Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1769-115-94-221

Compareerde voor mij Cornelis Bles openbaar notaris bij den Edele Mogende Raade en Leenhove van Braband ende Lande van Overmaze, in 's Gravenhage geadmitteert binnen de Heerlijckheijdt Tilborg resideerende en ter presentie van de getuijgen nagenoemt, Jenne Cornelia Jan Pessers meerderjarige ongehuwde dogter cum tutore, dewelke verclaarde finaal en onwederroepelijk verkogt te hebben gelijck zij verkoopt bij deesen aan en ten behoeve van haaren broeder Dominicus Jan Pessers die meede compareerde en verclaarde gekogt te hebben en in coop te accepteeren, Eerstelijk de geregte helft gemeen en onverdeelt in eene huijsinge, bestaande in drie wooningen met een schop, en hof daar aan groot int geheel twee en een half loopensaat ofte daar omtrent, gestaan en gelegen alhier in Tilborg ter plaatse in den Noordhoek aldaar oost de straat, zuijd Hendrik Picorie cum suis, west Hendrik Reijnen cum suis, en noort de weduwe Mattijs Bacx, belast met twee en een half vaten rogge s'jaars, in eene meerdere pagt aant comptoir van d'heer rentmeester Verster te s'Bosch, voorts los en vrij,
Item de helft gemeen en onverdeelt in eene huijsinge stal, en schuur, met den hof daar aan groot int geheel twee en een half L ofte daar ontrent, gestaan en gelegen als voor ter plaatse den Westenheijkant aldaar aan't Goirken, oost eenen karwegt, zuijdt Daniel de Cocq, west de straat, en noort Adriaen Coolen, los en vrij,
Item de helft gemeen en onverdeelt in een parceel ackerlandt, groot int geheel twee en een half L ofte daar ontrent gelegen als voor genaemt de Lange Ackers, aldaar oost d'heer Martinus van Gorkum, zuijdt den mistweg, west, en noort Adriaan Horsten, los en vrij,
Item de helft gemeen en onverdeelt in een parceel ackerlant genaemt het Heijvelt groot int geheel drie en een half L ofte daar ontrent gelegen als voor, aldaar Jenneke de Wit en de waterlaat, zuijdt Jennemaria van Beurden, west de mistweg, en noort de straat, los en vrij,
Item de helft gemeen en onverdeelt in een parceel ackerlant groot int geheel een en een half L ofte daer ontrent, gelegen als voor, aldaar oost en zuijd Johannes van Spaandonk west en noord Jennemaria van Beurden los en vrij,
Item de helft gemeen en onverdeelt in een parceel ackerland groot int geheel vier L ofte daar ontrent, gelegen als voor, ter plaatse genaamt het Sant, aldaar oost de waterlaat, zuijd Jan van den Nieuwenhuijsen, west de Baan, en noort Jan van den Nieuwenhuijsen, los en vrij,
Item de helft gemeen en onverdeelt in een parceel weijde groot int geheel drie L ofte daar ontrent gelegen als voor, aan't Goirken, aldaar oost Jan Drabben, zuijd de waterlaat, west Jennemaria van Beurden, en noord den wegt, los en vrij,
Item de helft gemeen en onverdeelt in een parceel uijtgestooken putten groot int geheel drie L ofte daar ontrent, gelegen als voor ter plaatse in den Dalem, oost Jan Vermeer, zuijd de weduwe Nicolaas Borgers, west en noort ...
Belast met de helft in vijftien duijten chijns s'jaars aan den Edelen heer alhier, voorts los en vrij, uijtgenoomen wegen steegen, schouwen, waterlaten, ende alle andere voor en nadelige regten en servituten te onderhouden leijden en gedoogen als van outs, aan te veerden bij het doen der vesten, ende dat om ende voor eene somme van seven hondert guldens vrij geldt, welke de verkoopersse bekent bij't passeeren deeses uijt handen van den cooper ontfangen te hebben en over sulcx daar van voldaan en betaalt te zijn, dienende deese voor volle en absolute quitantie sonder van andere te moeten doceeren,
En want hiervan wettige vest en opdragte moet geschieden met betalinge van den veertigsten penning ten behoeven vant gemeene landt soo verclaarde zij eerstgenoemde comparante als verkoopersse bij deesen onwederroepelijk te constitueeren, en volmagtig te maken den eersten, en alle andere toonders van de grosse deeser, omme voors. huijsen en parceelen van erven in naame van haar verkoopersse aan den voorn. cooper wettelijk en erffelijk te transporteeren op te dragen, ende over te geven met afgaan ende vertijden gelijck men erven gewoon is te transporteeren, en over te geven, doende zulcx daar, en soo des behoort, alles onder belofte verband, en submissie als na regten.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen Tilborg ter presentie, en ten overstaan van d'heer Johan Adriaan van Meurs, en Adriaan Martinus Castelijns als getuijgens hier toe versogt die etc. heden den sestienden september 1700 negen en sestigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832