Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1757-115-88-43

In den name Godes Amen
Compareerde voor mij Cornelis Bles Notaris openbaer bij den Ed: Mog: Rade van Brabant in s'Gravenhage geadmitteert, binnen de Heerlijckheijt Tilborgh residerende, ter presentie van de getuijgens na genoemt
Adriaan Peter Broeckmans, bejaart jongman, woonagtig alhier aande Stockhasselt, sieckelijck na den lighame te bedde leggende, dog zijn verstant, memorie, en sinnen wel magtig, en gebruijkende, soo mij notaris, ende getuijgens bij 't pasceeren dezes blijkende was, den welcken verclaarde overdagt te hebben de seeckerheijt des doots, en d'onsekre tijt en uure des selver, niet gairne uijt deze werelt scheijden willende, sonder alvorens van zijne teijdelijcke goederen te hebben gedisponeert t'gene hij verclaerde te doen bij dezen zijnen testamente laaste, ende uijtterste wille vrij, ende onbedwongen, sonder persuatie, ofte misleijdinge, van jmande ter werelt dog alvorens daar toe te komen recommandeert hij testateur zijne onsterffelijcke ziele nu, en soo wanneer die uijt zijn sterffelijcke lighaam sal komen te scheijden, in de grondeloze barmhertigheijt van Godt Almagtig, en zijn doode lighaam de aarde ter cristelijcke begraaffenisse, komende nu vervolgens ter dispositie van zijne teijdelijcke goederen, soo verclaarde hij testateur, eerstelijck te legateren, soo hij legateert bij dezen, aan Peter Wouter Verbunt zijn testateurs achterneeff, eene huijsinge met den hoff daar agter aan in zijne hage, groot te samen een lopensaat, gestaan en gelegen alhier aande Stockhasselt, tans bewoont wordende bij Wijnant Donders, en sal den gelegateerde deze huijsinge met den hoff aanveerden, eerstkomende halff april na zijns testateurs doot, en niet eerder en zal den gelegateerde gedogen, dat den acker bij 't volgende legaat gemelt, zijnen weg sal hebben ten zuijden langst, den hoff in dezen hier voor genoemt,
Item verclaart hij testateur te legateren, soo als hij is doende bij dezen aan den H: Geest Armen dezer Heerlijckheijt Tilborg, een parceel ackerlant groot drie lopensaten ofte daar omtrent, gelegen als voor, tenden den hoff bij 't eerste legaat gemelt, tans in huure bij Jan Gijsbert van Iersel, aan te veerden t'oigst eerst komende, na zijns testateurs doot, en niet eerder, en sal dezen acker wegen, ten zuijden langst den hoff bij't eerste legaat gemelt, voorts verclaarde hij testateur alle zijne verdre goederen soo roerende, als onroerende, erffelijcke, erffhaeffelijcke, haeffelijcke, gerede, ende ongerede actien, schulden, en crediten, egene ter werelt uijtgesondert, waer offte op wat plaatse gelegen, en hoe de selve ook mogte genaamt wezen, die verclaart hij testateur te maken te gunnen, en te geven soo als hij is doende bij dezen, aan Jan Baptist Norbart Mutsaers, nominerende, ende instituerende den selven tot sijne eenige, ende universele erffgenaam, ende sulcx met volkomene regten, ende titulen van institutie bij ende mits dezen,
Den testateur allent gene voors: van woorden tot woorden wel en destincktelijck voorgelezen zijnde, verclaarde dit te wezen zijnen testamente laaste, ende uijtterste wille, willende ende begerende dat het selve alzoo na zijne doot prezieselijck sal werden agtervolgt stant grijpen, en zijn volkomen effekt sorteren, 't zij als testatment codicil gifte ter saecke des doots offte onder den levenden soo ende gelijck jmants testament op't bundigsten zoude konnen ende mogen bestaan, goet, en van waarden wezen, niet jegenstaande eenige placaten ordonnantien, locale ofte municipale, regten ter contrarie, die den testateur voor soo veel in zijne magt, is derogerende ende te niet doende bij dezen, ook niet jegenstaande alle solemniteijten na regten gerequireert, en nogtans in dezen geobmutteert?, die versoeckt den testateur dat mogen gehouden worden voor geinsereert,
Aldus gedaan, ende gepasseert binnen deze Heerlijckheijt Tilborg voort sieckbedde van den testateur, voor ende ten overstaan van Jan Melis, en Jan Gijsbert van Iersel als getuijgens hier toe versogt die etc. heden den negen en twintigsten junij seventien hondert seven en vijfftig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832