Menu

Akten Notarieel Archief Tilburg

Akte R-1785-115-110-343

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs notaris openbaar bij den edelen mogende Raade en Leenhove van Braband ende Landen van Overmaze in 's Hage geadmitteerd, binnen den Heerlijckheijd Tilborg residerende, ter presentie van de getuigens nagenoemt, Theodorus Francis Smarius inwoonder alhier, den welken bekende wel en deugdelijck schuldig te weesen aan Norbartus Jacobus de Beer, meede wonende alhier, eene somme van sestig guldens jaarlijcx ende sulcx gedurende het leven van den crediteur en langer niet, spruijtende dese lijfrente ter saake van overgenoome en door den crediteur overgegeven roerende goederen, haaven en ..., met het debet en credit van zijn boedel, zullende het eerste jaar van dese lijfrente vervallen en betaalt moeten worden heeden dato deses, een jaar ende soo voords van jaare te jaare gedurende het leven van den crediteur, wijders belooft den comparant alnog jaarlijcx voor den crediteur te sullen betaalen de jaarlijcxe lasten en pagten van de vaste goederen welke den crediteur is besittende, soo lange hij crediteur daar aan eijgendom zal hebben en langer niet, en sulcx ten lasten vanden comparant tot preciese naarkominge van allent geene voors staat, verklaart hij comparant te verbinden zijn persoon ende alle zijne goederen hebbende en verkrijgende geene uijtgesondert, stellende deselve ten bedwangen en ..., als na regten, aldus gedaan ende gepasseerd binnen Tilborg ten comptoire mijns, notaris ter presentie en ten overstaan van Francis Blomjous en Guilliam Blomjous beijde wonende alhier als getuijgens hier toe versogt, die etc. heeden den sestienden december 1700 vijf en taggentigh.

Compareerde voor mij Johan Adriaan van Meurs notaris openbaar bij den edelen mogende Raade en Leenhove van Braband ende Landen van Overmaze in 's Hage geadmitteerd, binnen den Heerlijckheijd Tilborg residerende, ter presentie van de getuigens nagenoemd, Norbartus Jacobus de Beer weduwnaar en erfgenaam van wijlen Pieternel Smulders, zoo hij verklaarde, welken comparant verklaarde bij dese donatie intervivos, vrij en ongedwongen zoo hij zijde te donateeren en te schenken aan zijne dogter Maria de Beer getrouwt zijnde met Theodorus Francis Smarius meede wonende alhier, eerstelijck een huijsinge met schuur schop en hof met de aangelege erve soo akker als weijde groot samen omtrent een lopensaten gelegen alhier onder Tilborg ter plaatse de Hasselt, oost de straat, Martinus Scheijvens en andere, zuijd Jan Kooijen C:suis, west de kinderen Peter Reijnen en Dionisius van Tulder, en noord Hendrik van de Vloet, belast met vijftien duijten chijns sjaars aan den ed: heer alhier, Item een parceel ackerlandt groot omtrent een en een half loopensaat gelegen als voor, oost en zuijd ... Jansen en andere, west Martinus Scheijvens, en noort Jan Beris, Item een parceel ackerland en weijde groot twee loopensaten, gelegen als voor, oost Klasina Couwenberg, zuijt Jan Beris, west de straat, en noort het H. Geest Straatje, Item een parceel weijde groot twee loopensaten gelegen als voor, oost Dionisius van Tulder, zuijd Daniel van Riel, west de straat, en noord Jan Beris, Item een parceel ackerland groot drie vierde loopensaat gelegen als voor, oost eenen waterlaat, zuijd Adriaan van Beurden, west de weduwe Gijsbert Bacx, en noord de weduwe Jan de Kok, en laatstelijck een parceel ackerland groot twee loopensaten, gelegen als voor, aant Crayeven, oost de straat, zuijd en west Francis Beris, en noord Francis Coolen, voorts alle los en vrij, ende dat alle in voldoeninge van soodanig getrouwd of moederlijk bewijs als de selve zijne dogter van hem zoude mogen completeren, alsoo verklaarde den comparant voorgemelde goederen te hebben gedonnateert en overgegeven sonder daar aan eenig regt te reserveren ofte behouden, en compareerde ten deese meede Theodorus Francis Smarius in huwelijck hebbende Maria dogter van den donnateur, mede wonende als voor, den welken verklaarde dese donnatie dankelijk te accepteren, aldus gedaan ende gepasseerd binnen Tilborg ten comptoire mijns notaris, ter presentie en ten overstaan van Francis Blomjous en Guilliam Blomjous beijde wonende alhier als getuijgens hier toe versogt heden sestienden dezember 1700 vijf en taggentig.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832