Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1767-115-93-164

In den name Godes Amen.
Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: mog: Rade van Brabandt in s'Gravenhage geadmitteerd binne de heerlijkhijdt Tilborg residerende ter presentie vande getuijgens nagenoemt de eersame Jenneken Laurens Swagemakers, weduwe en testamentaire erffgename wijlen Sr. Cornelis Jan Coolen volgens den testamente daar van zijnde gepasseerd voor den notaris Johan Adriaan van Meurs en seekere getuijgens alhier in Tilborg den 8e aug. 1758 wonende zij comparante alhier in Tilborg aande Stokhasselt, mij notaris bekend zijnde gesond van lighame gaande en staande, haar verstand memorie en sinnen magtig en gebruijkende gelijk bij 't passeeren deeser blijkende was die welcke verclaarde overdagt te hebben de sekerhijdt des doodts en d'onsekere tijdt en uure der selve niet gaarne van deese wereld scheijden willende sonder alvorens van hare teijdelijke goederen nader te hebben gedisponeerd het welk zij verclaarde te doen bij deese hare testamente laaste en uijterste wille, doende zulcx vrij ende onbedwongen zonder persuatie ofte misleijdinge van jmande ter wereld, soo zij verclaarde edog alvorens daar toe overgaande eerst ende voor aff recomandeert zij testratrise hare onsterffelijke ziele nu en soo wanneer die uijt hare sterffelijke lighame sal komen te scheijde in de grondeloose barmhertighijdt van Godt almagtig, en haar doode lighame aan de aarde met een Christelijke begraffenisse en komende nu vervolgens ter dispositie van hare na te latene goederen, en zulcx wel en op 't bundigste te doen soo verclaarde zij testatrice eerst en voor aff te revoceeren, casseren doodt, ende te nite te doen alle voorige testamenten en andere soorten van uijterste wille die zij voor dato deeses mogte hebben gemaakt en verleden, en wel speciaal den testamente mutueel met wijlen haren overleden man Cornelis Jan Colen gemaakt en verleden voor den notaris van Meurs als voors: staat te weten voor soo verre als het selve aan de navolgende dispositie contrarierende is, en wel in sonderhijdt verclaarde zij testatrise te herroepen en te nite te doen alsodanig prelegaat als daar bij aan Francis, en Thresia Coolen is gemaakt en besproken, willende en begerende dat allent selve sal gehouden worden voor nitig cragteloos en van onwaarde even en al eens of het selve niet en ware gepasseerd en alsoo op nieuws disponerende, verclaarde zij testatrise in den leste te legateren aan de gesamentlijke kinderen wijlen haar testatrise overleden soon Johannes Cornelis Coolen, boven en behalve het gene hij Johannes in zijn leven reets genoten heeft en het gene aan de selve kindes reets is uijtgerijckt eene somme van seven en twintig hondert guldens eens, mits dat eerst, en voor dat die uijt haar testatrise nalatenschap sullen werden voldaan, daaruijt sal werde gerestitueerd aan Adriaan Cornelis Coolen eene somme van twee honderd guldens die hij Adriaan voor de selve kinder verschoten, en uijtgegeven heeft, welk legaat van seven en twintig honderd gulden boven het gene reets soo aan haar als aan haar vader is verstrekt zij testatrise verclaard wel ruijm soo veel te monteeren als een van hare andere kinder uijt haar testatrise nalatenschap sullen komen te proffiteeren, en over zulcx verclaard zij testatrice gemelde haar overlede zoons kinder hier mede uijt hare geheele nalatenschap te secluderen en uijt te sluijten gelijk zij de selve daar van is secluderende en uijtsluijtende bij deese; en bij aldien gemelde kinder sig hier mede niet hielde vergenoegt, iets meerder of anders pretendeerde, hetzij onder wat titel of benaminge het zoude mogen wese in dien gevalle revoceerd en vernitigt zij testatrise het voors: legaat laat ende maakt aan de selve kinder alleen haare bloote legitime portie aan de welcke zij begeert dat sal worden gekort of mede in voldoening of cortinge verstrecken het gene den vader van die kinder reets genoten heeft, staande vermeld bij den mutuelen testamente bij haar testatrise en wijlen haren man verleden voor den notaris van Meurs 8 aug. 1758 waar mede de selve als dan sullen zijn en blijven gesecludeert als voors: staat.
Verders verclaarde zij testatrise te prelegateeren aan haren soon Adriaan Cornelis Coolen eerstelijk een huijsinge met aangelege erve groot te samen vier en een halff lopensaat ofte daarontrent gestaan en gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse aan de Stokhasselt tans bewoond werdende de huijsinge bij Wouter Schoffers, en het lant en weijde bij de testatrise en Jan van Iersel in gebruijk,
Item een perceel schaarbos groot circa vier lopensaten gelegen als voor aande Stokhasselt ter plaatse genaamt het Molenent,
Item een parceel ackerland groot circa drie en een halff lopensaat gelegen als voor aande Stokhasselt tans in gebruijk bij Francis Cornelis Coolen,
Item een parceel ackerland groot circa vijff lopensaten gelegen als voor aande Hasselt, belast met vier vaten rogge in eenen meerderen pagt jaarlijcx aant comptoir van den heer Rendtmeester Tengnagel te s'Bosch tans in huure bij Marten Scheijvens,
Ook verclaarde zij testatrise te prelegateeren aan haren soon Francis Cornelis Coolen eerstelijk eene huijsinge met stal en schop en aangelegen erve groot te samen seven lopensaten ofte daar ontrent gestaan en gelegen alhier aande Stokhasselt tans bewoond en gebruijkt wordende bij de testatrise
Item een parceel ackerland groot circa vijff lopensaten gelegen als voor aande Stokhasselt tans gebruijkt wordende bij de testatrise
Item een parceel land en weijde groot circa ses lopensaten gelegen als voor aande Stokhasselt tans in gebruik bij hem Francis Cornelis Coolen,
Item een parceel ackeland groot circa vier en een halff lopensaten gelegen als voor aan de Hasselt ter plaatse het Crijven, tans in gebruik bij Hendrik van Hest,
En laastelijk een parceel uijtgestoken moervelt groot circa 3 a 4 L gelegen als voor in de Oude Nieuwe Velden,
Verders verclaarde zij testatrise tot hare eenige ende universele erffgenamen te nomineren ende te jnstitueren hare voorn: twee zoonen met name Adriaan en Francis Cornelis Coolen jder voor de geregte helfte en bij vooroverleijden derselver kind off kinderen bij representatie ende dat met volkomen regten ende titulen, bij ende mits deesen
Stellende zij testatrise tot executeurs van deese haren testamente, en tot administrateurs van 't legaat hier voor gemaakt aan de kinder van haar testatrice overlede zoon Jan Cornelis Coolen, voor soo verre die kinder bij haar testatrise overleijde nog minderjarig mogte wesen de voorn: Adriaan en Francis Cornelis Coolen willende en begerende zij testatrise dat de voorn: Adriaan en Francis het hier voor gemelde legaat onder de kinder van Jan Cornelis Coolen sullen verdeelen in soo veel egale deelen als er bij haar testatrise overleijde alsdan van die kinder in leven sullen zijn, en in cas een of eenige van die mogte overlede zijn, kind of kinder agterlatende als dan bij representatie aande selve, jder zijn geregte aandeel uijt te keeren en te betalen te weten aande meerderjarige binnen ses maanden na haar testatrise overleijde, en aande minderjarige wanneer deselve tot meerderjarighijd of ander geapprobeerden staadt sullen gekomen zijn,
De testatrise allen't gene voors: staat wel en duijdelijk voorgelesen zijnde verclaarde zij dit te wesen haren testamente laaste en uijterste wille, willende en begerende dat het selve na haare doodt alsoo presieselijk zal worden agtervolgt stadt grijpen en zijn volkomen effeckt sorteeren het zij als testament solemneel codicille gifte ter sake des doodts offte onder den levende soo en gelijk eens Christen testament op't bundigste kan ofte mag bestaan niet jegenstaande eenige placaten, ordonantien locale offte municipale regten deese ter contrarie die de testatrise voor soo veel in hare magt is derogerende en te niet doende bij deese ook niet jegenstaande eenige solemniteijten na regten gerequireerd in deese waren geommiteerd de welcke de testatrise begeert dat alhier mogen werden gehouden voor gejnsereerd versoekende ten effecte deeses het uijterste beneficie van regten te mogen geniten,
Aldus gedaan ende gepasseerd binnen Tilborg ten woonhuijse van haar testatrise ter presentie en ten overstaan van Heijliger Francis de Cort, en Bastiaan Francis de Cort beide jnwoonders alhier als getuijgens hiertoe versogt die etc. heden den sevenden april 1700 seven en sestigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832