Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1755-115-87-91

Schifting, scheijding, ende deijlinge tussen Wouter Huijbert Henssen voor een derde, Jan Govert Janssen voor een derde, en Johannis Henssen, Pitronella Henssen, Johannis Cristiaan Driessen als in huwelijck Maria Hensen, Anna Berbera Henssen geassisteert met haaren ondertrouwden bruijdegom Augustinus Adriaan de Cocq, en Adriana Henssen voor 't resteerende derde part alle kinderen en kints kints kinderen wijlen Huijbert Peeter Henssen en Maria sijne huijsvrouwe woonachtig binnen deeze Heerlijkheijdt Tilborg ende Goirle vande nabeschreeve erffgoederen hen condividenten aangekomen mits het overleijden van Huijbert Peeter Henssen, ende Maria sijne huijsvrouwe voors,

Overmits dewelcke soo is Wouter Huijbert Henssen bij onderhantsche lotinge te deelen bevallen ende zal alzoo voor sijne portie hebben behouden ende erfflijk blijven possideeren Eerstelijk een huijs, en aangelag groot twaalff lopensaaten gelegen binnen deeze Heerlijkheijdt Tilborgh ter plaatse aan de Stokhasselt aldaar aan de Postelstraat aldaar oost Nicolaas Borgers, zuijdt de weduwe Gerrart van Ierssel, west de gemeene straat, en noord Peeter van Beurden belast met twee stuijvers chijns s'jaars aan Jan Antonij van Spaandonk qq,
Item een parceel lant en weijde gelegen ter plaatse voors: groot ses loopensaten ofte daar ontrent aldaar oost de weduwe Adriaan Peeters, zuijt de Baan, west Jan Francis Jacobs, en noordt Doctor Mutsaarts, los, en vrij,
Item een parceel weijlant groot twee lopensaaten ofte daar ontrent gelegen aan 't Craijven aldaar oost de straat, zuijdt Thomas Verbunt, west Maria Bogaarts, en noord Peeter van Beurden, los en vrij,
Item een huijs, en aangelag groot vijff lopensaaten offte daar ontrent gelegen binnen deze Heerlijckheijdt Tilborgh ter plaetse den West Heijkant aldaar oost Peeter vander Suijpen, zuijdt Jan Govert Janssen, west de gemeene straat, en noordt Lourijns Janssen belast met vier stuijvers en agt penningen chijns s'jaars aan 't comptoir van den rentmeester Versterren te s'Bosch Item belast met negen duijten chijns s'jaars aan den Ed: Heer alhier,
Item een parceel ackerlant groot drie lopensaat offte daar ontrent gelegen als voor ter plaatse aan de Velthoven aldaar oost, en zuijdt Adriaan Breurs, west de gemeene straat, en noort Johanna Piggen, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot twee en een halff lopensaat offte daar ontrent gelegen als voor ter plaatse den Westen Heijkant aldaar oost Jan Govert Janssen, zuijdt Aart van Bavel, west Jan Govert Janssen, en noord de weduwe Cornelis Spijkers, los en vrij,
Item een parceel ackerlant groot vier lopensaaten ofte daar ontrent gelegen als voor, aldaar oost Antonij van Hees, zuijdt Jan Govert Janssen, west Gerrit van Poppel, en noordt Jan Govert Janssen, los en vrij,
Item een parceel weijde groot een en een halff lopensaaten offte daar ontrent gelegen als voor, aldaar oost de gemeene straat, zuijdt Adriaan Daniels, west Adriaan de Cocq, en noordt den selven voorts alle los en vrij, uijtgenomen weegen, steegen, schouwen, waterlaaten ende alle andere nabeurelijke regten te onderhouden als van outs,

Overmits dewelke zoo is Jan Govert Janssen bij onderhantsche lotinge ten deelen bevallen ende zal alzoo voor sijne portie hebben behouden ende erffelijk blijven possideeren een parceel ackerlant groot vijff en een halff lopensaaten offte daar ontrent gelegen binnen deze Heerlijkheijdt Tilborgh ter plaatse genaamt en Westen Heijkant aldaar oost de weduwe Daniel Henssen, zuijdt Wouter Huijbert Henssen, west den selven, en noordt den condivident, los en vrij, uijtgenomen weegen, steegen, schouwen, waterlaten ende alle andre nabeurelijke regten te onderhouden als van outs,
En zij geweeten dat hij condivident reets uijt dezen gemeijnen boedel in vergelijk van caveling genooten en geproffiteert heeft de somme van hondert vijfftigh guldens,

Overmits dewelke zoo is Johannis Henssen, Pitronella Henssen, Johannis Cristiaan Driessen als in huwelijk hebbende Maria Henssen, Anna Berbera Henssen geassisteert met haaren ondertrouwden bruijdegom Augustinus Adriaan de Cocq, en Adriana Henssen bij onderhantsche lotinge te deelen bevallen, ende zullen alzoo voor haare portie hebben, behouden, ende erffelijk blijen posideeren, Eerstelijck een huijs, schuur en aangelag groot ses lopensaaten soo lant als weijde gelegen binnen deeze Heerlijkheijdt Tilborgh ter plaatse den Westen Heijkant aldaar oost de gemeene straat, zuijdt Gerrart van Poppel, west en noord Jan Govert Janssen, belast met vier duijten chijns s'jaars aan den Ed: heer alhier, Item belast met twee duijten chijns s'jaars aan de geswoorens alhier voorts los en vrij uijtgenomen weegen, steegen, schouwen, waterlaten ende alle andre nabeurelijke regten te onderhouden als van outs,
En sij geweeten dat Marie Jan Pijnenborgh moeder der gesamentlijke derde condividenten in deezen gedurende desselves leeven competeert en behoudt de togte aan de goederen in dit derde lot vermelt

Aldus bij ons ondergeteijkende Wouter Huijbert Henssen, Jan Govert Janssen, en Johannis Henssen, Pitronella Henssen, Johannis Cristiaan Driessen als in huwelijck hebbende Maria Hensen, Anna Berbera Henssen en Adriana Henssen geschift, gescheijden ende gedeijlt de successie ende naarlatenschap van wijlen Huijbert Peeter Henssen, en Maria sijne huijsvrouwe voorn: invoegen, en manieren als voors: staat, verclarende mits dien hier meede genoegen te nemen, en alle de voorschreeve goederen te houden voor gedeijlt, sonder iets verders uijt dien hoofden in 't gemeijn te houden, overzulcx geloven wij condividenten malkanderen om geen andre schiftingh, scheijding, of deijling moeijlijck te vallen, nog gedoogen dat sulcx gedaan sal worden, direct, ofte indirect, nog ook op eenigerleij manieren, neemende zij condividenten alle de lopende lasten, en paghten op deeze verdeijlde goederen staande met den loopende jaare 1755 ten lasten van een ieders aanbedeelde, cedeerende, en overgevende wij condividenten den een den anderen tot elcks aanbedeelde alle zulk regt en actie als ons in 't gemeijn daar aan was competeerende, ende dat met alle de respectieve brieven, en bescheeden tot ieders aanbedeelde partije behoorende, gelovende wijders allen verhoolen commer calangie, ofte aantalen, die op deeze goederen anders dan voors: soude mogen staan, malkanderen te sullen helpen affdoen t'eenemaal sonder arg offte list,
En is wijders tusschen ons condividenten geconditioneert ende ondersprooken dat deeze onze deijlinge ten comptoire van den notaris Cornelis Bles resideerende alhier tot Tilborgh zal werden overlegt, en aldaar blijven berusten om bij den gemelten notaris daar uijt gemaakt ende gedepescheert te worden alle zulcke behoorelijke copijen als ingevolgen de ordonnantie vant zegel wert gerequireert, waar toe wij hem authoriseeren en versoeken bij deezen;
En verclaaren wij condividenten dat hier onder geene goederen zijn leenroerig aan den Leenhove van Brabant in s'Gravenhage;
Tot preciese naarkominge van allen t'geen voors: zoo verclaaren wij condividenten te verbinden onze persoonen ende goederen, present, en toekomende geen uijtgesondert de selve stellende ten bedwangen, ende executie van allen s'Heeren, Hoven, Reghten ende Reghteren, en wel speciaal de judicateure van den Ed: Mog|: Raden van Brabant in s'Gravenhage te vreeden zijnde ons in den inhoude deezer vrijwillig te doen en laaten condemneeren, daartoe onwederroepelijk constitueerende de twee eerste procureurs postuleerende voor opgemelten Raden den eene omme de condemnatie te versoeken, den andre omme daar inne te consenteeren, en voorts deselve ter executie te stellen aan, ende ten lasten van die geenen dewelke sig hier jegens mogten willen partij maaken;
Aldus gedaan, en geslooten binnen deeze Heerlijkheijdt Tilborgh ter presentie en bijweezen van Anthonij Glaviman, en Johannis Kruijssen als getuijgens hier toe versogt die de minute dezes neffens de condividenten behoorelijk hebben onderteijkent heden den sesden junij seventien hondert vijff en vijjftigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832