Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1770-115-95-94

In den name Godes amen. Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Edele Mogende Rade, en Souverijne Leenhove van Brabandt, en Lande van Overmaze in s'Hage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg resideerende ter presentie van de getuijgens nagenoemt de eersaame Jacobus Willem de Beer en Pitronella Adam Jansen de Jong egte huwelijxe lieden inwoonders alhier, mij notaris bekent beijde gesont van lighamen gaande en staande haar verstant, memorie, en sinnen magtig en gebruijkende soo als bij 't passeeren deeser blijkende waar, die welcke verclaarde overdagt te hebbe de seeckerheijt des doods, en d'onseeckere tijd en uure derselve, niet gairne van deese werelt scheijden willende, sonder alvorens van haare na te latene tijdelijcke goederen te hebben gedisponeert t welk zij verclaarde te doen bij deese haaren testamente, laaste, en uijtterste wille, doende sulcx vrij en ongedwongen, sonder persuatie of misleijdinge van jmande ter werelt, soo zij verclaarde, dog alvorens daar toe komende recomandeeren zij testateuren haare zielen nu, en soo wanneer die uijt haare sterffelijk lighaamen sullen komen te scheijden in de grondeloose barmhertigheijt van Godt Almagtig, en haare doode lighamen aan de aarde met een christelijke begraaffenisse, ende alsoo overgaande tot de dispositie van haare tijdelijcke goederen om sulcx wel en op het bundigste te doen, soo verclaarden zij testateuren te revoceeren casseeren dood ende te niet te doen alle vorige testamenten deese eenigsints contrarieerende, en wel insonderheijt soodanige testamentaire dispositie als sij testateuren wederseijds, deen met des anders consent hebben opgeregt en, verleeden voor mij notaris en seeckere getuijgens alhier, den 11e september 1700 seven en sestig, willende en begeerende dat het selve sal gehouden worden voor nietig kragteloos en van onwaarden even en alleens of het selve nooijt en waare gepasseert geweest, en als nu op nieuws disponeerende,
En wel eerst den testateur Jacobus Willem de Beer met volkoome toestemming consent en authorisatie van, voorn. zijne huijsvrouw die hem tot de navolgende dispositie zijner na te latene goederen is consenteerende, en authoriseerende bij deesen, soo verclaart hij testateur eerst en vooraf te legeteeren aan voorn: zijne huijsvrouwe Pitronella Adam Janse de Jong alle zijn testateurs erffhaaffelijcke, haaffelijcke, gereede ende ongereere goederen, actien, schulden en crediten, hoe genaamt, of van wat natuur deselve soude mogen weesen, niets ter werelt uijtgesondert dan zijne vaste ende erffelijcke goederen, waar van hij aan deselve zijne huijsvrouwe alleen is latende ende makende, meede in vollen en absoluten eijgendom een parceel weijde groot circa drie L gelegen alhier aant Craijven door hun testateuren gekogt van de weduwe Peter van Erven, en daar toe geduurende haar leven lang, en langer niet, de vrije inwooning van het huijs en gebruijk van den hof, soo als zij testateuren tans bewoonende en gebruijkende zijn gestaan ende gelegen aan de Hasselt alhier, als meede de vier en dartig vaten rogge jaarlijcx te genieten van seecker parceel ackerlandt gelegen alhier aan de Stokhasselt bij zijn testateurs kinder op die selve conditie verkogt aan Pieter Gerard Henssen; soo meede de togt of vrugtgebruijk van een parceel ackerlandt groot circa twee en een halff L gelegen alhier aan de Hoeven tans in huure bij Jan Smolders mits dat zij van de voors: twee laastgenoemde parceelen betaalde s'lands, en dorps verpondingen, of wel in plaatse van de togt de voors: twee laaste parceelen, laat hij testateur aan de vrije verkiesing van de selve zijne huijsvrouwe de somme van dartig guldens jaarlijxs, aan haar uijt te keeren bij zijne hier na te noemen erffgenamen, waar meede hij testateur indien gevalle deselve zijne erffgenaamen is belastende, en waar voor alle zijne natelatene vaste en erffelijcke goederen sillen zijn en blijven verbonden, op welke conditie, restrictie en belastinge als voor, hij testateur verclaarde te nomineeren ende te institueeren tot zijne eenige, en universeele erffgenamen zijne wettige kinderen, en verdere decendenten bij representatie ende dat met volkomen regte ende titulen bij ende mits deesen,
Ende als nu de testatrice Pitronella Adam Janse de Jong met volkomen toestemming, consent, en authorisatie van voorn: haaren man die haar tot de navolgende dispositie haarder na te latene goederen is consenteerende en authoriseerende bij deesen, komende tot de dispositie van haare na te latene goederen, zoo verclaarde zij testatrice tot haare eenige en universeele erffgenaam te nomineeren ende te institueeren de voorn: haaren man Jacobus Willem de Beer en in cas van voorafleijvigheijt sijne Jacobus Willem de Beer wettige decendenten bij representatie de doode met de levende hand te deijlen, ende dat met volkomen regte, ende titule bij ende mits deesen, en met expresse seclusie van alle andere,
De testateuren allent geene voors: staat wel en duijdelijk voorgelesen zijnde verclaarden zij dit te weesen haaren testamente laaste ende uijtterste wille, deen met des anders consent gemaakt ende geordonneert, twelk zij willen ende begeren dat na ider haarder beijder dood alsoo precieselijck sal worden agtervolgt, stand grijpen en zijn volkomen effect sorteeren t sij als testament solemneel codicille gifte ter saake des doods, ofte onder de leevende, soo ende gelijk jmands testament op t bundigste sal konnen ende mogen bestaan, goet, ende van waarden weesen niet jegenstaande eenige placcaten, ordonnantien, locale of municipale regten deeser ter contrarie, als alle dewelke zij testateuren voor soo veele in haare magt is, zijn derogeerende ende te niet doende bij deesen, ook niet jegenstaande, eenige solemnitijten na regten gerequireert in deesen waaren geommitteert, dewelke zij testateuren begeren, dat alhier mogen worden gehouden voor geinsereert, versoekende zij beijde ider ten respecte van zijne afsonderlijke dispositie het uijtterste benefitie van regten te mogen genieten,
Ende zijn meede gecompareert Norbart Jacobus de Beer soone van testateur in deesen, Jan Huijbert Smarien als in huwelijk hebbende Eva dogter van testateur Jacobus de Beer, en Peter Bastiaan van Gestel als in huwelijk gehadt hebbende Pitronella meede dogter van de testateur in deesen, en in die qualitijt vader en voogt van de kinderen bij hem verwekt aan wijlen voorn: zijn huijsvrouwe, welke comparanten verclaarden de voorschreeve dispositie van haaren vader Jacobus Willem de Beer, voor soo veel ider van hun aangaat in alle zijne poincten en deelen te laudeeren en approbeeren, gelijck zij deselve approbeeren en laudeeren bij deesen, Belovende den last haar daar bij opgelegt te sullen agtervolgen en doen agtervolgen, sonder daar tegens te doen, of gedoogen gedaan te worden, in regten of daar buijten, renuntieerende ten dien eijnde aan alle exceptien remedien en benefitien van regten, dewelke haar hier jegens soude konnen ofte mogen te stade komen, voor haar en haare nakoomelinge, ooren ende erven, nu, ende ten eeuwige daagen,
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijckheijt Tilborg, ten woonhuijse van de testateuren ter presentie en overstaan van Johan Adriaan van Meurs, en Pieter Gerard Hensen als getuijgens hier toe versogt die etc. heeden den vijftienden augustij seventien honderd seventig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832