Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1764-115-92-79

Schifting, scheijding ende deijlinge tussen Jan Jacob Vromans als in huwelijk hebbende Anna Maria Jan Colen en Marianna Jan Colen meerderjarige jonge dogter, beijde woonagtig onder Tilborg over de vaste erffelijke goederen, hun condividenten aengekomen mits doode en afflijvighijd wijlen Adam van Riel en Maria Maas hun condividenten grootvader en grootmoeder respective,

Overmits de welke soo is Jan Jacob Vromans no: ux: bij onderhansche lotinge ten deelen bevalle, ende sal alsoo voor zijn portie hebben, behouden, en erffelijk blijven possideeren, eene huijsinge, stalling, en verder getimmer daar aan gehorende, met de aangelege acker en weijlanden groot te samen twaalff lopensaten ofte daar omtrent, gestaan en gelegen binne deese Heerlijkhijdt Tilborg aan de Hasselt ter plaatse genaamt het Craijven, aldaar oost de straat, zuijt Adriaen Bergmans, west de tweede condividente in deese en noort Mattijs Aert Reijnen, Item een parceel ackerlant gelegen als voor groot circa drie lopens aldaar oost Jacobus de Beer, zuijt den H: Geest Armen, west de straat, en noort Norbert van de Loo, zijnde de voors. goederen belast met eene rente van vier gulden en vijf stuijvers s jaars aan den H: Geest Armen alhier, als mede met eenen ... chijns aan de gesworens alhier voorts los ende vrij, uijtgenomen slands en dorpslasten, wegen, stegen, schouwen, waterlaten ende alle andere nabuurlijke regten te onderhouden als van outs,

Overmits de welke soo is Marianna Jan Colen bij onderhandsche lotinge ten deele bevalle, ende sal alsoo voor hare portie hebbe, behoude ende erffelijk blijven possideeren eerstelijk een parceel weijlant groot drie lopensaten ofte daar omtrent gelegen binne deese Heerlijkhijdt Tilborg aan de Hasselt, ter plaatse genaamt het Creijven aldaar oost den eerste condivident in deese, zuijt Peter Hensen, west Jan van Spaandoncq, en noort Hendrik van Hees, Item een parceel ackerlant groot circa vier lopensaten gelegen als voor aan de Postelstraat aldaar oost Maria van Spaandoncq, zuijt Jan Jacobs, west de wed. Adriaan Peters, en noort de straat, item een paceel weijland groot circa drie lopensaten gelegen onder den dorpe Haren aldaar aan het Holent aldaar oost Jan van Boven, zuijt de straat, west Lambert van de Sande, en noort de gemeijne heijde, belast met eenen stuijver zes penningen chijns s jaars aan 't comptoir der Biscoppale Chijnsen in s Bosch, Item een parceel ackerlant groot circa drie lopensaten gelegen als voor onder Haren, aldaar oost Adriaan van Vugt, zuijt en noort Arnoldus Peijnenborgh en west eenen wegt, En laastelijk een parceel ackerlant groot circa twee lopensaten gelegen als voor onder Haren, aldaar oost en west Arnoldus Peijnenborgh, zuijt de gemeijne wegt, en noort Bastiaan van de Ven, voorts alle los en vrij, uijtgenomen slands en dorps lasten, wegen, stegen, schouwen, waterlaten, ende alle andere nabuurlijke regten te onderhouden als van ouds,

Aldus bij ons ondergetekende Jan Jacob Vromans en Marianna Jan Colen, geschift, gescheijden. en gedeijlt alle de vaste en erffelijke goederen ons aangekomen als int hooft deeses gemelt, en verclaren wij daar mede genoegen te nemen, en alle die goederen te houden voor verdeijlt, sonder eenige reserve over zulcx beloven wij condividenten malkander om geen andere deijling moeijlijk te vallen nog te gedogen, dat zulcx gedaan sal worden in regten off daar buijten, nog op eenige manieren,
En is tussen ons condividenten veraccordeert dat een ider sijn aanbedeelde sal aanveerden te weten de huijsingen met half april eerst komende, de weijlanden van stonden aan, en de ackerlanden met den eerstkomende oigst in deesen jare seventien hondert vijff en sestig ende zulcx met de lasten vanden selve jare etc. en allen verholen commer, calangie ofte aantalen die men mogte bevinden dat d'een of d'ander aanbedeelde subject waer, des men nu niet weet, die beloven wij condividenten malkanderen te sullen helpen aff doen etc. eenemaal sonder arg ofte list,
En is weijders tussen ons condividenten geconditioneert ende ondersproken dat deese onse deijlinge ten comptoire van den notaris Cornelis Bles residerende alhier te Tilborg sal werden overgebragt en aldaar blijven berusten om bij hem notaris daar van gemaakt en gedepescheert te worden alle sulke copien als ingevolge de ordonantie van 't zegel werd gerequireert waartoe wij hem versoeken en authoriseeren bij deesen,
En verclaren wij dat onder deese verdeijlde goederen gene zijn die leenachtig bennen aan den souvrijnen Leenhove van Braband in s Hage,
Tot preciese naarkominge van allent gene voors. staat verclaren wij condividenten te verbinden onse persoonen ende goederen present en toekomende gene uijtgesondert stellende de selve ten bedwangen als na regten, en speciaal verclaren wij ons te onderwerpen aan de willige condemnatie vanden souvrijnen Rade en Leenhove van Brabandt en Lande van Overmase in s Hage, te vreeden zijnde ons in den inhoude deeser vrijwillig te doen en laten condemneren, daartoe onwederroepelijk constituerende die twee procureurs postulerende voor wel gemelden Rade die de copie deeser sal worden ter hande gestelt, de eene omme de condemnatie te versoeken en de andere omme daar inne te consenteren respectieve,
In oirconde der waarhijdt hebben wij deese eijgenhandig ondertekent ter presentie en bijweese van de mede ondertekende Marcellus Mastenbroek en Lambert Pigmans als getuijgens bij ons hiertoe versogt, heden in Tilborg den derden januarij seventien hondert vijff en zestigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832