Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1779-115-103-48

In den naame Godes Amen.
Compareerde voor mij Cornelis Bles notaris openbaar bij den Ed: Moog: Raade, en Leenhove van Braband, en Lande van Overmaase in s'Hage geadmitteerd binnen de Heerlijkheijd Tilborg resideerende ter presentie van de getuijgens naagenoemt, de heer Pieter Gerrard Hensen, en juffrouw Cornelia Adriaan Hutten, egte huwelijkse lieden woonagtig alhier mij notaris bekendt, beijde gezont van lichaam en gaande en staande, haar verstant, memorie en zinnen magtig en gebruijkende gelijk bij 't passeeren deezes blijkende waar, die welke verklaarden overdagt te hebben, de zeekerheijdt des doodts, en de onzeekere tijd en uure van dien, niet gairne van deeze waerelt scheijden willende, zonder alvoorens van haare teijdelijke goederen te hebben gedisponeerdt, 't welk zij verklaarden te doen bij deezen haaren mutueelen testamente laaste ende uijterste wille, doende zulcx vrij en ongedwongen, sonder persuatie ofte mislijdinge van imande ter weereldt, soo zij verklaarden, dan alvoorens daar toe overgaande, eerst ende voor af recommandeeren zij testateuren haare onsterffelijke zielen, nu en soo wanneer die uijt haare sterffelijke lichaamen zullen koomen te scheijden, in de grondeloose barmhartigheijd van Godt Almagtig, en haare doode lichaamen aan de aarde met eene christelijke begraaffenisse en vervolgens koomende tot de dispositie van haare goederen, om zulcx wel en op 't bundigste te doen zoo verklaarden zij testateuren eerst ende voor af te revoceeren, casseeren, doodt ende te niete te doen alle voorige testamenten, en andere soorten van uijterste wille, welke zij voor dato deeses mogte hebben gemaakt en verleeden, en wel inzonderheijd zulke testamenten als zij te zaamen hebben opgeregt en verleeden voor den notaris Cornelis Cloostermans, en zeekere getuijgens alhier te Tilborg den 21e junij 1724, en voor den notaris Johan Adriaan van Meurs den 20e maert 1758, alsmeede zoodanig testament voor mij notaris en getuijgen den 10e augustus 1770, willende en begeerende dat geen van die eenige de minste kragte off effect sorteeren sullen, maar in teegendeel dat die moeten gehouden worden, voor nietigh, kragteloos en van onwaarden eenen, en alleens, of dezelve nooijd en waare gepasseerdt geweest, en als nu op nieuws disponeerende van hun beijder gezamentlijke goederen, soo erffelijke als erfhaaffelijke, haaffelijke gereede en ongereede, actien schulden en crediten, hoe genaamt, waar geleegen hoe verkreegen, van wat natuur die mogte zijn, of van wat zeijde dezelve mogte herkomstig weezen, alle dezelve goederen, en dus niets ter waareld uijtgezondert, verklaarden den eerstervende aan den langstleevenden van hun beijder reciproquelijk over ende weeder over te maaken te gunnen, en te geeven, in vollen ende absoluiten eijgendom, omme daar meede te doen en te handelen, zoo ende gelijk imandt met zijn vrij en eijgen goederen zoude konnen, ende moogen doen, en alzoo verklaarden den eerstervende de langstleevende hunner beijder reciproquelijk over ende weder, te nomineeren, ende te institueeren tot zijne ofte haare eenige, ende universeele erffgenaam, ofte erffgenaame, ende dat met volkoomen regten ende titulen bij ende mits deezen, en expresse seclusie van alle anderen.
En naa doode vande langstleevende prelegateeren zij in den eersten aan haare dogter Gerrardina Hensen weduwe van Lodovicus Dams, en in cas van voor aflijvigheijd aan haare wettige descendenten een somme van vier duijzent guldens eens, in vergelijking van gelijke vier duijzent guldens die haaren zoon Adriaan Hensen van haar testateuren reets genooten heeft, en zulcx in voldoeninge vande legitime portie de kinderen in hun ouders naalatenschap naa regten competeerende, en nog prelegateeren zij aan de zelve haare dogter, en in cas van vooraflijvigheijd aan haare wettige descendenten, een parceel houtbosch groot circa vijff a zes L geleegen binnen deeze Heerlijkheijd Tilborg ter plaatse de Rabraken, gekogt van Cornelis Crielaers als meede een parceel acker en weijland groot circa vijff L geleegen als voor aan de Velthoven, gekogt van de erffgenaamen Johannes van Gorp,
Item een parceel acker en weijland groot vier L geleegen als voor aan de Hoeven gekogt van Adriaen Deckers,
Item een parceel acker en weijlandt geleegen als voor aan 't Kwaad Ent, groot circa 2 3/4 L gekogt van de erffgenaamen Philip Beckers,
Item een parceel weijde groot circa drie L geleegen als voor aan de Postelstraat, gekogt van de erffgenaamen Mattheus Reijnen, en laastelijk nog twee parceelen weijland, en een parceel ackerland te zaamen groot circa tien L den acker en weij aan een geleegen alhier aan 't Craaijven, om bij haar genooten te worden in vollen en absoluiten eijgendom, naa doode van den langstleevende van haar beijder,
Item prelegateeren zij aan haaren zoon Adriaan Hensen, en in cas van voor afflijvigheijdt aan zijne wettige descendenten, de somme van vier duijzent guldens eens, welke hij reets van haar genooten heeft, en zulcx in voldoening van de legitime portie de kinderen hun ouders naalatenschap naa regten competeerende, en nog prelegateeren zij aan den zelven haaren zoon, en in cas van vooraflijvigheijd, zijne wettige descendenten, de huizinge met den hoff daar aan rontsom in zijne haagen, daar hij Adriaan, thans woonende is, gestaan en geleegen alhier, ter plaatse aan de Stokhasselt,
Item de huijzinge met den hoff en erve, ten noorde van de eeven gemelde huijzinge, gekogt van Francis Coolen, alsmeede een parceel houtbosch groot circa drie L geleegen als voor aan de Postelstraat, om door hem genooten te worden, naa doode van de langstleevende van haar beijde op, en onder soodanige belasting en conditie als hier agter volgen zal,
En laastelijk prelegateeren zij aan haare dogter Theresia Hensen, eerstelijk gelijke vier duijzent guldens, in vergelijking als voorzegd, en in voldoening van de legitime portie de kinder in hun ouders naalatenschap na regten competeerende, waar inne ende waar toe zij testateuren haare voorgemelde drie kinderen Adriaan, Gerrardina, en Theresia Hensen ider in 't geene voorschreeve staat zijn institueerende bij deezen.
En nog prelegateeren zij testateuren aan gemelde haare dogter Theresia Hensen daarenbooven, de somme van hondert ducaaten meede in vergelijking van gelijke somme als haaren zoon Adriaan, en dogter Gerrardina ten huwlijk treedende genooten hebben, booven en behalven alle zulke respective sommens als zij reets op haaren naam, en ten haaren behoeven aan verscheijden lieden ten intressen hebben uijtgezet, blijkens de obligatien daar van zijnde, alle welke gelden zij testateuren aan haare gemelde dogter Theresia gegeeven hebben, soo meede den acker op haaren naam getransporteerd in erkentenisse van de trouwe diensten, die zij testateuren van haar genooten hebben, allen 't welke zij testateuren willen dat door haar behouden zal worden in vollen en absoluiten eijgendom naa doode van de langstleevende haarder beijder, en daar en booven nog de volgende erffgoederen te weeten de huijsinge met den hoff en aangeleegen erve, soo als zij testateuren het zelve thans bewoonende en gebruijkende zijn, groot te zaamen circa ses L gestaan en geleegen alhier aan de Stockhasselt,
Item circa zeeventien L land en weijde aan den anderen geleegen als voor over de straat,
Item een parceel ackerland groot circa drie L geleegen als voor tegenover het Hamershuijsken,
Item eenen acker groot circa drie L geleegen als voor agter den hoff van Heijliger Francis de Cort,
Item een parceel ackerland groot circa twee L geleegen als voor, neffens het land van de weduwe Cornelis Coolen,
Item een parceel landt groot circa een L geleegen als voor gekogt van de weduwe Somvelts,
Item een parceel ackerland groot circa zes L geleegen als voor gekogt van de kinderen Jacob de Beer,
Item een parceel weijde geleegen als voor in 't Goorkensstraatje gekogt van de heer Adriaan Coolen,
En laastelijk een parceel ackerland groot circa drie L geleegen als voor in 't Goorkensstraatje gekoomen van Cornelia Heijkants,
Nog prelegateeren zij testateuren aan haare gemelde dogter Theresia Hensen het ledikant met zijn behangsel in de kamer met twee de beste bedden, twee hoofdpeuluwen, vier kussens, twee catoene en twee wolle deekens, en vier paar bedde laakens, van alle de beste die zij kiest,
Item het kabinet in de kamer met het stelsel daar op staande, twaalf kamerstoelen, met twee taafels d'eene een laeijtaafel, het porcelijn kasje met al wat daar in is, en het porcelijn op de taafel gewoonlijk staande, en de verdere meubelen in de kamer met ook de tinne kast in de keuken, en al het tin dat daar in is, en gewoon is in te staan,
Item de slaande huijsorlogie, als meede al hun testateuren silver taafel servies en messen, met vijff en twintig servetten en een taaffelaaken de beste die zij kiest, om bij haar genooten te worden naa doode van den langstleevende van haar beijde testateuren.
En alle hunne testateuren verdere en andere goederen, soo roerende als onroerende, gereede en ongereede actien schulden en crediten, hoe genaamt, waar geleegen of van wat natuur dezelve mogte weezen, en dus niets ter waereldt uijtgezondert, te weeten allen't geene den langstleevende van hun beijder testateuren het geene waar van hier voor gedisponeert is, stervende met er doodt ontruijmen en in bonus agterlaaten zal, alle dezelve laaten en maaken zij testateuren bij deezen, voor een derde part aan haare dogter Gerardina Hensen weduwe van Lodovicus Dams, en in cas van voorafflijvigheijd aan haare wettige descendenten, item voor een derde part aan haare dogter Theresia Hensen beijde in vollen en absoluiten eijgendom, en voor 't resteerende derde part aan haaren zoon Adriaan Hensen, egter onder deeze volgende en alsoluite conditie dat hij Adriaan teijde en wanneer zijne iegenwoordige dogter Cornelia Gerarda zig met zijnen wille, en approbatie ten huwelijk begeeft hij aan dezelve zijne dogter zal uijtkeeren de somme van duijzent guldens.
En weijders alle de vaste en erffelijke goederen hem hier voor geprelegateerd, en die vaste en erffelijke welke hij naa doode van hun beijder testateuren, van haar verder mogt koomen te erven, door hem alleen in togte zullen werden bezeeten, terwijl zij testateuren den eijgendom van dien laaten en maaken bij deezen aan zijne wettige descendenten, en bij gebreeken van die, aan henne testateuren naaste bloedverwanten die bij zijn overleijden in leeven zullen weesen, als dan bij representatie de doode met de leevende hand te deijlen.
En bij aldien gemelden haare testateuren zoon Adriaan kwam te overleijden agter laatende alleen zijne iegenwoordige dogter, en dezelve zijne dogter daar op meede overleijdende voor dat dezelve zig in huwelijk begaf als dan, ordonneeren, willen en begeeren zij testateuren dat allen't geene dezelve van haar testateuren zal hebben geerft, en cragte deezer genooten, zal koomen, erven en versterven op haar testateuren naaste bloedverwanten in voegen als voorschreven.
De testateuren allen't geene voors: staat wel en duijdelijk voorgeleesen zijnde, verklaarden zij dit te weezen haaren mutueelen testamente laaste ende uijterste wille willende en begeerende dat het zelve naa een haar der en ook naa hunne beijder doodt alzoo presieselijk zal worden agtervolgt standt grijpen, en zijn volkoomen effect sorteeren, 't zij als testament solemneel codicille gifte ter zaake des doodts ofte onder den leevende zoo ende gelijk imandts testament op 't bundigste zoude konnen ofte moogen bestaan goed en van waarden weezen, niet jeegenstaande eenige placcaeten ordonnantie, locale ofte municipaale regten deezer ter contrarie als alle dewelke zij testateuren, voor soo veel in haare magt is, zijn derogeerende ende te niet doende bij deezen, ook niet jeegenstaande eenige solemniteijten naa regten gerequireerd in deezen waaren geommiteerd, dewelke zij testateuren verzoeken dat alhier moogen werden gehouden voor geinsereerd, en dat zij ten effecten deeses het uijterste benefitie van regten genieten moogen.
Aldus gedaan ende gepasseert binnen de Heerlijkheijd Tilborg, ten woonhuijse van haar testateuren, ter presentie en ten overstaan van de heer Iszac Bles, en Jan Hermen Wijngaers als getuijgens hier toe verzogt die etc. heeden den zeevende februarij 1700 neegen en zeeventigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832