Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1771-115-96-17

Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: Moog: Rade en Souvrijnen Leenhove van Brabandt en Landen van Overmase in s'Hage geadmitteert binnen de Heerlijkhijdt Tilborg resideerende ter presentie van de getuijgens nagenoemt Pitronella Adam Janssen de Jong laast weduwe wijlen Jacobus Willem de Beer inwoondersse alhier, te kennen geevende hoe dat voorn: haaren man Jacobus Willem de Beer bij zijnen testamente met consent en bewilliging van haar comparante opgeregt, gemaakt, en verleeden voor mij notaris en seekere getuijgens alhier in Tilborg den vijftienden augustus seeventien hondert en seeventigh aan haar comparante onder andre heeft gelegateert vier en dartigh vaten rogge jaerlijks te genieten van seeker perceel ackerlandt geleegen alhier aan de Stokhasselt bij zijn testateurs kinder op die zelve conditie verkogt aan Piter Gerard Hensen, soo meede de togt of vrugt gebruijk van een perceel ackerlandt groot circa twee en een half loopensaaten geleegen alhier aan de Hoeven tans in huure bij Jan Smulders, mits dat zij comparante in deese van de voors: twee perceelen betaele de s'lands en dorps verpondingen, of wel in plaatse van deese togt der gemelde twee perceelen laat hij testateur aan de vreije verkiesinge van deselve zijne huijsvrouwe de comparante in deesen, de somme van dartig guldens jaerlijks aan haar uijt te keeren bij zijne hier na te noemen erfgenamen en waar meede hij testateur in dien gevalle dezelve zijne erfgenamen is belastende, en waar voor alle zijne na te laatene vaste, en erffelijke goederen zouden zijn en blijven verbonden op welcke conditie, restrictie en belastinge als voor hij testateur dan ook zijne wettige kinderen, en verdere decendenten bij representatie nomineerd en institueerd tot zijne universeele erffgenaamen,
En want het aan de comparante in deesen toeschijnt haar beter te convenieeren voor gemelde somme van dartig guldens jaerlijks te genieten dan de gefixceerde vier en dartig vaten rogge en de togte van't gemelde parceel landt aan de Hoeven, onder den last daar bij uijtgedrukt
Soo verklaarden zij comparanten emploijeerende de magt. haar bij gezegde testamente gegeeven, bij deesen te verkiesen de somme van dartig guldens jaerlijks aan haar uijt te keeren bij de erffgenaamen van wijlen voorn: haaren man ende dat uijt die vaste en erffelijke goederen welke volgens den hier voor geinsereerden testamente daar voor sullen zijn en blijven verbonden, uijtgesondert de twee in deesen genoemde perceelen het eene geleegen aan de Stokhasselt verkogt aan Piter Gerard Hensen en het ander aan de Hoeven tans in huure bij Jan Smolders, als dewelcke zij comparanten uijt dat verband is ontheffende en libeerende bij deesen, soo gelijk zij meede is renuntieerende aan en van de vier en dartig vaten rogge van het eerste, en de togte of vrugt gebruijk van 't laast genoemde perceel, gelijck zij al meede renuntieerd van 't regt van eijgendom haar bij voorschr: testamente van wijlen haaren man gemaakt aan en van een perceel weijde groot circa drie loopensaten geleegen alhier aan 't Craaijven, sonder daar aan eenig regt te pretendeeren veel min te reserveeren haar uijt hoofde van gezegde testamente offte anderzints competeerende.
En zijn meede gecompareert Norbart Jacobus de Beer, woonende alhier, Jan Huijbert Smarien als in huwelijk hebbende Eva Jacobus de Beer woonagtig te Goirle en Peeter Bastiaan van Gestel als vader en voogdt van zijne kinder in huwelijk verwekt aan wijlen Pitronella Jacobus de Beer woonagtig alhier, te saame genomineerde en geinstitueerde erffgenaamen wijlen dikwerf gemelde Jacobus Willem de Beer, die welcke verklaarden allen 't geene voors: staat als conform aanden uijterste wille en begeerte van wijlen haaren vaeder, bij deesen ten volle te approbeeren en te accepteeren beloovende alle jaeren en wel eerst op den eersten jannuarij 1772 aan handen van dezelve haare stiefmoeder Pitronella Adam Jansse de Jong de gezegde dartig guldens vrij en onbelast binnen deese Heerlijkhijdt Tilborg te sullen betaelen en daar inne te continueeren van jaere te jaere geduurende het leeven van haar Pitronella Adam Jansse de Jong, sonder van des te doen te blijven in gebreeken
Tot preciese naarkoominge van allen 't geene voors: staat verklaarden de gezamentlijke comparanten soo in de eerste als tweede plaatse jeder in solidum te verbinden haare persoonen ende goederen present en toekoomende geene uijtgezondert, stellende dezelve ten bedwangen als na regten
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijkhijdt Tilborg ten comptoire mijns notaris ter presentie en overstaan van Johannes Jacobus vander Maas en Gerrit van Oosterhout als getuijgens hier toe verzogt die etc. heeden den een en twintigsten jannuarij seeventien hondert een en seeventig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832