel weij en bosch groot vier L offte daar ontrent, gelegen als voor aan den Schaapsdijk, aldaar oost Arnoldus Piggen, zuijdt ..., west de weduwe Adriaan de Beer, en noordt de straet los, en vrij;
Item een parceel moer en uijtgestooke putte groot 2 1/2 L offte daar ontrent, gelegen als voor aan de Maasdijk, aldaar oost de Leij, zuijdt ..., west Jan Mutsaerts, en noordt de kinderen Cornelis Botermans los en vrij;
Item een parceel ackerlant groot een en een halff lopenzaat offte daar ontrent, gelegen als voor in den Berckdijck, aldaar oost de straat, zuijdt, en noordt Jan Mutsaarts, west de kinderen Jan Momboirs, los en vrij uijtgenomen wegen, steegen, schouwen, waterlaten, ende alle andere nabeurlijcke regte te onderhouden als van oudts;

Overmits dewelcke zoo is Adriana Verhoeven bij onderhantsche lotinge ten deelen bevallen, ende zal alzoo voor haare portie hebben, behouden, ende erfflijck blijven possideeren
Eerstelijck eene camer ten oosten van seeckre huijsing nu competerende aan Jan Mutsaerts met het schop, en ettelijcke roeijen hoff zo als van oudts afgepaalt is, gestaan, en gelegen binnen deze Heerlijckheijdt Tilborgh ter plaatse den Berckdijck los, en vrij;
Item een parceel ackerlandt groot vier L ofte daar ontrent gelegen als voor aldaar oost Jan van den Hout, zuijdt Augustinis van Heuklum, west de straat, en noordt Jan van den Hout, belast met twaelff stuijvers agt penningen aan de Fabrique Kerk alhier, voorts los, en vrij;
Item een parceel ackerlandt groot ses L ofte daar ontrent, gelegen als voor in de Schijff, aldaar oost den H: Geest Armen alhier, zuijdt Peter van den Megdenbergh, west den acker wegt, en noordt Adriaan Stevens los, en vrij;
Item een parceel weijde groot twee L offte daar ontrent gelegen als voor aan den Berckdijk genaamt de Venweij, aldaar oost Dingeman Janssen, zuijdt Peter Staackenborgh, west Jan Mutsaarts, en noordt tot een spie uijtlopende, los, en vrij;
Item een parceel ackerlandt groot twee L offte daar ontrent gelegen als voor in de Schijff genaamt de Werfftacker, aldaar oost den ackerwegt, zuijdt den H: Geest Armen alhier, west Anthonij Segers, en noordt Willem Lijten, los, en vrij,
Item een parceel weijde groot een en een halff L offte daar ontrent, gelegen als voor aan den Schaapsdijck genaamt de Hoeckweij aldaar oost, en noordt de straat, zuijdt Jan van den Hout, west mevrouwe van de Graaff, los en vrij, uijtgenomen wegen, steegen, schouwen, waterlaten, ende alle andre nabeurlijcke regte, te onderhouden als van oudts;

Aldus bij ons ondergeteijckende, Marianna, Annemaria, Cornelis, en Adriana Bastiaan Verhoeven, geschift, gescheijden, en gedeijlt, de successie ende naarlatenschap van wijle onze voornoemde respectieve ouders, zaligers invoegen, ende manieren als voors: staat, verclaarende mits dien hier meede genoegen te nemen, en alle de voors: goederen te houden voor gedeijlt, sonder iets verders uijt dien hooffden in 't gemeijn te houden, over zulcx geloven wij condividenten malkanderen om geen andre schiffting, scheijding, off deijling, moeijlijck te vallen, nog gedoogen dat zulcx gedaan zal worden, direct, off indirect, nog ook op eenigerleij maniere, nemende zij condividenten alle de lopende lasten, en pagten op deze verdeijlde goederen staande met den loopende jaare 1753 ten lasten van een ieders aanbedeelde, cederende ende overgevende wij condividenten de een de ander tot elks aanbedeelde alle zulck regt, en actie als ons in 't gemeijn daar aan was competeerende, ende dat met alle de respectieve brieven, en besheden, tot ieders aanbedeelde partije behoorende, gelovende wijders allen verholen commer, calangie, offte aantalen, die op deze goederen anders dan voors. soude mogen staan, malkanderen te sullen helpen afdoen t'enemaal sonder arg offte list.
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert, ende ondersproocken, dat deze onze deijlinge ten comptoire van den notaris Cornelis Bles residerende tot Tilborgh zal werden overlegt, en daar blijven berusten om bij den gemelten notaris daar uijtgemaakt, ende gedepescheert te worden alle sulke behoorlijcke copijen, als ingevolge de ordonantie van 't segel werdt gerequireert, waar toe wij hem authoriseeren en versoecken bij dezen,
Tot preciese naarkominge van allen 't gene voors: zoo verclaren wij condividenten te verbinden onze persoonen, ende goederen, present, en toekomende, geen uijtgesondert stellende dezelve ten bedwangen ende executie van alle s'heeren hoven, regten ende regteren, en wel speciaal de judicateure van den Ed: Mog: Raden van Brabant, in s'Gravenhage, te vreede zijnde ons in den inhoude dezer vrijwillig te doen en laten condemneeren, daar toe onwederroepelijck constitueerende, de twee eerste procureurs postulerende voor opgemelten raden, den eene omme de condemnatie te versoeken, en den anderen omme daar inne te consenteren, en voorts dezelve ter executie te stellen aan, ende ten laste van die geenen diewelcke zig hier tegens mogte willen partij maken;
Aldus gedaan, en geslooten binnen de Heerlijckheijdt Tilborgh ter presentie en bijweeze van Anthonij Glaviman, en Gerrit Stoope als getuijgens van geloove hier toe versogt die de minute dezer neffens de condividenten behoorlijck hebben onderteijckent, heden in Tilborgh den tweeden augustus seventien hondert drie en vijfftigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832