Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1758-115-81-51r

In den naame des heeren amen.
Kennelijck sij eenen jegelijcken die het behoort dat jk Johan Adriaen van Meurs openbaar notaris bij de Ed: Mog:  Rade en Leenhove van Brabant in sGravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg resideerende en ter presentie vande naargenoemde getuijgen mij vervoegt hebbe ten woonhuijse van Cornelia Dirck vande Brul weduwe en testamentaire boedelhouster van wijlen Goijaert Jan Mutsaars ingevolge den mutueelen testamente tussen haar en haaren voorn: man zaliger opgeregt en gepasseert oor de notaris Cornelis Cloostermans en seeckere getuijgen alhier binne Tilborg in dato 3e februarij 1722 woonende alhier onder den Westenheijcant aldaar genaamt het Goirken mij notaris bekent sieckelijck te bedde leggende, egter nog wel hebbende haar verstant memorie en sinnen, soo het selve bijt passeeren deses genoegsaam was blijckende, de welcke verclaarde overdagt te hebben, de broosheijt des menschen leeven, de seekerheijt des doots, en de onseekere ure der selver, ende niet gairne van dese werelt willende scheijden, sonder alvoorens van haare tijdelijcke goederen te hebben gedisponeert, soo als is doende bij desen tegenwoordigen testamente, en sulcx uijt haaren vrijen eijgen wille sonder persuatie van jmanden soo sij zijde eerstelijck recommandeert sij testatrice haare onsterffelijck ziel, soo wanneer die uijt haar sterffelijck lighaam sal komen te scheijden, inde genade, en barmhertigheijt van Godt almagtig, en haar sterffelijck lighaam tot eene eerelijcke begraeffenis, komende vervolgens ter dispositie van haare goederen, soo verclaert sij testatrice voor eerst te prelegateeren aan Jenneken, en Catharina haare twee ongehuwde dogters te samen den geheelen jnboedel met allen het geene daar aan dependeerende is, met nog een halff loopensaat schaar bos, en boomen daar in staande gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse genaamt de Swalue, aldaar oost Adriaen Martinus Mutsaers, zuijt de kinderen van Aert van Jerssel, west Arnoldus Piggen, en noort de straat los en vrij, Item nog eenen heijbodem groot vier L ofte daar ontrent gelegen onder Tilborg inde Vosbergen oost Peter van Rijsewijck, zuijt Geraert vande Pas, west en noort de heijde, los en vrij, met nog allen't geene dat gecomen is van haar testatrice overledene dogter genaamt Anneken Goijaert Mutsaars soo wel roerende als onroerende goederen, en sulcx alle in plaats en voldoeninge vande twee hondert gulden die de voorn: ongehuwde kinderen nog uijt den gemeenen boedel voor een uijtsetsel toequam, soo als alle de andere kinderen van haar testatrice genooten hebben,
Item maakt en legateert sij testatriece aan haaren soon Jan Goijaert Mutsaars een parceel soo lant als weijde groot samen 1 3/4 L ofte daar ontrent gelegen onder Tilborg ter plaatse den Oosten Heijcant aldaar oost de weduwe Jan van Beurden, zuijt de weduwe Geraert Verriel, west de straet, en noort Peter Melis los en vrij,
Item maakt en legateert sij testatrice aan haar dogter Maria Goijaert Mutsaars weduwe wijlen Peter van Eeten een parceel ackerlant groot twee L ofte daar ontrent gelegen onder Tilborg ter plaatse den Oosten Heijcant, aldaar oost de weduwe Jan van Beurden, zuijt Jan Goijaert Mutsaars, west de straet, en noort de kinderen Peter Goijaert Mutsaars, belast met een vat rogge s'jaars in eenen meerderen pagt aande H: Geest Armen tot Oosterwijck,
Item maakt en legateert sij testatriece aan Catharina Goijaert Mutsaars haare dogter een parceel schaar bosch en opgaande boomen groot 3 1/2 L ofte daar ontrent gelegen onder Tilborg ter plaatse de Swalue oost Cornelis Cornelis Schenckers de jonge, zuijt Jenneken Goijaert Mutsaars, west Johannes Frissaars, en noort den selven los en vrij,
Item maakt en legateert sij testatriece aan Jenneken Goijaert Mutsaars haare dogter een parceel schaar bos en opgaande
boomen groot 3 1/2 L ofte daar ontrent gelegen onder Tilborg ter plaatse de Swalue, oost Adriaan de Cock, zuijt de straet, west Johannis Frissaars, en noort Catharina Goijaert Mutsaars los en vrij,
Item maakt en legateert sij testatriece aan Theodorus Goijaert Mutsaars haaren soon een halff huijs scheijdende de erve voort huijs op de graat vande schouw, tot regt op de straat uijt, en het huijs en hoff soo als het tegenwoordig gebruijkt wort groot 1 1/2 L ofte daar ontrent gestaan en gelegen onder Tilborg ter plaatse den Oosten Heijcant, aldaar oost Francis van Hest, zuijt de kinderen Peter Mutsaars, west de straat, en noort Francis van Hest, belast met een halff vat rogge s'jaars in eenen meerderen pagt aande H: Geest Armen tot Oosterwijck,
Item maakt en legateert sij testatriece aande vier kinderen van wijlen Peter Goijaert Mutsaars haar testatriece overledene soon een halff huijs aan de zuijden kant scheijdende de erve voort huijs op de graat vande schouw, regt tot op de straat uijt, en het huijs en hoff soo als het nu gebruijkt wort groot 1 1/2 L ofte daar ontrent gestaan en gelegen als voor aanden Oosten Heijcant, oost Francis van Hest, zuijt de weduwe Peter van Eeten, west de straet, en noort Theodorus Goijaert Mutsaars, belast met een halff vat rogge s'jaars in eenen meerderen pagt aande Armen tot Oosterwijck,
Item maakt en legateert sij testatriece aan Geertruijd Goijaert Mutsaars haare dogter getrouwt met Adriaan de Cock een parceel schaar bos en opgaande boomen groot vijff L ofte daar ontrent gelegen onder Tilborg ter plaatse de Swalue oost een heijvelt, zuijt de straet, west Jenneken Goijaert Mutsaars, en noort Cornelis Cornelis Schenkers de jonge los en vrij,
Item maakt en legateert sij testatriece aan Maria Catarina Goijaert Mutsaars haare dogter getrouwt met Francis van Hest een parceel ackerlant groot twee L ofte daar ontrent gelegen onder Tilborg, ter plaatse den Oosten Heijcant oost en noort de weduwe Jan van Beurden, zuijt Theodorus Mutsaars, en west de kinderen Goijaart Daniel Mutsaars, los en vrij,
Item maakt en legateert sij testatriece almede aan Anna Maria Goijaert Mutsaars weduwe wijlen Gijsbert Vingerhoets haar testatriece dogter eene somme van hondert vijfftigh gulden gereede penningen,
Ende alle haare verdere en resteerende naar te laatene goederen soo roerende als onroerende goederen actien schulden ende credieten egeene uijtgesondert maakt gunt ende geeft sij testatriece aan Jenneken en Catarina Goijaert Mutsaars, haar testatrice twee ongehuwde dogters, de selve tot haare eenige en universeele erffgenamen nomineerende en institueerende met volcome regt en titule van jnstitutie bij desen, met seclusie van alle andere, wijders verclaert sij testatriece te nomineren en bij desen te stellen tot voogden over de nog minderjarige kint of kinderen van wijlen haaren overleden zoon Peter Goijaert Mutsaars, de persoonen van Jan Goijaert Mutsaars, en Hendricus van Asten, om de goederen van gem: minderjarige te regeeren en administreeren naar hun goetvinden en welgevallen, sonder jmants tegenseggen, met seclusie van alle weeskaamers en oppervoogden daar haar testatriece sterffhuijs sal komen te vallen, als mede de heeren drossaert en schepenen deser Heerlijckheijt, behoudens hun Ed: respect en waardigheijt,
Verders wil ende begeert sij testatriece jngeval jmant van haare kinderen off kintskinderen niet tevreede waaren, maar hun tegens dese dispositie quamen te opponeeren in sulcken geval verclaart sij testatriece de soodanige uijt haare naarlatenschap te secludeeren, en wil dat de soodanige niet meer sal off sullen hebben als legitieme portie haar naar regten competeerende,
Allen't geene voors: staat de testatrice duijdelijck voorgeleesen zijnde verclaarde te weesen haar naarder testament laaste en uijtterste wille, 't geene sij begeert dat naar haar overlijden in alles sal worden agtervolgt en naargecomen 't sij bij forme als testament, codicille donnatie ofte andersints, soo het selve alderbest sal konnen bestaan, goet ende van waarden wesen, schoon alle soolemnitijten die naar regten gerequireert, in desen niet naar behooren waaren geobserveert, versoekende egter in alles het uitterste beneffitie te mogen genieten,
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Tilborg voort sieckbedde van haar testatriece, en ter presentie van Cornelis van Alphen en Peter vande Bergh beijde woonende alhier als getuijgen hier toe versogt, die de orrigineele menute deses, beneffens de testatriece, en mijn notaris, hebben onderteekent heden den sestienden julij seventien hondert agtenvijfftig naarmiddag ontrent halff vijff uren.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832