Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1773-115-98-63

In den naame Godes amen.
Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: Mog: Rade en Souverijnen Leenhove van Braband ende Landen van Overmaze in s'Hage geadmitteert binnen de Heerlijckheijt Tilborg residerende ter presentie van de getuijgens nagenoemt, Peeter Peter Hensen, en Anna Adriaan van de Loo, egte huwelijcxe lieden woonagtig alhier mij notaris bekent, zijnde hij testateur ziek te bedde leggende en zij testatrice gesont na den lighaame dog beijde haar verstand memorie en sinnen magtig en gebruijkende gelijk bijt passeren deeser blijkende waar, de welker verclaarde overdagt te hebben de seeckerheijt des doods en de onseeckere tijd en uure derselve, niet gaarne van deese werelt scheijden willende sonder alvorens van haare na te laten goederen gedisponeert te hebben twelk zij verclaaren te doen bij deesen haaren testamente laaste ende uijtterste wille doende sulx vrij en ongedwongen sonder persuatie ofte misleijdinge van jmande soo sij verclaarden, dan alvorens daar toe overgaende eerst ende voor af recommanderen sij testateuren haare onsterffelijke zielen in de genade en grondeloose barmhertigheijt van God almachtig en haar doode lichamen aan de aarde met eene christelijcke begraaffenisse, en vervolgens koomende ter dispositie van haare beijder gesamentlijcke goederen soo roerende als onroerende gereede en ongereede actien schulden crediten hoe genaamt, waar gelegen hoe vercregen of van wat zeijde die mogte herkomstig zijn, om daar van wel en opt bundigste te disponeeren, soo verklaarden zij testateuren eerst te revoceeren, te casseeren doodt ende te niet te doen, alle sulke testamente als zij op den 10e augustus 1770 voor mij notaris en seeckere getuijgens alhier in Tilborg hebben verleeden en gepasseert, willende en begerende dat het selve sal gehouden worden voor nietig kragteloos en van onwaarden even en alleens of het selve nooijt en waare gepasseert geweest en alsoo op nieuws disponeerende soo verclaaren zij testateuren alle de voors henne goederen te maaken te gunnen en te geven in vollen ende absoluten eijgendom aan de langst levende hunner beijde, alsoo verclaarde den den eerst stervende den langst levende hunner beijde te nomineeren en te institueeren tot zijne ofte haare eenige en universeele erffgenaam ofte erffgenaame ende dat met volkomen regten ende titulen bij ende mits deesen.
En na doode van de langst levende haarder beijde verklaren zij testateuren eerst ende vooraf te prelegateeren aan den H: Geest Armen deser Heerlijckheijt Tilborg eene somme van twee hondert en vijftig guldens eens,
Item een parceel ackerland groot circa drie L gelegen alhier in Tilborg ter plaatse de Stockhasselt thans in huure en gebruijk bij Jan Peijnenborg,
En nog een parceel weijde groot circa vijf quartier L gelegen als voor aan de Hasselt ter plaatse genaamt het Craijven thans in huure en gebruijk bij de weduwe Antonij Breeckelmans,
Item verklaaren zij testateuren te prelegateeren al meede om na doode van de langstleevende genoten te worden aan Marianna Adriaan van der Loo huijsvrouw van Bastiaan Jansen en in cas van voor afleijvigheijt aan haare wettige kinderen
Een parceel ackerland groot circa twee L gelegen als voor, aan de Stockhasselt ter plaatse genaamt de Postelstraat, in huure en gebruijk bij de weduwe Adriaan Peters,
En nog een parceel weijde groot circa een L gelegen als voor, aan de Stockhasselt genaamt de Gurkense Weijde,
En nog prelegateeren zij testateuren om genoten te worden teijde als voor, aan Laurens Weijnand Donders hun testateuren staande huijs horologie of klock
En alle de verdere overschietende goederen welke de langstlevende haarder testateuren nog in bonis en onverteert agter laten sal, verklaaren zij testateuren te maken te gunnen en te geven voor deene helfte aan de naaste vrinden en bloetverwanten van haar testatrice te weeten aan haare zuster de voornoemde Marianna Adriaan vande Loo en in cas van afleijvigheijt aan haare wettige decendenten,
En voor de wederhelfte aan den H: Geest Armen deser Heerlijkheijt Tilborg, mits nogtans dat de gesegde H: Geest Armen als dan daar van sal uijtkeeren voldoen ende betaelen
Eerstelijck aan Pieter Gerard Hensen, en in cas van voor afleijvigheijt aan zijne wettige decendenten eene somme van hondert guldens eens,
Item aan Laurens Cornelis Storms eene somme van hondert guldens eens,
Item aan Jennemaria Hensen, en in cas van voorafleijvigheijt aan Ida Laurens van den Breekel eene somme van vijftig guldens eens,
Item aan Pitronel Hensen huijsvrouw van Jan Baptist Meelis, en in cas van voor afleijvigheijt, aan Ida Laurens van den Breekel eene somme van vijftig guldens eens,
Item aan Ida Laurens van den Breekel en in cas van voor afleijvigheijt haare wettige decendenten, en bij gebreeke van dien aan de kinderen van Adam van Riel, de somme van hondert guldens eens,
En laastelijk aan de kinderen wijlen Thomas Henssen de somme van hondert guldens eens,
Alsoo verclaarden zij testateuren in en tot de overschietende goederen na doode van de langstlevende hunner beijde als haare erffgenamen te nomineeren en te substitueeren haar testatrice zuster en in cas van voor afleijvigheijt haare wettige decendenten voor deene helfte, en den H: Geest Armen deser Heerlijkheijt Tilborg voor de wederhelfte mits uijtkerende als voors. staat, ende dat met volkomen regten ende titulen bij ende mits deesen, en seclusie van alle andere.
De testateuren allent geene voors. staat wel en duijdelijk voorgeleesen zijnde verclaarden zij dit te weesen haaren testament laaste ende uijtterste willen willende en begerende dat het selve na een haar der beijde doodt, en ook na haar beijder dood, alsoo precieselijk sal worden agtervolgt, en naargekoomen 't sij als testament codicille gifte ter saake des doods ofte onder der levende, soo ende gelijk een testament alderbest sal konnen bestaan goed ende van waarden weesen, niet jegenstaande eenige placaten ordonnantien locale ofte municipale regten deese ter contrarie, als alle de welke zij testateuren voor zoo veel in haare magt is zijn derogerende en te niet doede bij deesen ook niet jegnstaande eenige solemnitijten na regten gerequireerd in deesen waaren geommiteert, de welke zij versoeken dat alhier mogen gehouden worden voor geinsereert, en versoeken ten effecte deser het uijtterste benefitie van regten te mogen genieten,
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijkheijt Tilborg ten woonhuijse der testateuren ter presentie en ten overstaan van Johan Adriaen Meurs, en Peter de Haas als getuijgens hier toe versogt, die etc. heeden den seven en twintigsten april 1700 drie en seventig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832