Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1763-115-91-181

In den name Godes amen.
Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed. ... Rade van Brabandt in s Gravenhage geadmitteerdt binne de Heerlijckhijdt Tilborg residerende ter presentie van de getuijgens nagenoemt de eersame Pitronella Jan Jans de Jongh weduwe en testamentair boedelhoudster wijlen Adriaan Jan de Roij siek en den lighame te bedde leggende nogtans haar verstant memorie en sinnen magtig en gebruijkende soo als bij 't passeren deses blijkende was, die welke verclaarde overdagt te hebbe de sekerheijdt des doodts en d'onseker tijt en uur des selve niet gaarne van deese werelt schijden willende sonder alvorens van hare tijdelijke goederen te hebbe gedisponeert het welk zij verclaarde te doen bij deesen haren testamente laaste en de uijterste wille vrij ende ongedwongen sonder persuatie ofte misleijdinge van imande ter werelt dog alvorens daar toe overgaande recomandeert zij eerst en voor aff hare onsterfelijke ziele in en soo wanneer die uijt haar sterfelijk lighaam sal komen te scheijde in de grondelose barmhartighijdt van Godt almagtig, en hare doode lighame beveelt zij te Christelijke begraafenisse aan de aarde en als nu overgaande ter dipositie van haare teijdelijke goederen alle deselve verclaart zij testatrice te laten ende te maken aan haar testatrice gesamentlijke kinderen mitsgaders aan de kinderen van haar overleden dogter Johanna de Roij, daar vader van is Norbart Verriel ende dat in der voegen en manieren als hier is volgende te weten, haar testatrice dogter Pitronella getrout met Jan Jan Maas sal eerstelijk uijt haare testatrice inboedel voor uijtgenieten de ... huijs ... en last en vijfftig ... en zulcx voor een prelegaat, gelijk zij testatrice al mede verclaarde te prelegateren aan haren zoon Adriaan en aan hare twee dogters Maria en Anneke met haar tien uit gemeen geheel haar testatrice inboedel kleederen, gout en silver alle meubele goederen, alle de beesten, ... gereetschappen, granen op solder, in de schuur, soo mede de granen op den geheelen oogst die bij haar testatrice over bij de te velde mogte staan, met ook alle contante penningen, uijtstaande gelden, agsterstaande huuren, en pagten, met ook alle die bij haar overleijden over dat jaar verschijnen sullen en ... al wat onder roerende goederen, en effecten ... kan ende mag gerekent worden en waar van ... voor niet en is, of hier na niet en sal gedisponeert worden, alle welke voorn. goederen zij testatrice wil en begeert dat hij hare voorn. drie kinderen in vollen en onbetwistbaren eijgendom sal worden bezeten met seclusie van alle andere onder dese conditie nogtans dat gemelde hare drie kinderen daar en tegens ook sullen betalen alle lopende schulden des boedels pagten en lasten, selfs over dat jaar waar in zij testatrice sal komen te overleijden, met ook sodanige opgenomen penningen als zij testatrice schuldig is aan de weduwe Gijsbert Couwenberg en wijders is den wille en begeerte van haar testatrice dat wanneer voorn. hare twee dogters Maria en Anneke kome te trouwen off wel dat zij, of een van haar begeeren uijt en van de gemeenschap der voors. ... goederen aan haar en haren broeder hier voor int gemeen geprelegateert te scheijden, in den gevalle sal haar testatrice zoon Adriaan hier vooren gemelt, aan ider een even gemelde zijn twee susters moeten uijtkeren voldoen en betalen eene somme van hondert guldens, waar mede zij sullen moeten wesen content, en ten volle voldaan van haar part en aandeel in alle de goederen haar hier vooren geprelegateert, en verclaarde zij testatrice allent gene hier vooren voor haar is gemaakt bij prelegaat dat zulcx is in vergelijk van dat ... het welke zij testatrice aan hare andere kinderen ten huwelijk treedende en getoond zijnde van tijt tot tijt heeft verstreken en uijtgerijkt, Wijders verclaarde zij testatrice alle hare vaste en gelijke goederen tussen hare gesamentlijke kinderen, en kintskinderen gepart ende verdeelt te hebben in der voegen en manieren als volgt,

In den eerste maakt zij testatrice in allen en absolute eijgendom aan haren zoon Adriaan de Roij de huijsinge waar zij testatrice tans woonagtig is met schuer schop hoff en aangelege acker en weijlant groot te samen circa vijff lopensaten gestaan en gelegen binnen deese Heerlijkhijdt Tilborg ter plaatse aan de Hasselt aldaar in de Langstraat, oost de straat, zuijt Jan Peter Horvoorts, west de kinderen Govert Bles en noort Jan Horvoorts cum suis, Item drie parcelen soo lant als weijde gelegen aan malkanderen ter plaatse voors. groot te same circa twaalff lopensaten, oost Peter Hensen cum suis, zuijt Gijsbert Bacx, west de straat en noort een mestwegt, belast met eene rente van ses gulden sjaars, en met vier gulden sjaars beijde aan den H. Geest Armen alhier, Item een parceel ackerlant groot circa drie lopensaten gelegen als voor, aldaar oost de straat, zuijt den H. Geest Armen, west Jan Jan Maas en noort Jan Jan Clijsen, Item een gedeelte in een schaarbos aan den oostenkant groot dit gedeelte circa twee en een halff lopensaten ... ander gedeelte aan de westzijde gelaten en gemaakt aan Anneke de Roij soo als hier navolgen sal gelegen als voor aan de heijde, oost Peter Pessers, zuijt den selve cum suis, west het ander gedeelte en noort Francis Berens, Item een parceel uijtgestoke moerputten groot circa agt lopensaten, gelegen als voor. aan den Oude Draijboom, aldaar oost de Leij, zuijt Gijsbert Bacx, west de kinderen Jan de Beer en noort Jan Vermeer, belast met twee duijten chijns sjaars aan den Ed. Heer alhier, Item een parceel moer en uijtgestoke putten groot circa twee lopensaten gelegen als voor in Jacobs Hoek aldaar oost Peter Momboirs, zuijt de Lantscheijding, west Francis Berens en noort de Leij, Item een parceel heijvelt groot circa twee lopensaten gelegen als voor in de Oude Nieuwe Velde, aldaar oost Antonij vande Kuris, zuijt de weduwe ..., west de weduwe cum suis van Beurden, en noort de gemijnte, Item een parceel uijtgestoke moerputten groot circa een lopensaat gelegen als voor in de Oude Nieuwe Velden, aldaar oost Jan Jan Maas cum suis, zuijt de Langendijk, west adidem, en noort Nicolaas Cleijsen, Item een parceel uijtgestoke putten groot circa een lopensaat gelegen als voor, aldaar oost Jan Jan maas cum suis, zuijt den Langendijk, west Jan Geboers en noort de gemijnte, ende dat alles onder deese expresse conditie hier toegedaan dat hij Adriaan de Roij in vergelijk van deese partagie en verdeelinge sal moeten uijtkeren aan de kinderen wijlen des testatrice overledene dogter Johanna de Roij daar vader van is Norbart Verriel eene somme van hondert guldens eens teijde als hier na sal worden gezegt,

Ten anderen maakt zij testatrice in volle en absoluten eijgendom aan hare dogter Anneke de Roij eerstelijk een steede lants bestaande in huijsinge en schuur met den hoff en aangelege acker en weijlande groot te samen circa drie lopensaten , gestaan en gelegen binne deese Heerlijkhijdt Tilborg ter plaatse aan de Hoeve aldaar oost de straat, zuijt een volgende parceel, west ... Markgraaf en noort Adriaan de Roij, Item een parceel ackerlant groot circa vier en een halff lopensaat gelegen als voor aldaar oost Hendrik Noijens, zuijt den mistwegt, west de kinderen Verhoeven en noort Francis Coolen, belast met drie en een halff vat rogge aan den H. Geest Armen alhier, Item een parceel weijde groot circa twee lopensaten gelegen als voor aldaar oost ... Backers, zuijt west en noort de straat, belast met drie penningen chijns sjaars aan den Ed. Heer alhier, Item twee parceelen ackerlant groot circa drie en een quartier lopensaten gelegen als voor, aldaar oost een volgend parceel en Jan Baptist Castelijns, west de straat en noort ... Markgraaf cum suis, Item een parceel ackerlant groot circa een en een halff lopenaat gelegen als voor aldaar oost en noort ... Markgraaff, zuijt Jan van Oolen, en west de straat, Item een gedeelte in een schaarbos aan den westenkant groot dit gedeelte circa twee lopensaat ... het ander gedeelte aan de oostzijde gelaten en gemaakt aan Adriaan de Roij soo als hier voor gemelt gelegen als voor aan de Hasselt aan de heijde, oost het ander gedeelte, zuijt Peter Pessers, west de gemijnte en noort Francis Berens, Item een parceel moerbeemt en uijtgestoke putten groot circa een en een halff lopensaat gelegen als voor in Jacops Hoek, aldaar oost Francis Berens, zuijt en west de Lantscheijding en noort de Leij, Item een derde part gemeen en onverdeelt in een parceel uijtgestoke putten groot int geheel circa agt en twintig lopensaten gelegen als voor in den Dalem, aldaar oost Jan van Gils, zuijt de heer van Bommel, west de Lantscheijding, en noort ... van Doremaal, Item een parceel heijde groot circa twee lopensaten gelegen als voor in de Vosbergen aldaar oost de weduwe Martinus Brocken, zuijt Gerart de Beer, west de gemijnte en noort Jan Geboers, en sal alles onder deese expresse conditie hier toegedaan dat zij Anneke de Roij in vergelijk van deese partagie en verdeelinge sal moeten uijtkeeren aan de kinderen wijlen des testatrice overledene dogter Johanna de Roij daar vader van is Norbart Verriel eene somme van twee hondert guldens eens teijde als hier na sal worde gezegt,

Ten derde maakt zij testatrice in volle en absoluten eijgendom aan hare dogter Maria de Roij, eene huijsinge bestaande in twee woningen met schuur, hof, en aangelege acker en weijlant groot te samen circa ses lopensaten gestaan en gelegen binne deese Heerlijkhijdt Tilborg ter plaatse aan de Hoeve, aldaar oost de straat, zuijt de conventuale van Tongerlo, west een voorgaand parceel en noort adjdem, Item een parceel schaarbos groot circa twee en een halff lopensaat gelegen als voor, aan 't Sant aldaar oost de straat, zuijt de kinderen Jan de Jong, west Jan Baptist Francken, en noort de weduwe Jan Verhoeven, Item een parceel uijtgestoken moerputten groot circa twee lopensaat gelegen als voor in de Hondjens aldaar oost de weduwe Adriaan van Hest, zuijt en west de Lantscheijding, en noort de kinderen Peter Haans, belast met drie stuijvers en drie duijten aanr comptoir van de heer rentmeester Tengnagel, Item sal zij Maria de Roij in vergelijking van deese partagie en verdelinge genieten en proffiteren eene somme van twee hondert en vijfftig guldens die Pitronella de Roij getrout met Jan Jan Maas aan haar Maria de Roij sal moeten uijtkeeren en voldoen binne een jaar na haarr testatrice doodt,

Ten vierde maakt zij testatrice in volle en absolutte eijgendom aan hare dogter Pitronella de Roij getrout met Jan Jan Maas, Eerstelijk een parceel weijde en lant aan elkander groot te samen circa ses lopensaten gelegen onder Tilborg ter plaatse aan de Hasselt in de Langstraat aldaar oost Francis Berens, zuijt Gerart de Beer, west de straat, en noort Peter van Groenendaal, Item een parceel lant groot circa een lopensaat gelegen als voor aldaar oost Peter Opheij, zuijt Gerart de Beer, west den wegt en noort Adriaan de Roij, Item een parceel schaarbosch groot een en een half lopensaat gelegen als voor aldaar oost Jan Vermeer, zuijt Francis Koolen, west Francis Berens en noort de gemijnte, Item een parceel ackerlant groot circa drie en een half lopensaat gelegen als voor aldaar oost de straat, zuijt en west Jan Cleijsen en noort Gijsbert Bacx, belast met drie gulden en agtien stuijvers aan den H. Geest Armen alhier, Item een parceel moerbeemt groot circa vier lopensaat gelegen als voor ... den Aartdijk aldaar oost Jan Smulders, zuijt de Leij, west de weduwe ... van Hout en noort den Aartstaat?, Item een parceel moerbeemt groot circa ses lopensaat gelegen onder Gils aldaar oost den armen, zuijt de Leij, west de weduwe Constanttinus van Beurden en noort den Aartslaat?, en dat alles onder deese expresse conditie hier toe gedaan dat zij Pitronella de Roij in vergelijk van deese partagie en verdeelinge sal moeten uijtkeeren en voldoen aan Maria de Roij eene somme van twee hondert en vijfftig guldens en sulcx binne een jaar na haar testatrice overleijde,

Ten vijffden maakt zij testatrice in volle en absolute eijgendom aan de gelijke kinderen wijlen haar testatrice dogter Johanna de Roij daar vader van is Norbart Verriel, Eerstelijk eene huijsinge met twee woningen en den hoff daar aan groot circa een lopensaat gestaan en gelegen binne Tilborg aan de Hoeve aldaar oost de straat, zuijt de waterlaat, west een voorgemelde parceel en noort de weduwe Laureijs Brocken, belast met een en dartig stuijvers sjaars aan den H. Geest Armen, Item een parceel lant weijde en bos groot te samen circa drie en een halff lopensaat gelegen als voor aan de Hasselt aldaar oost den H. Geest Armen, zuijt de kinderen Peter Donders, west Gijsbert Bacx, en noort de gemeente, Item een parceel ackerlant groot twee lopensaat gelegen als voor, aldaar oost Jan Coijen, zuijt Adriaan Mattijs Maas, west de straat en noort Peter Rijnen, Item eene jaarlijkse hoevenpagt van ses vaten rogge sjaars gaande uit .... op de Couwenberg tans vergelden wordende door Adriaan van de Schoot? com suis, Item sullen deese kinderen in vergelijk van deese partagie en verdeelinge genieten en proffiteeren eene somme van drie hondert guldens te weten van Adriaan de Roij de somme van hondert guldens en van Anneke de Roij de somme van twee hondert guldens, welke hondert en twee hondert guldens respectieve aan gemelde kinderen niet eerder sullen worden uijtgekeert dan wanneer zij sullen gekomen zijn tot mondige dagen huwelijk ofte anderen geapprobiteerden staat, sullende inmiddels, Adriaan en Anneke de Roij betalen den intrest tegens drie gulden percento, welke intrest, nevens de jaarlijkse ... van de gemelde kinderen hier voor gemaakte en toebedeelde erfportie daar de testatrice zoon Adriaan de Roij gedurende gemelde kinderen minderjarighijdt sal worden ontfangen en metten ... die kinderen werden geemployeert, denselven Adriaan de Roij haar testatrice zoon verclaarde zij testatrice daar toe te ... bij deese en zulcx met seclusie van alle andere, alsoo verclaarde zij testatrice gemelde hare kinderen en kintskinderen te renuntieren ende justitieren tot hare eenige ende universele erffgenamen te weten jder uitgene des en also voors. staat ende zulcx met volkomen regten ende titelen bij ende ... deesen, en seclusie van alle anderen willende en begerende dat allent gene voors. staat na haar testatrice doodt, alzoo presieselijk sal worden agtervolgt en naargekomen en bij al den ... jegens deese die verclaart zij testatrice uijt hare geheele nalatenschap te secludeeren ende uijtsluijten soo als zij deselve secludeert en uijtsluijt bij deese latende in dien gevallen van de ... de legitime portie haar na scherphijdt van regten competerende, ter effecten dese verclaarde zij testatrice te ... alle wetten en statuten ... versoekende daar en tegen het uijterste beneficie van regt te mogen genieten, en zijn mede gecompareert Adriaan, Maria en Anneke de Roij mitsgaders Piternel de Roij geassisteert met haren amn Jan Jan Maas alle kinderen van de testatrice die verclaarde te ... volkomen genoegen met de voors. partagie belovende zig daarna te sullen gedragen en stiptelijk te sullen agtervolgen den wille en begeerte van de testatrice, Aldus gedaan en gepasseert binne de Heerlijkhijdt Tilborg ten woonhuijse van haar testatrice ter presentie en bijwese van Jan Peter Horvoorts en Jan Steven de Roij als getuijgen hiertoe versogt die etc. hede den sesden december seventien hondert drie en sestig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832