Menu

Documenten

Document R-1779-14-8159-245r

Wij Mr. van der Does en Dr. Aldert van Walraven scheepenen der hoofdstad s'Hertogenbosch maken kennelijk certificeerende mits deesen dat persoonelijk voor ons gecompareerd is de heer Abraham Verster in qualitijt als rentmeester der Geestelijke Goederen over de quartiere van Kempenland en Oosterwijk, mijerije deeser hoofdstad s'Hertogenbosch ende uijt kragte van hun Ed: Mo: Reglement op de parate executie den Heer s'Lands Rentmeester gegeeven ende verleend, een parceel akkerland groot seeven en een quart loopensaaten of zoo groot en klijn als het zelve zeedert eenige jaaren bij Jan Gijsbert van den Broek is gepossideert is gewees ende thans ten quohiere der verpondinge bekend ten naame van zijne kinderen geleegen onder de Heerlijkheijd Tilborg ter plaatse genaamd aan het Craaijven oost de erve van wijlen den heer Doctor Mutzaers nu Francis Koolen zuijd de gemeene straat west Adam van Riel en noord Francis Koolen, welke voors: parceel Philippus de Bergh, deurwaarder van hun Ed: Mo: de Heeren Raaden van Staadten der Vereenigde Neederlanden uijt kragte van authorisatie van gemelde Heere Rentmeester na voorgaande solemniteiten, in materie van parate executie gerequireert, publicq en voor alle man ten overstaan van heeren officier en scheepenen deeser stad bij wettige executie hadde verkogt Adriaan Joost Smulders, wonende te Tilborg voor de somme van twee hondert en sestig guldens de slagen daar in gerekend, omme daar aan meede te verhaalen het capitaal en agterstal van eene s'lands rente van ses gulden jaarlijk, meede te verhaalen het capitaal en agsterstal van eene s'lans rente van ses gulden jaarlijks, in twee texten veragterd zeedert Ligtmis 1700 agtenseeventigh breeder blijkende bij de verkoopscedulle wesende van dato den tweeentwintigste junij 1700 neegen en seeventigh waar van het hoogsel uijtgegaan is den sesden julij daar aan volgende heeft hij mits deesen wettelijk ende erffelijk opgedraagen ende overgegeven de voorn: Adriaan Joost Smulders met sodanige voordelige en nadelige servituten als 't voors: parceel is hebbende helmelinge daar op verteegen inne maniere in dien gewoonlijk zijnde geloovende van s'lands wegen altoos geregtelijk te zullen doen warandschappe en alle commer calangie en aantaal daar op weesende ofte koomende af te zullen doen gehelijk uijtgenoomen aan den heer van Tilborgh eene chijns van eene stuijver en agt penningen jaarlijks, en wijders soo danige chijns ofte chijnsen, welke met recht zullen bevonden worden daar uijt te gaan wes men niet weet voorts s'lands en dorps lasten en kommeren daar toe zoo van oudts recht als gewoonte weegen te onderhouden staande en gehoorend, inne kennisse der waarheijd zoo hebben wij scheepenen voorn: onse zegels hier onder laaten drukken en door de signature van een onser stads secretarissen laaten bekragtigen gegeven den seeven en twintigsten julij 1700 neegen en seeventig
Was geteekend A: Bastide in margine stond coop 260..0..0 lasten 1..17..8-261..17..0 80e penn: 3..5..8 in lib: A: Bastide Folio 129 verso onder aan stonden gedrukt twee zeegels in groen was overdekt met papier.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832