Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1761-115-82-15r

Op heden dato deses, soo bekenne wij ondergeteekende te weeten Norbart Adriaan vande Loo, Bastiaan Jan Janssen als in huwelijck hebbende Marian Adriaan vande Loo, Bartel van Rijssel in huwelijck hebbende Maria Adriaan vande Loo, en Peter Peter Henssen in huwelijck hebbende Anneken Adriaan vande Loo, met malcandere aangegaan ende gemaakt te hebben eene verdeijlinge van de naarbes. erffgoederen ons condividenten int gemeen competeerende, en aangecomen bij successie van wijlen Michiel Peter Geerits, en wijlen Anneken Peter Maas,

Overmits d'welcke soo is Norbart Adriaan vande Loo ten deelen bevallen en sal alsoo voor sijne portie hebben behouden en erffelijck blijven possideeren eene leemen huijsinge bestaande in twee wooninge met den hoff en aangelege lant groot samen drie en een quartier loopensaat ofte daar ontrent, gestaan en gelegen onder Tilborg, ter plaatse de Hasselt aldaar aan't Creijven, oost Jacobus de Beer, zuijt de kindere van wijlen Jan Coolen, west de gemene straet, en noort Maria Adriaen van Hest, los en allodiaal sonder eenig leen subject te sijn, ende sal dit loth in vergelijck van kaveling moeten uijtkeeren en betaalen eene somme van taghentig gulden te weeten daarvan aan Bastiaan Janssen tweeden condivident vijffentwintig gulden aan Bartel van Rijssel derden condivident tien gulden en aan Peter Peter Henssen vierde condivident vijffenveertig gulden,

Overmits d'welcke soo is Bastiaan Jan Janssen no uxoris ten deelen bevallen en sal alsoo voor sijne portie hebben behouden, en erffelijck blijven possideeren de helft aande noorden kant in een parceel ackerlant genaamt de Bogt met den houtwas daar aan, zijnde nieuw erve groot int geheel vijff loopensaten ofte daar ontrent, gelegen onder Tilborg, ter plaatse de Stockhasselt aldaar aan de Postelstraet, oost de weduwe Jan Hofmans, zuijt de vierde condivident, west de heijde, en noort de straet, los en vrij, en sal dit lot in vergelijk van kaveling trecken van de eerste condivident, eene somme van vijffentwintig gulden,

Overmits d'welcke soo is Bartel van Rijssel no uxoris ten deelen bevallen, ende sal alsoo voor sijne portie hebben, behouden, en erffelijck blijven possideeren een parceel ackerlant groot twee en drie quartier loopensaat ofte daar ontrent, gelegen onder Tilborg ter plaatse de Stockhasselt, aldaar aan de Postelstraet oost en noort Jennemaria van Spaandock, zuijt Jan Jacobs, en west de kinderen van Jan Coolen, los ende vrij ende sal dit loth in vergelijck van kaveling trecken van den eersten condivident eene somme van tien gulden,

Overmits d'welcke soo is Peter Peter Henssen no uxoris ten deelen bevallen en sal alsoo voor sijne portie hebben behouden en erffelijck blijven possideeren de helft aande zuijden kant in een parceel lant genaamt de Bogt met den houtwas daar aan, zijnde nieuw erve groot int geheel vijff loopensaten ofte daar ontrent gelegen onder Tilborg ter plaatse de Stockhasselt aldaar aan de Postelstraet, oost de weduwe Jan Hofmans, zuijt de straet, west de heijde en noort den tweeden condivident, los en allodiaal sonder eenig leen subject te sijn, ende sal dit loth in vergelijck van caveling trecken van den eersten condivident eene somme van vijffenveertig gulden,

Verders bekennen en beleijden wij ondergeteekende condividenten aldus gescheijden en gedeijlt te hebben, de voors. erffgoederen naargelaten soo als in't hoof deses gemelt in voegen en manieren voors., derhalven cedeeren en geven wij condividenten den een den anderen tot elck aanbedeelde bij desen over, alsulck regt, offte actie, als ons in't gemeen daar aan was competeerende, en dat met alle de respectieve brieven en bescheijden? tot ieders aanbedeelde gehoorende met de lasten van desen loopende jaare 1761 geloovende over sulcx malcanderen om geen andere schifting scheijding off deijlinge moijelijck te vallen, nog ook gedoogen dat sulcx bij imant anders wie het ook soude mogen weesen gedaan sal worden, direct off indirect, nog ook in eeniger manieren, renuntieerende tot dien eijnde van alle exceptien ..., benefitien ofte verweeren, die d'een off d'ander naarmaals soude konnen, offte moge te stade? komen, en wel in sonderheijt dat hiervan geen andere off verdere publieck instrument of schriftuere sal worden gemaakt, dan dese, 't sij voor secretaris off eenige geregten, wie ofte waar het ook soude mogen weesen, maar malcanderen daar van over en weder over dechargeerende mits desen,
Geloovende dese deijlinge altijt te sullen houden, ende doen houden voor goet, vast, bondig ende van waarden, sonder eenig wederseggen, en allen verhoolen commer callangie ofte aantaal hier inne weesende ofte naarmaals koomende, malcanderen te sullen helpen afdoen t'eenenmaal sonder arg ofte list,
En is verders tussen ons condividenten geconditioneert en ondersprooken, dat dese onse eijgenenhandige onderteijkende acte van deijlinge ende den notaris Johan Adriaan van Meurs resideerende alhier in Tilborg sal blijven berusten, om bij hem daar van uijtgemaakt en gedepecheerd te worden, soo veel copien, als na vereijsch, en volgens d'ordonantie van't zegel wert gerequireert,
Tot preeciese naarcoominge van allent geene voors. staat, verbinden wij ondergeteekende condividenten onse persoonen en goederen present en toecoomende, geen uijtgesondert, stellende de selve ten bedwang en executie als na regten en wel specialijck ons onderwerp en de ... van de Ed: Mog: en sauverijnen Leenhove van Brabant in s'Gravenhage, te vrede zijnde dus ...., tegens de geen, welcke hun hier jegens willen partij maaken,
Aldus gedaan en verleden binnen Tilborg, ter presentie van Jan Adriaan van Meurs junior, en Jan Tieleman van Meurs beijde woonende alhier als getuijge hiertoe versogt die dese eijgenhandig, neffens ons voors. condividenten, hebben onderteijkent, heden in Tilborg den veertiende maert seventien hondert een en sestich.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832