Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1756-115-88-6

In den name Godes amen compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar, bij den ed. ... Raden van Brabant in 's-Gravenhage geadmitteerd binnen de Heerlijkheid Tilborgh residerende ter presentie van de getuijgens nagenoemt Peeter Jan Opdeheij en Adriaantje Cornelis Smittens egte huwelijcxe lieden woonagtig binnen dese Heerlijkheijdt Tilborgh aan de Hasselt, mij notaris bekent beijde gesont van lichaam gaande en staande haar verstant memorie en sinnen wel magtig en gebruijckende soo bij 't passeeren deses blijkende was, diewelcke verclaarde overdagt te hebben de seeckerheijdt des doodts, en d'onseeckre uure van dien niet gaerne uijt deze werelt scheijden willende sonder alvorens van henne tijdelijcke goederen haar bij gode almagtig ter deezer aarde genadelijk verleent en nog te verleenen te hebben gedisponeert zoo als zijn doende bij dezen haaren tegenwoordigen testamenten laaste ende uijtterste wille vrij ende onbedwongen sonder .. ofte mislijdingen van imand ter weerelt soo zij verclaarde ten deezen eerste ende voor aff recommandeeren zij testateuren haare onsterffelijcke ziele in de genade van gode almagtig en deselver doode lichaame de aarde ter christelijcke begraffenisse comende nu vervolgens ter dispositie van henne tijdelijke goederen soo verclaren zij testateuren den een den anderen den eersstervende den langslevende van hun beijden te maken ende te laten de toghte of de s'jaarlijcxe usufruct, ende gebruick van alle de goederen erffelijck, erffhaeffelijck, haeffelijck, gereede ende ongereede penningen die den eerststervende met de doodt eenigsints ontruijmen ende naarlaten sal t'sij in desen haaren huwelijk te samen geprospereert en aangekogt of die zij testateuren wedersijsts ten huwelijk mogte aangebragt hebben mitsgaders die voor of staande dezen huwelijk reets aanbestorven of nog mogte komen aan te sterven, waar ofte opwat plaatse gelegen niets ter werelt uijtgesondert van allen t'geene den eerststervende eenigsints metter doodt ontruijmen ende nalaten sal, soo als voor gezegt, ook met magt om ingevalle desnoots en wanneer het den langstlevenede niet doenelijk was om alleen van de togte deser voorgementioneerde goederen te komen leven, dat het hem of haar als dan indien gevalle sal vrij staan om van de goederen die zij te samen in desen huwelijk hebben geprospereert tot sijn of haar onderhoudt te mogen vercoopen of wel deselve te belasten of te beswaren sooden langstlevende zal goet vinden, wijders verclaaren zij testateuren na doode van den langstlevende haar der beijden tot haar beijder eenige ende universeele erffgenaamen te nomineeren ende justitieren Johannis, Cornelis en Catharina Willem de Beer haar testatrice kinderen zijnde de laatstgenoemde getrouwt met Johannis Jan Janssen ieder voor een gelijk derde part en bij voorafflijvigheijdt als dan derselver kint of kinderen bij representatie en geen kinderen nalatende dat zodanig part off parten de overblijvende van de hier vooren genomineerde erffgenamen of erffgenaam zal agresseeren of aanwassen, ende dat alle met volcome regte ende tituten bij ende mits dezen en express seclusie van alle andre, onder conditie nogtans hier toe gedaan dat Johannis en Cornelis de Beer hier voor genoemt voor uijt sullen hebben en behouden alle de bien met deselver toebehooren die zij reets zijn houdende en dewelcke bij t'overlijden van den eerststervende of langstlevende haar der testateuren zullen bevonden worden, mitsgaders ieder van haar eene somme van twee en dertig guldens zoo als Catharina de Beer te huwelijk tredende van haar testateuren heeft genoten ende geproffiteert ingevolge den contracte antenuntiaal bij 't aangaan haarder testateuren huwelijck met de voogden van de hier vooren geinstiteerde erffgenaamen voor schepenen alhier aangegaan en gemaakt den 23 augustus 1731 welk contract voor soo verre het aan desen testamente met en is contradictoir de testateuren houden ... sijn volle cragt en waarden dog verders ofte andersints niet, de testateuren allen ... voors. van woorde tot woorde wel en destinctelijk voorgelezen zijnde, verclaarde dit te weezen haaren testament, laatste ende uijterste will willende ende begeerende dat het selve alzoo precieselijk sal werden agtervolgt, stant grijpen en sijn volcomen effect sorteeren, 't sij als testament solemneel, codicil, gifte ter saacque des doodes wel intervivos soo als imants testament op het ... soude komen ofte mogen bestaan niet tegen staande eenige costuijme, placaten, ordonantien, locale ofte municipale tegten ter contraire die de testateuren voor zoo veel in haar magt is, zijn derogeerende en te niet doende bij dezen versoeckende in alles t'uijterste benefitie te mogen genieten, dit passeerende aldus binnen deze Heerlijckheijt Tilborgh ten comptoire mijns notaris ter presentie en overstaan van Anthonij Glaviman, en Johan Cruijssen als getuijgens hier toe versogt, die te heeden den derden maart seventien hondert ses en vijfftigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832