Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1763-115-91-179

In den name Godes amen.
Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaer bij den Ed: Mog: Rade van Brabandt in s'Gravenhage geadmitteert binne de Heerlijkhijdt Tilborg residerende ter presentie van de getuijgens nagenoemt Hartje Ruijters huijsvrouwe van Jacobus Willem de Beer inwoondersse deeser Heerlijkhijdt Tilborg mij notaris bekent, siek na den lighame nogtans haar verstant memorie en sinnen wel magtig en gebruijkende soo als bij 't passeeren deeser blijkende was, die welcke verclaarde overdagt te hebbe de sekerhijdt des doodts, en d'onsekere tijt en uure derselve niet gaarne van deese werelt scheijden willende sonder alvorens van hare naar te latene teijdelijke goederen te hebbe gedisponeert, het welck zij verclaarde te doen bij deese hare testamente laaste, en uijtterste wille doende zulcx vrij en ongedwongen sonder mislijdinge off persuatie van jmande ter werelt, soo zij verclaerde, dog alvorens daar toe overgaande recomandeert zij testatrice haare onsterffelijke ziele nu en soo wanneer die uijt haar sterffelijk lighaam sal komen te scheijde in de grondelose barmhertighijdt van godt almagtig en haare doode lighaam aan de aarde ter christelijke begraaffenisse, En alzo overgaande ter dipositie van hare teijdelijke goederen, soo roerende, als onroerende, gereede, en ongerede goederen, en effecten, hoe genaamt, off waar gelegen, niets ter werelt uijtgesondert van allent gene zij testatrice eenigzints meter doodt ontruijmen, ende naerlaten sal, daar van disponerende met volkomen consent, ende bewilliging van voorn: haaren man, ten deese mede present, die verclaarde voorn: zijn huijsvrouwe tot de dispositie van alle hare naer te latene goederen te consenteren en te permitteren gelijk hij doet bij deese,
Soo verclaarde zij testatrice alle de voors: hare naer te latene goederen te maken te gunne en te geve in vollen en absoluiten eijgendom aan voorn: haren man Jacobus Willem de Beer omme die te bezitten als zijn vrij, en eigen goet, daar mede te doen, te handelen, en daar van disponeeren na zijn lust en welgevalle, alsoo verclaarde zij testatrice voorn: haren man te nomineren, ende te institueren tot hare eenige ende universele erffgenaam met volkomen regten, ende titulen bij ende mits deese en expresse seclusie van alle andere,
En den voorn: Jacobus Willem de Beer in plaatse van te disponeren over zijne naar te latene goederen met consent en bewilliging van voorgemelde zijne huijsvrouwe, verclaarde zig te reffereren tot den contracte .. met zijne huijsvrouwe, ter eenre, en zijne kinderen in eerder huwelijk verweckt ter andre zijde voor heeren schepenen alhier aangegaan ende gemaakt teijde wanneer hij met voorn: zijne jegenwoordige huijsvrouwe ten huwelijk is getreede, het welke {: in cas hij eerst afflijvig wort :} stiptelijk sal werden agtervolgt en in cas zij testatrice eerst afflijvig wordt verclaart zij het selve contract en ... voor soo verre aan deese hare dispositie eenigzints zoude contrariere, te revoceere en te casseere, soo als zij het selve in dien gevalle revoceert en casseert bij deese,
De testatrice allent gene voors: is duijdelijk voorgelesen zijnde verclaarde zij jeder affsonderlijk het genen voors: staat te wesen haren testamente laaste en uijtterste wille, willende en begerende dat het selve alzoo na doode van den eerststervende hunner beijde presieselijk zal worden agtervolgt standt grijpen en volkome effect sorteere, het zij als testament solemneel codicille gifte ter sake des doodts offte onder den levende soo en gelijck jmants testament op 't bundigste zoude konnen ofte moge bestaan goet en van waarde wese, niet jegenstaande eenige placaten ordonantien locale ofte municipale regten deese ter contrarie die de testateuren voor soo veel in hare magt zij, zijn derogerende en te niet doende bij deese, ook niet jegenstaande eenige solemniteijten na regten gerequireert in deese ware geobmitteert die begere de testateuren dat mogen gehouden worden voor geinsereert,
Aldus gedaan ende gepasceert binne de Heerlijkhijdt Tilborg ter presentie en ten overstaan van Johannes Adriaan Jonkers, en Jan Cornelis Verbunt als getuigens hier toe versogt die etc. hede den 24e november 1700 drie en sestigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832