Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1776-115-101-44

Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Edele Moogende Raade en Leenhove van Braband en Landen van Overmaaze in 's Hage geadmitteerd binnen de Heerlijckheijd Tilborg resideerende ter presentie van de getuijgens nagenoemd Jan meerderjaarige zoon wijlen Gerrard Joost de Beer, inwoonder alhier, mij notaris bekend, den welken geneegen weesende en alle vereijsten hebbende om te testeeren, verklaerde tot zijnen eenigen en universeele erffgenaem te nomineeren en te institueeren zijnen neeff Justinus Goijaert van Helvoort, en in cas van voor aflijvigheijd zijne wettige descendenten, doende zulks met volkoomen regten ende titulen bij ende mits desen, in seclusie van alle anderen.
Den testateur allen 't geene voorschreven staat wel en duijdelijk voorgeleesen zijnde verklaarde hij dat te weesen zijnen testamente laaste, en de uijterste wille, willende en begeerende dat het selve na zijne dood alzoo presieselijk zal worden agtervolgt, stand grijpen en zijn volkoomen effect sorteeren, het zij als testament, codicille, gifte ter zaake des doods, ofte onder den leevende zoo en de gelijk iemands testament op 't bundigste zoude koomen bestaan, goed en van waarden weesen niet jeegenstaande eenige placaaten, ordonantien, locale ofte municipaale regten die ter contrarie als alle dewelke hij testateur voor zoo veel in zijn magt is ..., en te niet doende bij desen, ook met jeegenstaande eenige solemniteijten na regten gerequireert in deesen waaren geommeteerd dezelve versoek zij testateur dat alhier moogen gehouden worden voor gepasseerd.
Aldus gedaan ende gepasseerd binnen de Heerlijkheijt Tilborg ten comptoire mijns notaris ter presentie en overstaan van Izaac Bles, en Marcellus Mastenbroek als getuijgens hiertoe versogt die heeden den drie en twintigsten augustij zeeventien hondert zes en zeeventig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832