Menu

Documenten

Document R-1779-14-8159-244r

Wij Mr. Willem van der Does Dr. Albert van Walraaven scheepen der hoofdstad s'Hertogenbosch maaken kennelijk certificeerende mits deesen dat persoonelijk voor ons gecompareert is de heer Abraham Verster in qualitijt als rentmeester der Geestelijke Goederen over de quartiere van Kempenland en Oosterwijk, Meijerije van s'Bosch ende uijt kragte van hun Ed: Mog: Reglement op de parate executie den Heeren sLands Rentmeester gegeven ende verleend een parceel nieuwe erve groot vijf loopensaaten of zoo groot en klijn als het zelve parceel bij Jan Gijsbert van den Broek is gepossideert geweest, en als nog ten quohieren der verpondingen ten sijnen namen bekent geleegen onder Heerlijkheijd Tilborg ter plaatse genaamd aan het Craaijven rondsom in de heijde, welke voors: parceel Philippus de Bergh, deurwaarder van hun Ed: Mog: de Heeren Raaden van Staat der Verenigde Neederlanden uijt kragte van authorisatie van gemelde Heere Rentmeester, na voorgaande solemniteiten, in materie van parate executie geregistreerd, publicq en voor alle man, ten overstaan van heeren officier en scheepenen deeser stad bij wettige executie hadden verkogt Francis Cornelis en Gerardus Arnoldus Witlocx voor de somme van twee hondert zeeven en zeeventigh guldens, de slagen daar in begreepen omme daar aan meede te verhaalen het capitaal en agterstal van eene slands rente van ses gulden jaarlijks in twee texten veragterd zedert Ligtmis 1700 agt en seeventigh, breder blijkende bij de verkoop cedulle wesende van dato den twee en twintigste junij 1700 neegen en seeventigh, waar van 't hoogsel uijtgegaan is den sesden julij daar aan volgende heeft hij mits deesen wettelijk ende erffelijk opgedraagen ende overgegeven de voorn: Francis Cornelis Coolen en Gerardus Arnoldus Witlox met sodanige en nadelige servituten als t voors: parceel is hebbende en heeft helmelinge daar op verteegen inne maniere in dien gewoonlijk zijnde, geloovende van s'lands weegen altoos te zullen doen geregtelijke warandschappe en alle commer calangie en aantaal daar op weesende ofte komende afte zullen doen gehelijken uijtgenoomen eene gebuurchijns van twee stuijvers en agt penningen aan den heere regenten van Tilborgh en wijders soodanige chijns ofte chijnsen welke met regt sullen bevonden worden daar uijt te gaan wes men niet weet voorts s lands en durps lasten en kommeren daar toe zoo van ouds recht als gewoonte weegen te onderhouden staande en gehoorende, inne kennisse der waarheijd zoo hebben wij scheepenen voornoemd deese neevens den comparant eijgen handig ten protocolle onderteekend onse zeegels hier onder laaten drukken en door de signature van een onser stads secretarissen laaten becragtigen gegeeven den seeven en twintigsten julij 1700 neegen en seeventig
Was geteekend A: Bastide in margine stond coop 277-0-0 lasten 3-2-8-278-2-8 80 penn: 3-10-2 in lib: A: Bastide Folio 130 onder aan stonden gedrukt twee zeegels in groen was overdekt met papier.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832