Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1782-115-108-145

Wij ondergetekende Francis Cornelis Beeris, en Helena Adriaan Mutsaers, egte huwelijcxe lieden woonagtig alhier in Tilburg gesont na den lighamen gaande en staande, ons verstand memorie en sinnen magtig en gebruijkende, willende niet gaarne van deese werelt scheijden sonder alvorens van onse goederen gedisponeert te hebben, doende sulcx bij deesen onsen testamente vrij en ongedwongen, sonder persuatie ofte misleijdinge van jmanden voor af recommandeeren wij onse onsterffelijke zielen in de genade Gods, en onse sterffelijcke lighamen aan de aarde met eene christelijcke begraaffenisse en nu overgaande ter dispositie van onse beijder, en gesamentlijcke goederen soo roerende als onroerende gereede en ongereede gelden actien schulden en crediten hoedanig die genaamt, of waar die gelegen zijn, alle deselve goederen dus niets uijtgesondert welke de eerststervende van ons beijde zal komen na te laten, verklaren wij, te weten de eerststervende aan de langstlevende, van ons beijde, te laten te maaken te gunnen en te geven in vollen en absoluten eijgendom, om die te mogen verkoopen verteeren belasten ofte beswaaren, ofte wel daar van te disponeeren, zoo als de langstlevende gelieven en gelegen komen zal, alsoo verklaren wij, over en weder over, de eerststervende de langstlevende van ons beijde te nomineeren, en te institueeren tot mijne, ofte haare eenige en universeele erffgenaam, ofte erffgename, ende dat met volkomen regt ende titule bij en mitsdeesen en seclusie van alle anderen.
Ende na doode van de langstleevende van ons beijde, verklaren wij testateuren, ingevalle de langstlevende van ons beijde niet nader zal hebben gedisponeert, waar toe, en tot het nomineeren van testamenteurs ofte voogden soo zulcx zal oordelen wij de langstlevende van ons beijde met seclusie van alle opperweesmeesteren en magistraten, de magt geven bij deesen: Eerstelijck te legateeren aan Jan Peter Beeris, neeff van den testateur, zoo als den selven legatere bij deesen, en bij voor overleijden, aan zijne kinderen of wettige decendenten bij representatie, eene steede bestaande in huijsinge schuur stal en schop, met den hof, en aangehorende acker en wijlanden in sulker parceelen groote en manieren als het selve thans in huure gebruijckt word bij Adriaan Antonij Lenaars, gestaan en gelegen alhier in den Berkdijk, en sulcx met de bomen en houtgewasschen op deselve goederen staande,
Item eene somme van een honderd guldens eens,
Item verklaren wij na doode van de langstlevende in gevalle als voor alnog te legeteeren aan Adam Adriaan Mutsaers broeder van de testatrice en bij vooroverleijden van den selven aan zijne wettige kinderen of decendenten bij representatie, een parceel soo ackerland als weijde groot samen drie loopensaten ofte daar ontrent, gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse het Zand, oost, zuijd, en west Adriaan Verbundt, en noord de weduwe Jan Cleijsen, item een parceel wijde groot drie loopensaten ofte daar ontrent gelegen als voor aant Zand, oost en noord Adriaan Verbundt, west de gemeente, en zuijd de waterlaat, item een parceel ackerland groot een loopensaat ofte daar ontrent gelegen als voor aant Zandt, oost de straat, zuijd en noord Adriaan Verbund, en west de waterlaat, item een parceel ackerland groot drie loopensaten ofte daar ontrent, gelegen als voor te Corvel, oost eenen ackerweg, west ..., zuijd eenen ackerweg, en noord Peter Pessers, Item een parceel soo land als schaarbosch groot vier loopensaten ofte daar ontrent, gelegen als voor aan de Baan, oost de Baan, west Jan van Boven, zuijd de kinderen van Norbart Verbunt, en noord ..., en laastelijk eene somme van twee hondert guldens eens,
Voords verklaren wij testateuren ingevalle de langstlevende niet nader zal hebben gedisponeert, na doode van de langstlevende van ons beijde, alle onse verdere goederen, soo meede die de langstlevende zal nalaten, soo roerende, als onroerende gereede en ongereede gelden, actien, schulden en crediten, te maaken, te gunnen en te geven, aan Adriaan Peter Beeris en bij voor overleijden van denselven aan zijne wettige kinderen en decendenten bij representatie, en sulcx in vollen en absoluten eijgendom, om daar meede te doen en te handelen na welgevallen, de selve alsoo na doode van de langstlevende ingevalle voors. nomineerende en substitueerende tot onse erffgenaam ofte erffgenaamen bij en mits deesen.
Ende reserveeren wij testateuren aan ons de magt, en facultijt om onder onse beijder handtijckening bij bijsondere billetten legaten en preelegaten te mogen maaken, en de in deese gemaakte legaten te mogen vermeerdere ofte verminderen soo als wij zulcx zullen komen goed te vinden, begerende dat deselve billetten alsoo bij ons beijde onderteeckent zullen geloof meriteeren, en gehouden worden of deselve in deesen woordelijk waren geinsereert.
Allen't geene voorschreve staat verklaren wij testateuren, laaste ende uijtterste wille, begerende dat het selve alsoo zal worden agtervolgt, en naargekomen tsij als testament, codicille, donnatie ofte andersints, zoo het selve alderbest zal konnen bestaan goed en van waarden weesen, derogerende alle beletzelen ter contrarie, en versoekende in alles het uijtterste benefitie van regt te mogen genieten.
Aldus deesen onse testamente doen ingeschrifte brengen door den notaris Johan Adriaan van Meurs, die deese beneffens ons eijgenhandig heeft onderteeckent op heeden binnen Tilborg desen een en twintigsten april 1700 twee en taggentigh.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832