Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1763-115-91-81

Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: Mog: Rade van Braband in s'Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijkhijd Tilborg residerende ter presentie van de getuijgens nagenoemt, Jacobus Willem de Beer ter eenre, en Norbertus Jacobus de Beer, Jan Huijbert Smarius, en Peter Bastiaan van Gestel de twee laaste nomine uxoris ter andre zijde, woonagtig soo alhier te Tilborg als te Goirle, en verclaarde den comparant ter eenre verkogt te hebben, soo als hij verkoopt bij deesen aan en ten behoeve vande gesamentlijke comparante ter andre zijde zijne kinderen die verclaarde van den comparante ter eenre haren vader gekogt te hebben en in koop te accepteren eerstelijk een gerecht derde part aan den noorden kant van eene huijsinge met den hof daar aan groot circa twintig roeden gestaan en gelegen binnen deese Heerlijkhijd Tilborg ter plaatse aande Hasselt, aldaar oost de straat, zuijt Cornelis Momboirs, west en noort den verkooper,
Item een parceeltie ackerlant groot circa twee en een halff lopensaat gelegen als voor ter plaatse aan't Quaat Ent aldaar oost Jan van Gorp, zuijt en noort den ackerwegt en west Adriaan Deckers,
Item een parceeltie ackerlant groot circa twee lopensaten gelegen als voor aan de Hasselt ter plaatse het Craijven, aldaar oost de straat zuijt de kinderen Cornelis Beeris, west de straat en noort Johanna Horvoorts,
Item een parceel ackerlant groot circa vier lopensaat gelegen als voor ter plaste de Stokhasselt, aldaar oost de heer Walterus Mutsaers zuijt den ackerwegt, west en noort de Baan, alle los en vrij uijtgenomen wegen, stegen, waterloopen, en alle andre nabuurlijke regten waar in dese goederen met regt gehouden zijn te gedogen en onderhouden als van outs, ende heeft den verkooper ten behoeven van de koopers aan de voors: goederen gerenuntieert van alle regt en eijgendom het welk hij daar aan was hebbende, de selve met ook alle de brieven en bescheden daaraff mentionerende overgevende bij deesen, belovende dit verkoopen en overgeven altijt te sullen houden ende doen houden, voor goet vast bundig en van waarden sonder eenig wederseggen, en allen verhoolen commer, calangie ofte aantaal hier inne wesende ofte naarmaals komende de koopers gehelijk affte doen, daar van te stellen en te houden cost en schadeloos,
En dat om ende voor eene somme van vijff hondert en taghentig guldens, die bij't pasceeren deeser zijn voldaan,
En belooven zij wederzijtse comparanten dat hier van ingevolge de ordres van den lande sal geschieden behoorlijke ende wettige vest en opdragte daar en soo 't behoort, en verders alles meerder te doen en presteeren wat eenigzints tot wettig en bundig bestant deses sal worden vereijst, en dat alles binnen den tijt van ses weken na dato deses, alle welke onkosten van vest, en opdragte met het schrijven en passeeren deser bij partijen wederzijts half ende half sal werden gedragen en betaalt,
Tot presiese naarkominge van allent gene voors: verclaren zij wederzijtse comparanten te verbinden hare persoonen ende goederen present ende toekomende gene uijtgesondert stellende de selve ten bedwangen als na regte,
Aldus gedaan ende gepasceert binnen de Heerlijkhijd Tilborg ten comptoire mijns notaris ter presentie en ten overstaan van Marcellus Mastenbroek, en Adriaan van Dun als getuijgens hier toe versogt die etc. heden den een en twintigsten september seventien hondert twee en sestigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832