Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1755-115-87-106

Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: Mog: Raden van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijkheijdt Tilborgh resideerende ter presentie van de getuijgens nagenoemt Jenneke Jan de Rooij weduwe en testamentaire boedelhouster wijlen Huijbert Anthonij van Groenendael volgens den testamente daar van zijnde gepasseert voor mij notaris en seeckre getuijgens alhier binnen Tilborgh den 21e october 1750 zijnde zij comparante eenigsints zieckelijk na den lichamen edog nog gaande en staande haar verstant memorie, en sinnen wel magtig en gebruijckende soo mij notaris en de getuijgens bij 't passeeren dezer opentlijk blijkende was, diewelke verclaarde bij donnatie intervivos liberalijk te schenken te gunnen, en te geven zoals zij is doende bij dezen aan haare twee meerderjarige en ongehuwde soonen met namen Peeter en Jacobus van Groenendael eerstelijk alle de wagemakers en timmermans gereetschappen, als meede alle het hout, boomen, planken, soo bewerkt als onbewerkt zoo binnen s'huijs, buijten als elders gelegen;
Item alle de bien, met de biekorven biehal, waspers, honington, en wat verders bij de biehouwerij noodig is;
Item alle de gereetschappen tot de broodbakkerij behoorende, en dat inzulker voegen als allen t gunt voors: sig tans bevindende is
En laastelijk nog eene somme van twee hondert guldens aan contante penningen, en dat alles om sonderlinge redenen de comparante daar toe bewegende, als onder andre dat de gedonnateerdens de timmermans en wagemakers gereetschappen als ook de bien hebben ingebragt en gekogt voor haar eijge penningen die Peeter van Groenendael hier voorengenoemt geduurende den tijt als hij buijten zijns ouders brooden was, als wagemakers knegt hadde overgenomen, als meede dat hij als doen nog eenige contante penningen daar en boven in de boedel heeft ingebragt, en verdre notable dienste en voordeelen door de gedonnateerdens aan den boedel der donnatrice gedaan, en laastelijk zij geweeten dat de twee hondert guldens hier boven genoemt bij de donnatrice aan de gedonnateerdens ten deezen werden gegeven ter voldoeninge van haar uijtsetsel in vergelijcking met de andre der donnatrices gehuwde kinderen
Aldus verclaarde de comparante en donnatrice in dezen allen t'gunt voors: bij forme van donnatie intervivos uijt haaren vrij en eijgen wille gegunt ende gegeven te hebben aan haare twee voornoemde soonen Peeter ende Jacobus van Groenendael, stellende deselve daar van van nu aff aan volcomen heer en meester omme daar meede te doen en handelen na desselver welgevallen;
En zijn meede gecompareert den ingenoemden Peeter ende Jacobus van Groenendaal diewelke verclaarde de bovengenoemde gifte bij donnatie intervivos als meede ter voldoeninge van haar uijtsetsel in vergelijcking van derselver gehuwde susters ten desen danckelijk te accepteeren, en zulcx heeden in Tilborgh ter presentie en overstaan van Anthonij Glaviman, en Jan Baptist Beeris als getuijgens hier toe versogt die etc. den agsten september seventien hondert vijff en vijfftigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832