Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1772-115-97-215

In den naame Godes amen.Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: Mog: Rade en Souvrijnen Leenhove van Brabandt en Landen van Overmaze in s'Hage geadmitteert binnen de Heerlijkhijdt Tilborg residerende ter presentie vande getuijgens na genoemt, Maria Cornelis Bogaers meerderjarige ongehuwde dogter woonagtig binnen deese heerlijkhijdt Tilborg mij notaris bekend, zijnde eenigzints ziek na den lighaame nogtans haar verstant memorie en zinnen magtig, en gebruijkende gelijk bij 't passeeren deeser blijkende waar, die welcke verclaarde overdagt te hebben de seekerhijdt des doodts, en d'onszeekere tijd en uure der selve, niet gaarne van deese wereld scheijden willende sonder alvoorens van haare na te laten goederen te hebben gedisponeerd, 't welck zij verclaarde te doen bij deesen haaren testamente laaste ende uijterste wille, doende zulcx vrij ende ongedwongen sonder persuatie ofte misleijdeinge van jmande ter wereld soo zij verclaarde, dan alvoorens daar toe overgaande eerst ende voor aff recomandeert zij testatrise haare onsterffelijke ziele nu en soo wanneer die uijt haare sterffelijke lighaam sal koomen te scheijden in de grondeloose barmhertighijdt van Godt almagtig, en haare doode lighaam aande aarde met eene christelijke begraffenisse, en nu koomende tot de dispositie van haare teijdelijke goederen, soo verclaarde zij testatrise eerstelijk te legateren aan de gesamentlijke kinderen van Peter Vermeulen welcke hij stervende sal koomen agter te laten een halff huijs met schop en hoff gestaen en gelegen binnen Tilborg ter plaatse aande Stokhasselt tans in huure en gebruijk bij Theodorus Goijaert Mutsaers als meede een perceel ackerland groot vijff lopensaten ofte daar ontrent gelegen als voor tans in huure bij Nicolaas Eelings; ende dat in vollen erffregten mits dat gemelde Peter Vermeulen daar van sal geniten de togte of vrugtgebruijk gedurende zijn leven lang, en dat de eijke boomen staende aan, in of langst den voors: acker sullen werden genoten voor de eene helftte bij gezegde Peter Vermeulen, ende wederhelffte bij Peter Jan Reijnen, die zij deselve is legaterende bij desen
Item preelegateert zij testatrise aan Cornelis Peter Reijnen alle de winkelwaaren meubelen, huijsraat, ende gereetschappen tot haar testatrice winkel of negotie behoorende haar testatrise kleederen linnen ende wolle wat ten haaren leijve behoort legateert zij testatrise voor de eene helffte aan Pitronella Peter Reijnen, en voor de wederhelffte aande gelijke kinderen van Peter Vermeulen, gelijk zij ook legateert alle sodanige gerede gelden als bij haar testatrise overleijde onder haar in cas bevonden sullen worden, en welke ter leen zijn uijgezet voor een derde aande gelijke kinderen van Peter Vermeulen, voor een derde aan Cornelis Peter Reijnen en voor't resterende derde part aan Pitronella Peter Reijnen.
Voorts verclaarde zij testatrise alle haare verdre goederen te laten en te maaken aan Cornelis Peter Reijnen en Pitronella Peter Reijnen ider voor de helft en dus te samen voor't geheel, de selve alzoo nominerende en instituerende tot haare eenige ende universeele erffgenaamen ende dat met volkoomen regten ende titulen bij ende mitsdesen, en expresse seclusie van alle anderen
Wijders verclaarde zij testatrise te nomineren en aan te stellen tot executeur van deesen haeren testamente, mitsgaders tot voogdt, administrateur, en beheerder van alle die goederen welcke eenig minderjarige cragte deeser sal aankoomen omme die gedurende der selve minderjarighijd te regeeren en administreren, de perzoon van Peter Jan Reijnen, met magt vande ... en surrogatie na zijn goed vinden ende dat met eerbiedige seclusie van alle opperweesmeesters magistraten en alle andre welcke na regten eenig gezag van momboirrij zoude mogen competeren en wel insonderhijd officier en schepenen en secretaris ter plaatse daar haar testatrice sterfhuijs mogte koomen te vallen, willende, en begerende dat zij zig op geenderlij weijse met haar testatrice minderjarige erffgenaamen voor soo verre deese haar testatrice dispositie betreft bemoien sullen, haar daar van excuserende bij deesen, behoudens hun respect en agtbaarhijd
De testatrice allen't geene voors: staat wel en duijdelijk voorgelesen zijnde verclaarde zij dit te weesen haaren testamente laaste ende uijtersten wille, willende en begerende dat het selve na haare doodt alzoo preesieselijk sal werden agtervolgt standt greijpen en zijn volkoomen effect sorteeren 't zij als testament solemneel codicille gifte ter saake des doodts ofte onder den levende soo ende gelijk jmants testament op 't bundigste zoude kunnen ofte mogen bestaan goed en van waarde weesen niet tegenstaande eenige placaten ordonnantien locaale ofte municipaale regten deese ter contrarie als alle de welcke zij testatrice voor soo veel in haare magt is derogerende en te niet doende bij deesen, ook niettegenstaande eenige solemniteijten na regten gerequireerd in deesen waaren geommiteert dewelcke zij is houdende voor geinsereerd, en versoekt ten effecten deeser het uijterste benefitie van regten te mogen geniten,
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijkhijd Tilborg ten huijse haarder testatrise ter presentie en ten overstaan van Paulus Teurlincx, en Wouter Schapendoncq als getuijens hier toe versogt die etc. heden den een en dertigsten december seventien hondert twee en seventigh.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832