Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1756-115-88-9

Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: Mog: Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckhijt Tilborg residerende ter presentie van de getuijgens naegenoemt
Sr. Balthasar Jan Hoffmans, woonagtig tot Waalwijk, Cornelis Jan de Jong als in huwelijck hebbende Elisabet Jan Hoffmans woonagtig tot Oisterwijk, en Arnoldus de Lelij woonagtig alhier als last en procuratie hebbende van Jan Anthonij de Lelij, volgens procuratie daar van zijnde gepasseert voor Mr. W: Meijer auditeur militair des guarnisoens van Iperen, en getuijgens aldaar den 14e april 1756 bij 't passeeren deses gesien en gelesen te kennen gevende dat wijlen der comparanten broeder Johannes Jan Hoffmans in leven bier brouwer binnen dese Heerlijckhijt, en des selfs huijsvrouwe Cornelia Nicolaas van Alphen op de 25e meij des jaars 1750 voor mij notaris Cornelis Bles en getuijgens binnen dese Heerlijckhijt hebben gemaackt ende gepasseert hunnen testamente, laaste en uijterste wille, waar bij de voors: testateuren, den een den anderen, en sulcx den eerst stervende den langst levende van hun beijde hebben gelaten, en gemaackt, vrij heer ende meester, of meesterze van alle en een ijgelijcken hunne gesamentlijcke in hunnen huwelijck geprospereerde, en aangekogte goederen, soo haaff, erffhaaffelijcke, meubelen als erfgoederen, mitsgaders den gehelen inboedel, en alle verdre gereede, en roerende goederen, op wat tijt en van wat kant, off seijde die roerende goederen mogte gekomen zijn, schulden actien, en crediten waar, en op wat plaats gelegen gene uijtgesondert, en die de eerst stervende, met zeijne offte hare doot eenigsints soude ontruijmen, en agter laten, om alle de selve bij de langst levende in vollen eijgendom aanvaart en beseten te worden, die te mogen vercoopen, veralieneren, transporteren, belasten, en beswaren, en daar over te disponeren soo de langst levende goet duncken sal,
Dat bovendien den langst levende van hun beijde, zijn off haar leven lang gedurende nog sal hebben, en geniten de volle togt van alle sodanige erffelijcke goederen als de eerst afflijvige bij 't aangaan van hun beijder huwelijck heeft aangebragt, en die staande huwelijck van de seijde des eerst afflijvige soude mogen aan bestorven zijn, om van alle sulcke goederen bij de langst levende van hun beijde genoten, en geproffiteert te worden het usufruckt, en vrugt gebruijck, en dat na doode vande langst levende alle sodanige goederen genoten en geproffiteert sullen worden bij de naaste vrinden van den eerts afflijvige en alzoo weder keren na de zeijde daar die vandaan gekomen zijn met verdre expresse wil en begeerte dat na doode van de langst levende van hun testateuren alle de goederen die nog mogten bevonden worden ovrig te zijn uijt de voornoemde aangekogte en geprospereerde goederen, soo roerende als onroerende, half bij de naaste vrinden vande eerst afflijvige en half bij de vrinden van de langst levende sullen genoten en geproffiteert worden, nogtans onvermindert en sonder prejuditie van de meesterschap van de langst levende van hun testateuren, en voorts als bij de voors: testamentaire dispositie dato als voor gepasseert breder is vermelt.
En verclaarden zij comparanten als eenige en universele erffgenamen van de voorn. testamenteur Johannes Jan Hoffmans verkogt te hebben en mits dien in vollen vrijen eijgendom over te geven te zullen cederen, en transporteren aan en ten behoeve van Cornelis van Alphen, wonende tot Alphen Baronie van Breda, allent regt actie en pretensie, hen comparanten in qualitijt als voor uijt cragte van de hier voorgemelte testamentaire dispositie van Johannes Jan Hoffmans, en Cornelia Nicolaas van Alphen reets is competerende en aan hen en henne ooren, en erven na doode van de voors: Cornelia Nicolaas van Alphen weduwe Johannes Jan Hoffmans nog soude konnen off mogen competeren, sonder deswegens ietwes te reserveren, nu off ten euwigen dagen direcktelijck of indirecktelijck, als verclarende de comparanten van den coopschat vandien ten vollen voldaan te zijn met eene somme van drie hondert een en seventig gulden en tien stuijvers, en welcke penningen zij comparanten van den voors. Cornelis van Alphen bekennen ontfangen te hebben den eerste penning met den laasten, renuntierende mits dien ten behoeve van den voors. Cornelis van Alphen van alle verdre actie en pretensien welcke zij hare ooren, of erven ter saacque voors: eenigsints te pretenderen soude konnen, of mogen hebben, gelovende zij comparanten jder in solidum, en elck als schuldenaar principaal op verbant van hunne perzoonen, en goederen, hebbende en verkrijgende soo voor hen selve, als voor henne nakomelingen dit vercoopen cederen, transporteren, en in vollen vrijen eijgendom overgeven altijt te sullen houden, en doen houden, voor goet vast stedig en van waarden, en den voors: Cornelis van Alphen het volle effekt van dien te presteren, doen en laten geniten mitsgaders de verkogte goederen te sullen vrijen en waren, van allen commeren calangien en aantaal daar in wesende, em komende aff te doen geheelijck, uijtgenomen dat den voors: Cornelis van Alphen gehouden sal zijn uijt de brouwerije gestaan, en gelegen alhier te Tilborg ter plaatze aan't Goirken te blijven vergelden, eene rente off schepen schultbrief groot in capitaal duijsent guldens aan de heer Charles van den Heuvel te s'Bosch, Item een dito groot in capitaal ses hondert guldens aan Sr. Lourens te s'Bosch, en laastelijck een dito groot in capitaal vier hondert guldens aan Sr. Leonardus Hoffmans tot Aaken, voorts los en vrij,
Wijders zij geweten dat de comparanten aan voors: Cornelis van Alphen al mede hebben overgegeven, en verkogt soo zijn doende bij desen, allent regt haar eenigsints competerende aan de sitte banck in de Roomse Kercke aant Goirken gekomen van wijlen der comparanten ouders.
Voorts verclaarden de comparanten te authoriseren volkmen last magt, ende procuratie te geven, soo zij zijn doende bij desen den eersten, en alle andre toonderen deser acte omme te compareren voor heeren schepenen en secretaris deser hooftstadt s'Bosch ofwel in deze Heerlijckheijt Tilborg, en aldaer in den name haarder comparanten dese acte van accoorde, en vercoping te doen en laten affecteren, ende vernieuwen, mitsgaders het ten desen gemelde wettelijck te cederen, transporteren en in vollen vrijen eijgendom overgeven, met quarantschap geloften, en verbintenisse als in desen, aan en ten behoeven van meergesegde Cornelis van Alphen die ten desen mede compareerde en bekende voor soo veel des noots sulcx te accepteren,
Gelovende zij comparanten in't hooft deser gemelt voor goet, vast, stedig en van waarden te sullen houden en doen houden allen't geent bij den geconstitueerde ten effecten deser sal werden gedaan, en verrigt onder verbant als voor,
Aldus gedaan en gepasseert ten comptoir mijns notaris ter presentie, en overstaan van Johannes Kruijssen en Nicolaas Bacx die etc. heden in Tilborg desen vier en twintigsten meij 1700 ses en vijftig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832