Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1771-115-96-21

Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: Moog: Raade en Souvrijnen Leenhove van Braband en Landen van Overmase in s'Hage geadmitteerd binnen de Heerlijkhijdt Tilborg resideerende ter presentie van de getuijgens na genoemt Norbart Jacobus de Beer inwoonder alhier, Jan Huijbert Smarien woonagtig te Goirle, en Peeter Bastiaan van Gestel woonagtig alhier, te kenne geevende hoe dat zij aan de heer Piter Gerard Hensen hadden verkogt seeker perceel ackerlandt groot circa ses lopensaten offte daer omtrent geleegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Stokhasselt, om en voor de somme van seeven hondert vijff en twintig guldens vrij geldt, onder conditie dat die coopsomme niet en soude werde voldaan dan na doode van Jacobus Willem de Beer, en desselfs huijsvrouwe Pitronella Adam Jansse de Jong, dat den cooper daar jegens alle jaeren aan eeven gemelde egte lieden geduurende het leeven van de langst leevende haarder beijde zoude uijtkeeren de quantitijt van vier en dartig vaten rogge, nochtans onder corting van de s'lands en dorps lasten, en verdere conditien breeder vermelt bij coopscontract daar van zijnde gepasseert voor mij notaris en seekere getuigens alhier in Tilborg den vijftienden augustus seeventien hondert seeventig, en op gevolgde vest en opdragte voor Heeren Scheepenen alhier;
Dat daer op is koomen te overleijden voorgenoemde Jacobus Willem de Beer, die bij zijnen testamente voor mij notaris en seekere getuijgens alhier op dato voors: al meede verleeden, de gemelde, zijne huijsvrouwe Pitronella Adan Jansse de Jong, met consent en goedkeuringe van zijne kinderen de comparanten in deesen, onder anderen legateerd de voors: vier en dartig vaten rogge geduurende haar leeven lang, laatende nogtans aan de zelve zijne huijsvrouwe de vreije verkiesing om in plaatse van de vier en dartig vaten rogge, en de togte van nog een seeker perceel ackerlandt jaerlijks geduurende haar leevenlang te genieten eene somme van dartig guldens, bij zijne erffgenaamen de comparanten in deese uijt te keeren,
En want meergemelde Pitronella Adam Janssen de Jong op heeden bij acte van verkiesinge voor mij notaris en seekere getuijgens alhier gepasseert, vermoogens de magt haar bij voors: testamente van haaren man gegeeven, heeft verkoosen de jaerlijkse dartig guldens, en daar bij onder andre gemelde perceel lants als voors: verkogt aen de heer Piter Gerard Hensen, uijt dat verbandt ontslagen, met renunciatie van allen t regt haar uijt hoofde van voors: testamente of anderzints daar aan competeerende,
En want hier door gemelde coopscontract tusschen hun comparanten, en voornoemde Hr Hensen dato vijftienden augustus seeventien hondert seeventig in soo verre zij aldaar bedongen hebben dat den cooper geduurende het leeven van Pitronella Adam Janssen de Jong als langsleevende, aan de selve zoude leeveren vier en dartig vaten rogge jaerlijks, werd gederogeerd, om deese en andere reedenen hun daar toe moveerende verclaarden zij, met gemelde Heer Piter Gerard Hensen, die ten deesen meede compareerde en verklaarden met de comparanten ter eenre, en dus over ende weeder met den anderen te zijn geconvenieerd, en verdraegen, dat den cooper Pieter Gerard Hensen aan de comparanten ter eenre als verkoopers, sal voldoen ende betalen, gelijk hij doet bij 't passeeren deeser de coopssomme van seeven hondert vijffen twintig guldens bij voors: coopcontract vermeldt,
En over zulcx bekennen de comparanten ter eenre van die coopspenningen ten volle voldaan en betaald te zijn, dienende deese voor absoluijte quittantie sonder van anderen te moeten doceeren, wijders verklaaren de comparanten ter eenre als vercoopers, den meede comparant Pieter Gerard Hensen als cooper te ontheffen, vrij, los, en quit te schelden van de vier en dartig vaten rogge welcke hij als voors: jaerlijks zoude moeten uijtkeeren, en verklaaren zij verkoopers mits dien, geen de minste regt, actie offte pretensie op voors: acker, off uijthoofde van gemelde coopscontract ten lasten van den cooper en meede comparant in deesen te hebben, off te behouden, voor haar of haare nakoomelingen, ooren, offte erven, nu, off ten eeuwigen daegen, alleenlijk gereserveert den pagt of huure welcke verschijnen zal met den aenstaanden oigst deeses jaers seeventien hondert een en seeventig, waer en tegen zij ook betalen sullen 's lands en dorps lasten van den selven jaere.
Tot preeciese naarkoominge van allen 't geene voors: staat verbinden de comparanten haare perzoonen ende goederen present en toekomende geen uijtgezondert, stellende dezelve ten bedwangen als na regten
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijkhijdt Tilborg ten comptoire mijns notaris, ter presentie en ten overstaan van Johannes Jacob vande Maas en Gerrit van Oosterhout als getuijgens hier toe versogt die etc. heden den een en twintigsten januarij 1700 een en seventigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832