Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1773-115-98-49

In den naame Godes amen.
Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Edele Mog: Rade en Souverijnen Leenhove van Braband ende Landen van Overmaze in 's Hage geadmitteerd binnen de Heerlijckheid Tilborg resideerende ter presentie van de getuijgens na genoemt, Mattijs Tieleman Wolfs en Jennemie Jan Mutsaars egte huwelijcxe lieden, woonagtig alhier mij notaris bekent beijde gesont van lichamen gaande en staande haar verstand memorie en sinnen magtig en gebruijkende gelijk bijt passeeren deses blijckende waar de welke verklaarden overdagt te hebben de seekerheijd des doods en de onseekere tijt en uure derselve, niet gaarne van deese wereld willende scheijden sonder alvorens van haare na te latene goederen gedisponeert te hebben, 't welk zij verclaarden te doen bij deesen haaren testamente laaste ende uijterste wille, doende sulx vrij en ongedwongen sonder persuatie ofte misleijdinge van jmande, soo sij verclaarde dan alvorens daar toe overgaande eerst ende voor af recommanderen zij testateuren haare onsterfelijke zielen, nu ende soo wanneer die uijt haare sterfelijke lighamen sullen komen te scheijden en in de genade en barmhartigheijd van God Almagtig en haar doode lighamen aan de aarde met eene christelijke begraaffenisse, en nu komende ter dispositie haare beijde en gesamentlijke goederen soo roerende als onroerende, gereede en ongereede, actien schulden en credieten, hoe genaamt, waar gelegen, hoe verkreegen of van wat seijde die mogte herkomstig zijn, alle deselve goederen en dus niets uijtgesondert verklaart den eerst stervende aan den langstlevende van hun beijde, te laten, te maaken, te gunnen en te geven in vollen en absoluuten eijgendom omme daar meede te doen en te handelen soo ende gelijk jmand met zijn vrij ende eijgen goed soude konnen ende mogen doen alsoo verklaarde de eerststervende de langstleevende van hun beijde te nomineeren en te institueeren tot zijne ofte haare eenige ende universeele erffgenaam ofte erffgename ende dat met volkomen regten ende titulen bij ende mits deesen, en expresse seclusie van alle andere gereserveert nogtans de legitime portie de kind of kinderen van den testateur in eerdere huwelijken verweckt na regten competerende, waar inne en waar toe deselve voor soo veel des noods worden geinstitueert bij desen.
De testateuren allent geene voors. staat wel en duijdelijk voorgeleesen zijnde verclaarden zij dit te weesen haaren testamente laaste en uijtersten wille willende en begerende dat het selve na een haarder beijde dood alsoo precieselijk sal worden agtervolgt, en naargekoomen, tsij als testament solmineel, codicille, gift ter saake des doods ofte onder den levende, soo ende gelijck tselve alderbest sal konnen bestaan, goed ende van waarden weesen, niet jegenstaande eenige placaten ordonantien, locale ofte municipale regten deese ter contrarie, als alle dewelke zij testateuren voor soo veel in haare magt is, zijn derogerende en te niet doende bij deesen, ook niet jegenstaande eenige solemnitijten na regten gerequireerd in deesen waaren gecommiteerd de welke zij zijn houdende voor ... en versoecken ter offerten deeser het uijterste benefitie van regten te mogen genieten.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijkheijd Tilborg, ten comptoire mijns notaris ter presentie en ten overstaan van Marcellus Mastenbroek en Johan Adriaan van Meurs als getuijgens hier toe versogt die etc. heeden den twintigsten april 1700 drie en seventig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832