Menu

Documenten

Document R-1783-14-8159-259r

Peter Reijnier Bierens wonagtig te Tilborg Meijereije deser stad huijs schop en hof en hof groot dertig roeden ofte zoo groot en klijn het zelve ter plaatse voors: geleegen aan den Hasselt oost Noorberg Brokken, zuijd de straat, west Gerard Witlox en noord Nicolaas Adriaan Bruers, hem aangekomen bij coop en opdragt teegens Maria Thomas Verbunt cum suo so als in scheepenbrieven daar van zijnde gegeeven te Tilborg den agtentwintigste november 1700 agtensestigh breeder staat begreepen heeft hij mitsdeesen wettelijk ende erffelijk opgedraagen ende overgegeven zijn zoon Francis Peter Bierens te saamen met de voorsijde en alle andere brieven daar van eenigsints mentioneerende en met den alingeregte den voors: opdraagen daarinne competeerende, en heeft helmlinge daarop verteegen inne maniere in dien gewoonlijk zijnde geloovende op verband van zijn persoon en goederen hebbende en verkrijgende, dit opdraagen en overgeeven ende vertijden altijd voor goed vast steedig en van waarden te zullen houden en alle commer calangie en aantaal daar op weesende ofte koomende af te zullen doen geheelijken, uitgenoomen een capitaal van een hondert guldens door den voorn. transportant gelooft aan en ten behoeven van de weduwe Arnoldus de Lelij so als in scheepene brieven daar van zijnde gegeven te Tilborg in het jaar 1700 agtensestigh breeder staat begreepen als mede s'lands en dorps lasten regten kommeren en servituten daar toe zo van ouds regt als gewoonte weegen te onderhouden staande en gehoorende
En is bij het doen deser veste gecompareerd den voorn. verkrijger, en heeft gelooft op speciaal en reeel verband van voors: huijs en erve en voorts op verband van zijn persoon en goederen en verkrijgende het voors: capitaal van een hondert guldens met den intrest van dien tot zijne lasten te neemen en hetselve zodanig te zullen aflossen voldoen en betaalen dat den transportant daar over nu nog ten eeuwigen daagen niet en wert bemoeijelijke
Getuijgen waaren hier over Mr. Willem van der Doesen Mr. Pieter van Wallen schepenen der hoofdstad s'Hertogenbosch gegeeven den vijf en twintigste november 1700 drie en tachtigh.

Nb. De originele acte hiervan is verleden voor schepenen in s'Hertogenbosch en later overgeschreven in Tilburg ("Boschbrieven").Facebook    Twitter    Google+    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832